PLAN  POKOJOWY  DONALDA  TRUMPA  -  HISTORIA
  - styczeń 2020 r.
 - Plan pokojowy Trumpa

Wiadomosci z Izraela

 

Najnowszy amerykański plan pokojowy nosi oficjalną nazwę "Pokój do dobrobytu. Wizja poprawy życia Palestyńczyków i Izraelczyków."

--------------------- CZĘŚĆ A ---------------------

RAMY POLITYCZNE

 

ZAWARTOŚĆ

SŁOWNIK
SEKCJA PIERWSZA: WPROWADZENIE
       Tło
       Oslo
       Realistyczne rozwiązanie dwu-państwowe
SEKCJA DRUGA: PODEJŚCIE
       Przegląd wysiłków ONZ
       Obecne realia
       Uzasadnione aspiracje stron
       Prymat bezpieczeństwa
       Pytanie o terytorium, samostanowienie i suwerenność
       Uchodźcy
       Jerozolima
       Problem z Gazą
       Międzynarodowa pomoc
CZĘŚĆ TRZECIA: WIZJA DLA POKOJU POMIĘDZY PAŃSTWEM IZRAEL, PALESTYŃCZYKAMI I REGIONEM
CZĘŚĆ CZWARTA: GRANICE
SEKCJA PIĄTA: JEROZOLIMA
       Religijne aspekty kwestii jerozolimskiej
       Święte miejsca Jerozolimy
       Status polityczny Jerozolimy
       Sprawy turystyczne związane ze Starym Miastem w Jerozolimie
SEKCJA SZEŚĆ: PLAN GOSPODARCZY TRUMPA
SEKCJA SIEDEM: BEZPIECZEŃSTWO
SEKCJA ÓSMA: PRZEJŚCIA GRANICZNE
SEKCJA DZIEWIĄTA: KRYTERIA GAZA
SEKCJA DZIESIĄTA: STREFA WOLNEGO HANDLU
SEKCJA JEDENASTA: UMOWA HANDLOWA ZE STANAMI ZJEDNOCZONYMI
SEKCJA DWUNASTA: UDOGODNIENIA PORTOWE
       Izrael
       Jordania
SEKCJA TRZYNASTA: OBSZAR KURORTU MORZA MARTWEGO
SEKCJA CZTERNASTA: OCZYSZCZANIE WODY I ŚCIEKÓW
SEKCJA PIĘTNASTA: WIĘŹNIOWIE
SEKCJA SZESNASTA: UCHODŹCY
       Ogólne ramy
       Ramy rekompensaty i pomocy
SEKCJA SIEDEMNASTA: PODWALINY PAŃSTWA PALESTYŃSKIEGO
SEKCJA OSIEMNASTA: EDUKACJA I KULTURA POKOJU
SEKCJA DZIEWIĘTNASTA: STOSUNKI IZRAELSKO-ARABSKIE; REGIONALNE PARTNERSTWO GOSPODARCZE
       Nowe możliwości regionalnych inicjatyw bezpieczeństwa
SEKCJA DWUDZIESTA: WZAJEMNE UZNANIE MIĘDZY PAŃSTWAMI NARODOWYMI
SEKCJA DWUDZIESTA PIERWSZA: KONIEC ROSZCZEŃ / KONIEC KONFLIKTU
SEKCJA DWUDZIESTA DRUGA: POSTĘPOWANIE PODCZAS NEGOCJACJI
ZAŁĄCZNIK 1
       Mapy koncepcyjne
ZAŁĄCZNIK 2 A
       Względy bezpieczeństwa
ZAŁĄCZNIK 2 B
       Kryteria bezpieczeństwa
ZAŁĄCZNIK 2 C
       Kryteria demilitaryzacji i inne ustalenia dotyczące bezpieczeństwa

 

