POLITYKA  W  ZIEMI  IZRAELA  -  Czasy i fakty
 
/10.12.2022/

Polityka w Ziemi Izraela

Aby właściwie zrozumieć specyfikę systemu politycznego Izraela, ważne jest dostrzeżenie dwóch rzeczy: (1) nasza mapa polityczna nie jest jednowymiarowym liniowym spektrum, oraz (2) zachodnie ramy społeczno-polityczne nie pasują do izraelskiego społeczeństwa.

Na przykład: religijna partia polityczna cheredim, Szas (Sefardyjska Partia Strażników Tory), prowadziła ostatnią kampanię wyborczą kładąc silny nacisk na żydowską tożsamość, co może być postrzegane jako objaw nacjonalizmu i konserwatyzmu społecznego. Jednak równocześnie wspierała programy społeczne mające na celu pomoc najsłabszym sektorom społeczeństwa, przez co wpisywała się w blok partii populistycznych znajdujących się po lewej stronie mapy politycznej każdego europejskiego narodu. Widzimy więc specyficzne połączenie prawicowego religijnego konserwatyzmu i nacjonalizmu z lewicowym populizmem. Jeszcze dziwniejszy dla ekspertów spoza Izraela może być fakt, że lider Szas, Arje Deri, podczas tej kampanii wyborczej dał jasno do zrozumienia, że głosowanie na Szas pomoże zapewnić powrót Benjamina Netanjahu na urząd premiera. A przecież Szas prowadził kampanię w ramach swojej lewicowej polityki społeczno-gospodarczej, natomiast Likud wraz ze swoim liderem Netanjahu zawsze był znany z liberalnego podejścia do gospodarki. Jak to połączyć z sobą? Może być trudne, ale w Izraelu jest to normalne.

Widzimy więc, że tradycyjne zachodnie podejście do jednowymiarowego liniowego spektrum politycznego nie sprawdza się w Izraelu. Standardy i kategorie dzielące partie oraz ludzi na liberałów lub konserwatystów, prawicowców lub lewicowców, religijnych lub świeckich, rozwinęły się w Europie i mają głębokie korzenie na Zachodzie. Wyrosły one z cywilizacji grecko-rzymskiej, dogmatów chrześcijańskich i rewolucyjnego przejścia z feudalizmu do kapitalizmu. Próba narzucenia takiego ujęcia niezachodnim społeczeństwom prowadzi do poważnych błędów w analizach. Prawica i lewica oznaczają coś zupełnie innego w kontekście izraelskim niż na Zachodzie.

Termin "lewica" w Izraelu ogólnie odnosi się do dwóch grup:
- Pierwszą z nich jest zachodnia liberalno-syjonistyczna klasa rządząca Izraelem, która przede wszystkim jest zainteresowana materialnym dobrobytem narodu żydowskiego (obejmuje to kwestie bezpieczeństwa, rozwoju gospodarki, dyplomacji, itp.), ale zachowuje bardzo europejskie poczucie tożsamości narodowej, pozostając w dużej mierze wyobcowana względem starożytnych wartości i tradycji Izraela.
- Druga grupa stanowi mniejszą część populacji, która jest znacznie bardziej uniwersalistyczna i prawie całkowicie przyjęła narrację krytyków państwa Izrael. Pomimo pozornie nieznaczącej ilości, ta druga grupa rzeczywiście przypomina lewicę z innych części świata i popiera kilka ważnych kwestii, które społeczeństwo izraelskie powinno naprawdę rozważyć (ale prawdopodobnie z różnych powodów jeszcze nie może). Prawdopodobnie ci ludzie podczas wyborów głosowali na lewicowe partie arabskie.

Termin "prawica" w społeczeństwie izraelskim również odnosi się do dwóch grup:
- Pierwsza grupa to motywowani ideologicznie żydowscy nacjonaliści (z braku lepszego określenia) w pełni żyjący historią i tradycją swojego narodu.
- Druga grupa to zwolennicy europejskiego stylu nacjonalizmu, którzy pod pewnymi względami są podobni do pierwszej grupy "lewicowców", ale z drugiej strony przypominają zachodnich konserwatystów w skupieniu się na bezpieczeństwie i gospodarczym liberalizmie.

Podczas kampanii wyborczej zazwyczaj dochodzi do prób antagonizowania sprzeczności między dwoma grupami "prawicowców" - jednak to, co niektórzy politycy nazywają "normalną prawicą" lub "rozsądną prawicą", to w rzeczywistości osoby, które przyjęły konserwatywny zachodni punkt widzenia, natomiast "prawicowcy" pozostające lojalni względem żydowskiej historii i tradycji są często określani jako "ekstremiści" lub "mesjańscy" (proszę nie mylić tutaj tzw. "Żydów mesjańskich", którzy przyjęli chrześcijaństwo w którejś z jej odłamów, z Żydami mesjańskimi, którzy starają się nawrócić naród Izraela do Judaizmu, aby narodowo przygotować się na spodziewane przyjście Mesjasza).

