DEKLARACJA  JEROZOLIMSKA  2022  -  Czasy i fakty
 
/14.07.2022/

Deklaracja Jerozolimska:

"Stany Zjednoczone i Izrael potwierdzają nierozerwalne więzi między naszymi dwoma krajami i trwałe zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w bezpieczeństwo Izraela. Nasze kraje potwierdzają ponadto, że strategiczne partnerstwo amerykańsko-izraelskie opiera się na opoce wspólnych wartości, wspólnych interesów i prawdziwej przyjaźni. Co więcej, Stany Zjednoczone i Izrael potwierdzają, że wśród wartości, które podzielają te kraje, jest niezachwiane zaangażowanie w demokrację, rządy prawa i wezwanie "Tikkun Olam", naprawiające świat. Przywódcy wyrażają uznanie dla byłego premiera Bennetta, który kierował najbardziej zróżnicowanym rządem w historii Izraela i pod którego kierownictwem to niezwykłe partnerstwo wciąż się umacnia.

Zgodnie z długotrwałymi stosunkami bezpieczeństwa między Stanami Zjednoczonymi a Izraelem, oraz niezachwianym zaangażowaniem Stanów Zjednoczonych w bezpieczeństwo Izraela, a zwłaszcza w utrzymanie jakościowej przewagi militarnej, Stany Zjednoczone ponawiają swoje niezłomne zobowiązanie do zachowania i wzmocnienia zdolności Izraela do odstraszania jego wrogów i do samoobrony przed wszelkimi groźbami lub ich kombinacją. Stany Zjednoczone powtarzają dalej, że zobowiązania te są ponadpartyjne i święte oraz że są to nie tylko zobowiązania moralne, ale także zobowiązania strategiczne, które są niezwykle ważne dla bezpieczeństwa narodowego samych Stanów Zjednoczonych.
Stany Zjednoczone podkreślają, że integralną częścią tej obietnicy jest zobowiązanie, że nigdy nie pozwolimy Iranowi na zdobycie broni jądrowej i że są one gotowe wykorzystać wszystkie elementy swojej potęgi narodowej, aby zapewnić taki wynik. Stany Zjednoczone potwierdzają ponadto zobowiązanie do współpracy z innymi partnerami w walce z agresją i destabilizującymi działaniami Iranu, zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem pełnomocników i organizacji terrorystycznych, takich jak Hezbollah, Hamas i palestyński Islamski Dżihad.

Stany Zjednoczone i Izrael zauważają, że nic lepiej nie odzwierciedla niezłomnego i ponadpartyjnego poparcia Stanów Zjednoczonych dla bezpieczeństwa Izraela niż bezprecedensowe protokoły ustaleń w sprawie pomocy w zakresie bezpieczeństwa, podpisane przez kolejne administracje Stanów Zjednoczonych w ciągu ostatnich kilku dekad, oraz że ustalenia te demonstrują słowem i czynem, że Stany Zjednoczone uważają bezpieczeństwo Izraela za kluczowe dla interesów USA i kotwicę stabilności w regionie.

Stany Zjednoczone zdecydowanie popierają pełne wdrożenie warunków obecnego historycznego protokołu ustaleń o wartości 38 miliardów dolarów, który honoruje trwałe zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w bezpieczeństwo Izraela, a także ich przekonanie, że kontynuacja protokołu ustaleń powinna zająć się pojawiającymi się zagrożeniami i nową rzeczywistością. Ponadto Stany Zjednoczone są zobowiązane do poszukiwania dodatkowej pomocy w zakresie obrony przeciwrakietowej przekraczającej poziomy zawarte w protokole ustaleń, w wyjątkowych okolicznościach, takich jak działania wojenne z Hamasem trwające jedenaście dni w maju 2021 r. Izrael docenia zobowiązanie Stanów Zjednoczonych do przestrzegania protokołu ustaleń i za zapewnienie dodatkowego 1 dolara miliardów powyżej poziomów protokołu ustaleń w dodatkowym finansowaniu obrony przeciwrakietowej po konflikcie w 2021 r. Co więcej, kraje wyrażają entuzjazm do posuwania się naprzód Stanów Zjednoczonych.

Izrael dziękuje Stanom Zjednoczonym za ich stałe i szerokie wsparcie dla pogłębienia i poszerzenia historycznych Porozumień Abrahamowych. Kraje potwierdzają, że izraelskie porozumienia pokojowe i normalizacyjne ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Bahrajnem i Marokiem stanowią dodatek do strategicznych traktatów pokojowych Izraela z Egiptem i Jordanią, z których wszystkie są ważne dla przyszłości regionu Bliskiego Wschodu i sprawy regionalnego bezpieczeństwa, dobrobytu i pokoju. Kraje zauważają, że historyczny Szczyt Negew, zainicjowany i prowadzony przez premiera Lapida, był przełomowym wydarzeniem we wspólnych amerykańsko-izraelskich wysiłkach na rzecz budowy nowych ram regionalnych, które zmieniają oblicze Bliskiego Wschodu.

W związku z tym Stany Zjednoczone i Izrael z zadowoleniem przyjmują spotkanie, które odbyło się 27 czerwca w Manamie w Bahrajnie, tworząc Forum Negew ds. współpracy regionalnej. Stany Zjednoczone z zadowoleniem przyjmują te zmiany i są zobowiązane do dalszego odgrywania aktywnej roli, w tym w kontekście zbliżającej się wizyty prezydenta Bidena w Arabii Saudyjskiej, w budowaniu solidnej architektury regionalnej; pogłębienie więzi między Izraelem a wszystkimi jego partnerami regionalnymi; przyspieszyć z czasem integrację regionalną Izraela; oraz poszerzyć krąg pokoju o coraz więcej państw arabskich i muzułmańskich.