---------------------
SŁOWNIK
---------------------

AL QUDS: Ma znaczenie określone w Sekcji 5
MAPA KONCEPCYJNA: Ma znaczenie określone w Sekcji 4
ZARZĄD PRZEJŚĆ GRANICZNYCH: Ma znaczenie określone w Sekcji 8
KRYTERIA GAZA: Ma znaczenie określone w Sekcji 9
IDF: Ma znaczenie określone w Sekcji 1
FUNDUSZ MIĘDZYNARODOWY: Ma znaczenie określone w Sekcji 4
IZRAELSKO-JORDAŃSKI TRAKTAT POKOJOWY: Oznacza traktat pokojowy między Państwem Izrael i Jordańskim Królestwem Haszymidzkim z 26 października 1994 r.
IZRAELSKO-PALESTYŃSKIE POROZUMIENIE POKOJOWE: Powinno mieć określone znaczenie w Sekcji 3
JTDA: Ma znaczenie określone w Sekcji 5
MUZUŁMAŃSKIE ŚWIĘTE MIEJSCA: Będą odnosić się do "świętych miejsc muzułmańskich" określonych przez izraelsko-jordański traktat pokojowy
OSCME: Ma znaczenie określone w Sekcji 19
PŁATNOŚCI NA WIĘŹNIÓW I MĘCZENNIKÓW: Mają znaczenie określone w Sekcja 23
TRUST PALESTYŃSKICH UCHODŹCÓW: Powinno mieć znaczenie określone w Sekcja 16
PASF: Ma znaczenie określone w Sekcji 1
KOMITET PRZEGLĄDU: Ma znaczenie określone w Sekcji 7
RSC: Ma znaczenie określone w Sekcji 7
KRYTERIA BEZPIECZEŃSTWA: Mają znaczenie określone w Sekcji 7
PAŃSTWO PALESTYNA: W całej Wizji termin "Państwo Palestyna" odnosi się do przyszłego, obecnie nieistniejącego państwa, które mogłoby zostać uznane przez Stany Zjednoczone tylko wtedy, gdy kryteria opisane w niniejszej Wizji zostaną spełnione w sposób zadowalający.
PLAN GOSPODARCZY TRUMPA: Ma znaczenie określone w Sekcji 6
UNRWA: Oznacza Agendę Narodów Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie
WIZJA: Ma znaczenie określone w Sekcji 1

 

------- SEKCJA PIERWSZA -------

WPROWADZENIE

TŁO

Zarówno Izraelczycy, jak i Palestyńczycy bardzo ucierpieli w wyniku długotrwałego i pozornie niekończącego się konfliktu. Przez prawie sto lat międzynarodowi przywódcy, dyplomaci i uczeni debatowali nad tymi problemami i próbowali rozwiązać ten konflikt. Świat bardzo się zmienił w tym okresie, podobnie jak wyzwania bezpieczeństwa stojące przed Bliskim Wschodem. Wiele spornych kwestii pozostało w dużej mierze takie same i uporczywie nierozwiązywalnych. Nadszedł czas, aby zakończyć konflikt i uwolnić ogromny potencjał ludzki i możliwości gospodarcze, jakie pokój przyniesie Izraelczykom, Palestyńczykom i całemu regionowi. Przez dziesięciolecia wysunięto wiele propozycji i pomysłów, ale elementy tych planów były nieosiągalne, biorąc pod uwagę realia na miejscu i na szerszym Bliskim Wschodzie. Chociaż żaden plan nie zapewni żadnej ze stron tego, czego chce, poniżej przedstawiamy nasz pogląd na najlepszy, najbardziej realistyczny i osiągalny wynik dla stron.

Palestyńczycy mają niespełnione aspiracje, w tym samostanowienie, poprawę swojego standardu życia, poprawę społeczeństwa i uzyskanie szanowanego miejsca w regionie, a także wśród narodów świata. Wielu Palestyńczyków pragnie pokoju i uznaje ogromne możliwości gospodarcze i korzyści społeczne, które czekają na nich, jeśli relacje z Państwem Izrael będą znormalizowane. Gaza to bardzo skomplikowana sytuacja. Jest pod kontrolą organizacji terrorystycznej Hamas, a w wyniku polityki Hamasu pogłębia się w kryzysie humanitarnym. Czas pomóc Palestyńczykom w osiągnięciu nadziei i dostatniej przyszłości oraz umożliwić im dołączenie do wspólnoty narodów.

Państwo Izrael zawarło pokój z dwoma swoimi sąsiadami. W 1979 r. zawarło pokój z Arabską Republiką Egiptu i w 1994 r. zawarło pokój z Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, dwa kraje, z którymi Państwo Izrael wielokrotnie toczyło wojny i liczne potyczki graniczne. Państwo Izrael ze względu na pokój wymieniło także znaczne terytorium, gdy w zamian za pokój z Arabską Republiką Egiptu wycofało się z Półwyspu Synaj. Podczas gdy obywatele Izraela bardzo ucierpieli w wyniku przemocy i terroryzmu, Izraelczycy wciąż pragną pokoju. Te dwa porozumienia pokojowe, obecnie mające 40 i 25 lat, przetrwały i polepszyły życie obywateli w Izraelu, Jordanii i Egipcie.