Z jakiejkolwiek perspektywy popatrzymy na mapę polityczną Izraela, pomocne będzie zrozumienie, że terminy takie jak "lewica" i "prawica" stały się tutaj bardzo szerokie i niejednoznaczne. I to nawet bez próby przeanalizowania różnic między partiami arabskimi i haredi. W Izraelu nie sprawdza się charakterystyczne dla Zachodu liniowe spektrum polityczne. Oczywiste jest jednak, że do dokładniejszego zrozumienia izraelskiego społeczeństwa i szerszego świata żydowskiego potrzebne jest jakieś usystematyzowanie tych wymienionych powyżej terminów - musimy to jednak oprzeć na naszej hebrajskiej tożsamości.

W historii narodu żydowskiego nastąpił podział na dwie grupy oraz na dwa królestwa - większym był Izrael, a mniejszym Juda. Północne Królestwo Izraela było bardzo skoncentrowane na materialnym dobrobycie narodu żydowskiego i podkreślało to, co łączyło Żydów z innymi narodami - zwłaszcza z najbardziej dominującymi cywlizacjami w tym czasie. Natomiast Królestwo Judy skupiało się wokół Jerozolimy, starając się zachować tożsamość, światopogląd i historyczną misję dzieci Izraela.

Tarcia między tymi dwoma królestwami rozgrywały się na wiele różnych płaszczyznach na przestrzeni wielu lat. Najbardziej wpływowi przywódcy Królestwa Izraela pochodzili z pokolenia Efraima, podczas gdy Królestwem Judy rządzili potomkowie króla Dawida (pokolenie Judy). Co ciekawe, większość dzisiejszych Żydów jest potomkami Królestwa Judy (termin "jehudim" został przeniesiony na Judejczyk, "jews" - Żydzi. Ten termin został później rozszerzony z pokolenia Judy na pokolenia Symeona, Lewiego i Benjamina), a przecież każdy, kto żył w przeszłości, prawdopodobnie postrzegałby Królestwo Izrael jako ważniejsze królestwo - ono było silniejsze i bardziej zaangażowane we współżycie z innymi narodami niż samoizolujące się niewielkie Królestwo Judy. Tendencje asymilacyjne obecne w Królestwie Izraela doprowadziły do utraty żydowskiej tożsamości i ostatecznego upadku królestwa.

Patrząc na tę historię, można w niej dostrzec dwie odrębne koncepcje podejścia do rozwoju państwa i narodu. Północne Królestwo Izraela starało się tak zarządzać sprawami materialnymi, aby zaspokoić i spełnić żydowskie aspiracje narodowe. Gaon z Wilna uczył swoich uczniów, że fizyczna odbudowa narodu żydowskiego w Ziemi Izraela będzie procesem przypominającym działania historycznego Królestwa Izraela, które podkreślało współistnienie narodu żydowskiego z innymi narodami. W ten sposób powstał ruch Syjonizmu religijnego. Ale kiedy rewolucyjna rola Syjonizmu została spełniona, ta ideologia wywodząca się z historycznego Królestwa Izraela znowu zaczęła dawać impulsy asymilacyjne, które występowały w diasporze (haskala) i pojawiły się we współczesnym państwie Izrael. Jest to wynikiem pragnień syjonistycznych frakcji politycznych, aby Izrael został zaakceptowany jako część Zachodu.

Królestwo Judy zwracało większą uwagę na Torę i starożytne proroctwa dotyczące naszego zbiorowego przeznaczenia i naszej misji. Kiedy pojawia się jakikolwiek problem społeczny lub polityczny, Żyd o orientacji zbliżonej do Judy, ma tendencję do postrzegania danego problemu poprzez pryzmat długiej historii Izraela. Może on nawet przytoczyć biblijne przykłady tego, jak nasi przodkowie radzili sobie z pewnymi zagrożeniami, aby znaleźć właściwą drogę postępowania we współczesnym świecie. Natomiast Żydzi o tej drugiej orientacji, mają tendencję do patrzenia na ten sam problem społeczny lub polityczny przez pryzmat tego, co jest powszechnie uważane za sprawiedliwe, co oni uznają za bardziej zaawansowaną moralnie cywilizację.

Tak więc, obie grupy Żydów na ogół patrząc na te same kwestie, dochodzą do radykalnie różnych wniosków politycznych. Obie grupy posiadają dobre intencje i pragną dobra dla narodu żydowskiego, jednak jedna z tych grup ma słaby związek z żydowską tożsamością naszego ludu i niezdrową potrzebę zdobycia gojowskiej akceptacji, a poglądy drugiej grupy postrzega jako niebezpieczne i oderwane od bardziej oświeconego współczesnego świata.

Mimo że w ostatnich wyborach wygrały ugrupowania definiowane powierzchownie jako prawicowe, to rzeczywisty rozłam społeczeństwa jest znacznie głębszy i bardziej poważny niż to może się wydawać zachodnim ekspertom. Chociaż na pierwszy rzut oka wewnętrzny konflikt w Izraelu może wydawać się konfliktem między prawicą a lewicą, lub między konserwatywnym nacjonalizmem a liberalną prawicą, to pod powierzchnią społeczno-polityczną dzieje się coś znacznie głębszego - trwa spór o tożsamość narodową i zachowanie żydowskiej tradycji.