Stany Zjednoczone i Izrael z zadowoleniem przyjmują również możliwość uczestniczenia w czterostronnym (hybrydowym) spotkaniu, wraz z przywódcami Indii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w kontekście inicjatywy I2U2, łączącej te cztery kraje w celu zacieśnienia współpracy w gospodarce i infrastruktury strategicznej i pokazując znaczenie tego nowego partnerstwa, po raz pierwszy uruchomionego przez ich ministrów spraw zagranicznych w październiku 2021 r.

Stany Zjednoczone i Izrael ponownie wyrażają swoje zaniepokojenie trwającymi atakami na Ukrainę, ich zaangażowanie na rzecz suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy oraz potwierdziły znaczenie ciągłej pomocy humanitarnej dla ludności Ukrainy.

Stany Zjednoczone i Izrael potwierdzają, że będą nadal współpracować w celu zwalczania wszelkich wysiłków zmierzających do bojkotu lub delegitymizacji Izraela, odmawiania mu prawa do samoobrony lub niesprawiedliwego wyróżniania go na jakimkolwiek forum, w tym w Organizacji Narodów Zjednoczonych lub Międzynarodowy Trybunał Karny. W pełni szanując prawo do wolności wypowiedzi, stanowczo odrzucają kampanię BDS. Oba kraje użyją dostępnych im narzędzi do walki z każdym źródłem antysemityzmu oraz do reagowania, gdy uzasadniona krytyka przerodzi się w bigoterię i nienawiść lub próby podważenia prawowitego i prawowitego miejsca Izraela wśród rodziny narodów. W tym kontekście wyrażają głębokie zaniepokojenie globalnym wzrostem antysemityzmu i potwierdzają swoje zaangażowanie w przeciwdziałanie tej pradawnej nienawiści we wszystkich jej przejawach.

Stany Zjednoczone i Izrael zobowiązują się do dalszego omawiania wyzwań i możliwości w stosunkach izraelsko-palestyńskich. Kraje potępiają godną ubolewania serię ataków terrorystycznych na obywateli Izraela w ostatnich miesiącach i potwierdzają potrzebę stawienia czoła radykalnym siłom, takim jak Hamas, dążącym do podsycania napięcia i podżegania do przemocy i terroryzmu. Prezydent Biden potwierdza swoje wieloletnie i konsekwentne poparcie dla rozwiązania dwupaństwowego i dążenia ku rzeczywistości, w której zarówno Izraelczycy, jak i Palestyńczycy mogą cieszyć się równymi środkami bezpieczeństwa, wolności i dobrobytu. Stany Zjednoczone są gotowe do współpracy z Izraelem, Autonomią Palestyńską i regionalnymi interesariuszami w tym celu.

Stany Zjednoczone i Izrael cieszą się szeroko zakrojoną współpracą dwustronną i dialogiem między swoimi dwoma krajami w wielu krytycznych sferach – od przełomowej współpracy w nauce i technologii, przez wyjątkowe dzielenie się danymi wywiadowczymi i wspólne ćwiczenia wojskowe, po wspólne wysiłki w stawianiu czoła palącym globalnym wyzwaniom, takim jak zmiana klimatu, bezpieczeństwo żywnościowe i opiekę zdrowotną. Aby uzupełnić rozległą istniejącą współpracę naukową i technologiczną między swoimi dwoma krajami i podnieść ich współpracę na nowy poziom, przywódcy rozpoczęli nowy strategiczny dialog wysokiego szczebla amerykańsko-izraelski w sprawie technologii, aby utworzyć amerykańsko-izraelskie partnerstwo technologiczne w zakresie krytycznych i wschodzących technologii, a także w obszarach o globalnym znaczeniu: gotowość na wypadek pandemii, zmiana klimatu, sztuczna inteligencja i zaufana technologia.
W tym samym duchu Stany Zjednoczone i Izrael potwierdzają swoje zobowiązanie do kontynuowania wspólnych i przyspieszonych wysiłków na rzecz jak najszybszego włączenia izraelskich posiadaczy paszportów do amerykańskiego programu zniesienia wiz, a także do wspierania zwiększonej współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa operacyjnego. wymiany i zwalczania cyberprzestępczości. Przywódcy twierdzą, że wszystkie te inicjatywy i niezliczone inne wspólne przedsięwzięcia podejmowane przez ich narody na każdym szczeblu rządu i społeczeństwa obywatelskiego pokazują, że strategiczne partnerstwo amerykańsko-izraelskie jest niezbędne i wnosi ogromny wkład nie tylko w dobro Ameryki i obywateli Izraela, ale także dla dobra Bliskiego Wschodu i świata.

Z tym zapisem niezwykłych osiągnięć i poczuciem niewiarygodnej obietnicy, jaką niezrównane stosunki amerykańsko-izraelskie wiążą na przyszłość, Stany Zjednoczone i Izrael z radością witają wejście w 75. rok tego niezwykłego partnerstwa.

Podpisano w Jerozolimie 14 lipca 2022 r., co odpowiada 15 dniowi tamuz 5782 w kalendarzu hebrajskim, w dwóch egzemplarzach w języku angielskim.

Joseph R. Biden Jr.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki

Jair Lapid
Premier Państwa Izrael"

 

- Opracowanie na podstawie White Hause.

 Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2022 by Gedeon