Konflikt między Państwem Izrael a Palestyńczykami powstrzymał inne arabskie kraje przed normalizacją stosunków i wspólnym dążeniem do stabilnego, bezpiecznego i dobrze prosperującego regionu. Jednym z powodów nierozwiązywalności tego problemu jest połączenie dwóch odrębnych konfliktów: sporu o terytorium, bezpieczeństwo i uchodźców między Izraelem a Palestyńczykami oraz sporu religijnego między Izraelem a światem muzułmańskim dotyczącym kontroli nad miejscami o znaczeniu religijnym. Brak formalnych kontaktów między Izraelem a większością muzułmańskich i arabskich krajów tylko zaostrzył konflikt między Izraelczykami a Palestyńczykami. Wierzymy, że jeśli więcej muzułmańskich i arabskich krajów znormalizuje kontakty z Izraelem, pomoże to w sprawiedliwym i uczciwym rozwiązaniu konfliktu pomiędzy Izraelczykami a Palestyńczykami, i zapobiegnie wykorzystywaniu tego konfliktu przez radykałów do destabilizacji regionu.

OSLO

W 1993 r. Państwo Izrael i Organizacja Wyzwolenia Palestyny zawarły pierwszą z kilku przejściowych umów, znanych wspólnie jako Porozumienia z Oslo.

Premier Icchak Rabin, który podpisał Porozumienia z Oslo i który w 1995 r. oddał swoje życie na rzecz pokoju, w swoim ostatnim przemówieniu do izraelskiego Knesetu nakreślił swoją wizję ostatecznego rozwiązania konfliktu. Wyobraził on sobie, że Jerozolima pozostanie zjednoczona pod rządami Izraela, że część Zachodniego Brzegu z dużymi żydowskimi populacjami i Doliną Jordanu zostaną włączone do Izraela, a pozostała część Zachodniego Brzegu wraz z Gazą zostanie podporządkowana palestyńskiej autonomii cywilnej w czymś, co on nazwał, że byłoby czymś "mniejszym niż państwo". Wizja Rabina była podstawą, na której Knesset zatwierdził Porozumienia z Oslo, i wówczas nie zostało odrzucone przez palestyńskich przywódców.

Jedna z najważniejszych umów w ramach tych porozumień przewidywała współpracę w zakresie bezpieczeństwa między Siłami Obronnymi Izraela ("IDF") a Siłami Bezpieczeństwa Autonomii Palestyńskiej ("PASF"). Choć nie jest doskonała i podlega okresowym sporom, a nawet zawieszeniu, współpraca w zakresie bezpieczeństwa w ostatnich latach znacznie poprawiła stabilność Zachodniego Brzegu zarówno dla Palestyńczyków, jak i mieszkańców Izraela. Zdolność IDF i PASF do współpracy daje nadzieję, że w końcowym Izraelsko-Palestyńskim Porozumieniu Pokojowym będzie można zaradzić wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem.

Porozumienia z Oslo pozostawiły jednak wielu kluczowych kwestii nierozwiązanych do czasu zakończenia negocjacji w sprawie stałego statusu, w tym między innymi granic, bezpieczeństwa, uchodźców i Jerozolimy. Porozumienia te nie stworzyły skutecznej ścieżki do neutralizowania natury kryzysów, które pojawiły się podczas wdrażania Porozumienia z Oslo, w tym fali terroru i przemocy. Wiele inteligentnych i oddanych ludzi poświęciło całe życie na poszukiwanie "końcowej umowy", ale co jest wymagane, wszechstronne porozumienie było nieuchwytne, a fale terroru i przemocy znacznie opóźniły ten proces. Tylko wszechstronne porozumienie, połączone z silnym planem gospodarczym dla Palestyńczyków i innych, może zapewnić stronom trwały pokój.

REALISTYCZNE ROZWIĄZANIE DWU-PAŃSTWOWE

Zasady określone w tej Wizji dla Pokoju, Dobrobytu i Jaśniejszej Przyszłości (łącznie, ta "WIZJA"), zostały opracowane dla korzyści Palestyńczyków, Izraelczyków i całego regionu. Ta wizja odnosi się do dzisiejszych realiów i zapewnia Palestyńczykom, którzy jeszcze nie mają państwa, drogę do godnego życia narodowego, szacunku, bezpieczeństwa i możliwości ekonomicznych, a jednocześnie chroni bezpieczeństwo Izraela.