Naród żydowski jest wyjątkowy w historii świata. Jesteśmy jedynym przykładem starożytnego ludu, który został wysiedlony ze swojej ziemi, zachował swoją tożsamość przez około 2000 lat na wygnaniu i to pomimo prześladowań, a w końcu powrócił do domu, aby odzyskać swoją ziemię i ustanowić nowoczesne państwo (głównie przy użyciu narzędzi kolonialnych). Dlatego tak łatwo jest postrzegać Syjonizm albo jako ruch narodowowyzwoleńczy, albo jako projekt kolonialny zrodzony w Europie. Prawdziwość obu twierdzeń można udowodnić za pomocą wybiórczo przedstawianych faktów, ale bardziej uczciwa intelektualnie perspektywa ujawnia, że Izraela po prostu nie da się zrozumieć poprzez zachodnie ramy polityczne. Izrael nie można sklasyfikować zgodnie z kategoriami, do których większość analityków politycznych na Zachodzie jest przyzwyczajona.

Należy zrozumieć, że Izrael zbliża się lub już doszedł do ważnego kamienia milowego w swoim narodowym rozwoju. Tak długo, jak prozachodni politycy kierowali państwem i ustanawiali jego zachodni liberalny paradygmat ideologiczny jako paradygmat, w którym muszą funkcjonować wszyscy obywatele, wierzący Żydzi koncentrowali się na wąskich sprawach życia narodowego, a Izrael mógł istnieć jedynie jako samozwańcza placówka zachodniej cywilizacji w arabskim świecie. Nieuchronnie zbliża się jednak moment, w którym pomijana do tej pory grupa społeczeństwa znajdzie się w potrzebie opracowania rzeczywistych rozwiązań dla wyzwań społecznych i potrzeb ludzkich, które będą bardziej sprawiedliwe niż rozwiązania oferowane przez liberalny paradygmat ideologiczny. Aby to osiągnąć, grupa związana z tożsamością i tradycją żydowską, musi rozwinąć prawdziwą wrażliwość na te sektory społeczeństwa, które czują się najbardziej zagrożone (Palestyńczycy, afrykańscy azylanci, osoby LGBTQ+, potomkowie Żydów, którzy sami nie są chalachicznymi Żydami, itp.) i znaleźć rozwiązania, które zaspokoją ich potrzeby. Muszą to być rozwiązania pochodzące ze źródeł żydowskich. Izraelska opinia publiczna i żydowska diaspora muszą zobaczyć, że Izrael może stać się bardziej żydowskim społeczeństwem, bez wykluczania kogokolwiek.

Ta zmiana jest szczególnie ważna w odniesieniu do kwestii arabskich, ponieważ Syjonizm (z posmakiem nacjonalizmu w stylu europejskim) nie posiada wystarczająco głębokiej żydowskiej świadomości narodowej, aby bezpiecznie stawić czoła arabskiej historii, ani narzędzi do wyobrażenia sobie państwa głęboko żydowskiego ale w pełni obejmującej inne narodowości. Syjonizm ma tendencję do odnoszenia się do narodu żydowskiego jako najważniejszego, z obsesją udowadniania całemu światu, że arabski punkt widzenia się myli.

Introspekcja i samokrytyka potrzebne do rozwoju Izraela mogą być niebezpieczne dla Żydów o płytkim reakcyjnym nacjonalizmie, ale prawdziwi przywódcy duchowi mogą dostrzec potrzeby i pragnienia narodu żydowskiego. Chociaż Syjoniści zbudowali państwo Izrael i odegrali wiodącą rolę w osiągnięciu większości jego sukcesów, naród jest teraz gotowy na bardziej zaawansowany etap żydowskiego projektu wyzwolenia, a rola Syjonistów prawdopodobnie zmieni się z roli wiodącej na wspierającą, gdyż izraelskie społeczeństwo nieustannie się rozwija.

Ten nowy okres, w który wkracza Izrael, wiąże się z nowym zestawem wyzwań i sprzeczności, które należy rozwiązać. Wielu polityków musi zaakceptować fakt, że zachodni liberalny paradygmat nie ma monopolu na zaspokajanie potrzeb ludzkich. Jednym z głównych powodów, dla których Izrael powrócił do istnienia we współczesnym świecie, było pragnienie stworzenia zupełnie nowych ram dla zaspokojenia potrzeb ludzi, które będą bardziej zaawansowane niż stare ramy - można osiągnąć znacznie więcej niż kapitalizm i liberalizm. Okres przejściowy, w który obecnie wkraczamy, jest w sposób zrozumiały, dla wielu ludzi przerażający, ale ta obecna zmiana jest niezbędną częścią procesu, który ostatecznie doprowadzi Izrael do stania się tym, po co powróciliśmy do życia.

Arutz7/Rabin Jehuda HaKohenNa poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2022 by Gedeon