Realistyczne rozwiązanie dałoby Palestyńczykom całą moc rządzenia sobą, ale nie moce grożenia Izraelowi. Z konieczności pociąga to za sobą ograniczenie niektórych suwerennych uprawnień na palestyńskich obszarach (odtąd zwanych "Państwem Palestyńskim"), takich jak zachowanie odpowiedzialności bezpieczeństwa Izraela i kontrola przestrzeni powietrznej na zachód od rzeki Jordan przez Izrael. Ta Wizja tworzy realistyczne rozwiązanie Dwu-Państwowe, w którym bezpieczne i dostatnie Państwo Palestyna spokojnie żyje obok bezpiecznego i dostatniego Państwa Izrael w bezpiecznym i dostatnim regionie.

Dziś ta koncepcja wydaje się daleka od rzeczywistości. Gaza i Zachodni Brzeg są politycznie podzielone. Gazą zarządza Hamas, organizacja terrorystyczna, która wystrzeliła tysiące rakiet w Izrael i zamordowała setki Izraelczyków. Na Zachodnim Brzegu, Autonomia Palestyńska jest nękana przez upadłe instytucje i lokalną korupcję. Jego przepisy prawne zachęcają do terroryzmu, a kontrolowane przez Autonomię Palestyńską media i szkoły promują kulturę podżegania. Jest tak, ponieważ jest nieodpowiedzialna i źle zarządzała marnując miliardy dolarów, a inwestycje nie są w stanie wpłynąć na te obszary, aby Palestyńczycy mogli się dobrze rozwijać.

Palestyńczycy zasługują na lepszą przyszłość, a ta Wizja może pomóc im w osiągnięciu tej przyszłości. Palestyńscy przywódcy muszą przyjąć pokój, uznając Izrael za państwo żydowskie, odrzucając wszystkie formy terroryzmu, pozwalając na specjalne ustalenia dotyczące zaspokojenia podstawowych potrzeb bezpieczeństwa Izraela i regionu, budując efektywne instytucje i wybierając pragmatyczne rozwiązania. Jeśli te kroki zostaną podjęte, a kryteria określone w tej Wizji zostaną spełnione, Stany Zjednoczone będą wspierać ustanowienie Państwa Palestyńskiego.

Ta Wizja koncentruje się na bezpieczeństwie i zapewnia zarówno samostanowienie, jak i znaczącą szansę gospodarczą dla Palestyńczyków. Wierzymy, że ten projekt umożliwi pomyślne wdrożenie tej Wizji. Ta Wizja zapewnia również pozytywne korzyści Jordańskiemu Królestwu Haszymidzkiemu, Arabskiej Republice Egiptu i krajom w całym regionie.

SZANSE NA REGIONALNĄ WSPÓŁPRACĘ

Od początku tego konfliktu Bliski Wschód przeszedł dramatyczne zmiany. W obliczu wspólnych zagrożeń i realizacji wspólnych interesów, pojawiają się niewyobrażalne wcześniej możliwości oraz sojusze. Na przykład, groźby ze strony radykalnego reżimu Iranu doprowadziły do nowej rzeczywistości, w której Państwo Izrael i jego arabscy sąsiedzi coraz bardziej podobnie postrzegają zagrożenia swojego bezpieczeństwa. Jeśli uda się osiągnąć pokój, współpraca gospodarcza i bezpieczeństwa między Państwem Izrael a jego arabskimi sąsiadami może stworzyć dobrze prosperujący Bliski Wschód, połączony wspólnym pragnieniem bezpieczeństwa i możliwości ekonomicznych. Wdrożenie tej Wizji może doprowadzić do bezpośrednich połączeń lotniczych między Państwem Izrael a jego sąsiadami, transportu ludzi i handlu oraz odblokowania milionom ludzi możliwości odwiedzenia miejsc kultu religijnego ich wierzeń.

EKONOMICZNA WIZJA PRZYSZŁOŚCI

Opracowaliśmy szczegółową wizję ekonomiczną tego, jaka mogłaby być przyszłość Palestyńczyków, gdyby zapanował pokój. Istnieje błędne przekonanie, że brak możliwości dla narodu palestyńskiego jest wyłączną odpowiedzialnością Izraela. Rozwiązanie problemów związanych z końcowym statusem, w sposób opisany w tej Wizji, stworzyłoby warunki niezbędne do rozpoczęcia inwestycji w tym regionie. Szacujemy, że połączenie tego politycznego rozwiązania z ekonomiczną wizją dla inwestycji i reform rządowych, które opracowaliśmy, doprowadzi do historycznego wzrostu gospodarczego. Szacujemy, że Palestyński PKB, który był w stagnacji, może w ciągu 10 lat podwoić się, tworząc ponad milion nowych miejsc pracy, obniżając stopę bezrobocia poniżej 10 procent i zmniejszając wskaźnik ubóstwa o 50 procent. W przypadku zawarcia pokoju na warunkach zgodnych z tą Wizją, ten plan jest gotowy do wdrożenia.

 

------- SEKCJA DRUGA -------

PODEJŚCIE

Nie wierzymy, że strony w tym regionie są skazane na życie w wiecznym konflikcie ze względu na ich różne pochodzenie etniczne i wyznanie. W historii Żydów i Arabów było wiele przykładów Żydów, Muzułmanów i Chrześcijan żyjących we względnej harmonii w tym regionie. Mamy nadzieję, że ta Wizja zainspiruje przyszłość, w której wszystkie narody regionu będą żyły razem w pokoju i dobrobycie.

Opracowaliśmy tę Wizję w oparciu o przekonanie, że dla Palestyńczyków i Izraelczyków może istnieć pokojowa i pomyślna przyszłość. Ta Wizja jest przeznaczona dla ludzi, do czytania, rozumienia i wyobrażania sobie, w jaki sposób jej koncepcje, faktycznie i znaczącą poprawią ich życie. Wierzymy, że obie strony zyskują więcej niż dadzą. Opierając się na tym podejściu, zachęcamy wszystkich do bycia intelektualnie uczciwymi, otwartymi na nowe pomysły, chętnymi do zaangażowania się w tę Wizję i do odważnych kroków w kierunku lepszej przyszłości dla siebie i przyszłych pokoleń.

Ucząc się z przeszłych wysiłków i kierując się pragmatycznymi zasadami, podchodzimy do tego konfliktu kierując się następującymi punktami:

PRZEGLĄD WYSIŁKÓW ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH

  Od 1946 r. istnieje blisko 700 rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych i ponad 100 rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych związanych z tym konfliktem. Rezolucje Organizacji Narodów Zjednoczonych są czasami niespójne, a czasem ograniczone czasowo. Rezolucje te nie przyniosły pokoju. Ponadto różne strony zaproponowały sprzeczne interpretacje niektórych najważniejszych rezolucji Organizacji Narodów Zjednoczonych, w tym rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 242. Rzeczywiście, prawnicy, którzy pracowali bezpośrednio nad kryzysowymi rezolucjami Organizacji Narodów Zjednoczonych, różnili się co do ich znaczenia i skutków prawnych.

  Chociaż szanujemy historyczną rolę Organizacji Narodów Zjednoczonych w procesie pokojowym, ta Wizja nie jest recytacją Zgromadzenia Ogólnego, Rady Bezpieczeństwa i innych międzynarodowych rezolucji na ten temat, ponieważ takie rezolucje nie rozwiązały i nie rozwiążą tego konfliktu. Zbyt długo te rezolucje umożliwiały przywódcom politycznym unikania rozwiązania złożoności tego konfliktu, zamiast znalezienia realistycznej ścieżki do pokoju.

OBECNE REALIA

  Zarówno Izraelczycy, jak i Palestyńczycy mają wieloletnie stanowiska negocjacyjne, ale muszą także uznać, że aby pójść naprzód, konieczny jest kompromis. Jest nieuniknione, że każda ze stron będzie wspierać i sprzeciwiać się różnym aspektom tej Wizji. Istotne jest, aby tę wizję oceniać całościowo. Ta Wizja przedstawia pakiet kompromisów, które obie strony powinny rozważyć, aby iść naprzód i dążyć do lepszej przyszłości, która przyniesie korzyści zarówno im, jak i innym w tym regionie.

  Porozumienie pokojowe zostanie zawarte dopiero wtedy, gdy każda ze stron uzna, że lepiej jest zawrzeć porozumienie pokojowe niż żyć bez niego, nawet jeśli będzie to wymagać trudnych kompromisów. Pokój między Izraelczykami a Palestyńczykami doprowadzi do znacznej poprawy społecznej i gospodarczej, stabilności i bezpieczeństwa zarówno dla Izraelczyków, jak i Palestyńczyków.

  Są tacy, którzy korzystają ze status quo i odpowiednio starają się zapobiec zmianom, które przyniosłyby korzyści obu stronom.

  Recytowanie przeszłych narracji o konflikcie jest bezproduktywne. Aby rozwiązać ten konflikt, rozwiązanie musi być przyszłościowe i poświęcone poprawie bezpieczeństwa oraz jakości życia, przy jednoczesnym poszanowaniu historycznego i religijnego znaczenia regionu dla jego mieszkańców.

  Ograniczone umowy ramowe i niejasne propozycje, które są mocno sformułowane i obejmują tylko koncepcje najwyższego poziomu, ale pozostawiają niezgodności do rozwiązania w późniejszym terminie, nie zadziałały. Ta Wizja bezpośrednio odnosi się do wszystkich głównych problemów, próbując autentycznie rozwiązać ten konflikt.

  Rozwiązanie tego konfliktu nie rozwiąże wszystkich innych konfliktów w regionie. Jednakże rozwiązanie konfliktu izraelsko-palestyńskiego usunie pretekst używany do podsycania emocji i usprawiedliwiania radykalnych zachowań złych aktorów oraz będzie miało pozytywny wpływ, który zwiększy stabilność, bezpieczeństwo i dobrobyt w regionie.

  Izraelsko-palestyńskie porozumienie pokojowe wywrze głęboki i przemożny wpływ na Izraelczyków i Palestyńczyków. To Izraelczycy i Palestyńczycy będą musieli żyć z konsekwencjami porozumienia pokojowego. Dlatego to sami Izraelczycy i Palestyńczycy muszą być zadowoleni z korzyści i kompromisów wynikających z porozumienia pokojowego. Izraelczycy i Palestyńczycy muszą rozważyć te korzyści i kompromisy, które mogą stworzyć dla nich i przyszłych pokoleń, znacznie lepszą przyszłość, w porównaniu z kontynuacją tego konfliktu dla być może przyszłych pokoleń.

  Rolą Stanów Zjednoczonych jako mediatora w tym procesie było zbieranie pomysłów z całego świata, ich kompilacja i zaproponowanie szczegółowego zestawu zaleceń, które mogą realistycznie i odpowiednio rozwiązać ten konflikt. Rolą Stanów Zjednoczonych jest także współpraca z innymi dobrze prosperującymi krajami i organizacjami, aby pomóc stronom w osiągnięciu rozwiązania tego konfliktu. Ale tylko sami Izraelczycy i Palestyńczycy mogą podjąć decyzję o wspólnym zawarciu trwałego pokoju. Ostateczne szczegóły Izraelsko-Palestyńskiego Porozumienia Pokojowego muszą zostać opracowane bezpośrednio między stronami.

  Główna linia uskoku na Bliskim Wschodzie jest dziś między przywódcami, którzy chcą stworzyć możliwości gospodarcze i lepsze życie dla swoich narodów, a tymi, którzy manipulują religią i ideologią w celu podsycania konfliktów i usprawiedliwiania swoich niepowodzeń. Wizja ta ma na celu szanowanie ideologii, przekonań religijnych i roszczeń historycznych, ale przede wszystkim koncentruje się na stawianiu na pierwszym miejscu interesów i aspiracji ludzi.

  Weszliśmy do nowego rozdziału w historii Bliskiego Wschodu, w którym odważni przywódcy rozumieją, że nowe i wspólne zagrożenia stworzyły potrzebę ściślejszej współpracy regionalnej. Administracja Trumpa zdecydowanie to poparła.

  Kraje arabskie w regionie były zakładnikami tego konfliktu i uznają, że jeśli pozostanie on nie rozwiązany, to będzie stanowić dla nich nieograniczony ciężar finansowy. Wiele krajów arabskich jest gotowych rozwiązać arabsko-izraelski konflikt i chce współpracować z Izraelem i skupić się na poważnych problemach stojących przed regionem.

UZASADNIONE ASPIRACJE STRON

  Chociaż Palestyńczycy nigdy nie mieli państwa, mają uzasadnione pragnienie rządzenia sobą i wyznaczania własnego losu. Każde realne porozumienie pokojowe musi zaspokoić uzasadnione pragnienie Palestyńczyków dotyczące samostanowienia. Wizja ta dotyczy tych uzasadnionych spraw, między innymi poprzez wyznaczenie terytorium przyszłego państwa palestyńskiego, wzmocnienie palestyńskich instytucji samorządowych, zapewnienie Palestyńczykom statusu prawnego i międzynarodowej pozycji państwa, zapewnienie solidnych ustaleń w zakresie bezpieczeństwa oraz wybudowanie innowacyjnej sieci dróg, mostów i tuneli, która zapewni Palestyńczykom swobodę ruchu.

  Państwo Izrael ma uzasadnione pragnienie bycia państwem narodowym narodu żydowskiego i uznania tego statusu na całym świecie.

  Wizja ta ma na celu osiągnięcie wzajemnego uznania Państwa Izrael jako państwa narodowego narodu żydowskiego oraz Państwa Palestyna jako państwa narodowego narodu palestyńskiego, w każdym przypadku z równymi prawami obywatelskimi dla wszystkich obywateli w każdym państwie.

  Wizja ta ma na celu uznanie i normalizację stosunków z tymi krajami, które obecnie nie uznają Państwa Izrael lub mają pewne relacje z Państwem Izrael.

  Wizja ta ma na celu uznanie i normalizację stosunków z tymi krajami, które obecnie nie uznają Państwa Palestyna lub mają pewne relacje z Palestyńczykami.

PRYMAT BEZPIECZEŃSTWA

  Nawet jeśli zostanie osiągnięte kompleksowe porozumienie pokojowe między Państwem Izrael, Państwem Palestyną i dodatkowymi państwami arabskimi, rzeczywistość jest taka, że zawsze będą istnieć ci, którzy będą chcieli podważyć bezpieczeństwo i stabilność. Ta Wizja zawsze pamięta o tej rzeczywistości.

  Żaden rząd nie powinien być proszony o narażenie bezpieczeństwa swojego i swoich obywateli. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku Państwa Izrael, kraju, który od czasu swojego powstania stawiał czoła wrogom, którzy wzywali do jego anihilacji, i nadal z nimi walczą. Izrael miał również gorzkie doświadczenie związane z wycofywaniem się z terytoriów, które były następnie wykorzystywane do przeprowadzania ataków przeciwko niemu.

  Państwo Izrael boryka się z niezwykłymi wyzwaniami geograficznymi i geostrategicznymi. Mówiąc najprościej, Państwo Izrael nie ma marginesu błędu. Równie niebezpiecznym jak Gaza rządzona przez Hamas, Zachodni Brzeg kontrolowany przez podobny reżim, stanowiłby egzystencjalne zagrożenie dla Państwa Izrael.

  Istotne jest, aby państwo Palestyńskie utworzone na mocy porozumienia pokojowego było państwem dysponującym narzędziami do osiągnięcia sukcesu, pokoju i bezpieczeństwa, a nie platformą niestabilności i konfliktów.

  Stany Zjednoczone nie mogą prosić żadnego kraju, a tym bardziej Państwa Izrael, bliskiego sojusznika, o zawarcie kompromisów, które pogorszyłyby i tak już niepewną sytuację bezpieczeństwa. Stany Zjednoczone poprosiłyby Izrael o zawarcie tylko takich kompromisów, które naszym zdaniem zwiększą bezpieczeństwo Państwa Izrael i narodu Izraela w perspektywie krótko- i długoterminowej. Ta Wizja została zaprojektowana w tym duchu. Wszystkie pozostałe kraje powinny przyjąć to samo podejście.

  Zagrożenie terroryzmem rozprzestrzeniło się na cały świat. Obecnie rządy ściśle ze sobą współpracują, aby wykorzystać swoją wiedzę wywiadowczą do walki z terroryzmem. Ważne jest, aby rządy jednoznacznie potępiały wszelkie formy terroryzmu oraz aby rządy współpracowały w walce z globalnym terroryzmem.

  Zarówno Izraelczycy, jak i Palestyńczycy (a także otaczający ich region) odnoszą znaczne korzyści ze zwiększonego bezpieczeństwa. Ochrona Palestyńczyków chroni także Izraelczyków, podobnie ochrona Izraelczyków chroni także Palestyńczyków.

  Współpraca w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi między Państwem Izrael, Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, Arabską Republiką Egiptu i innymi krajami w regionie zwiększyła bezpieczeństwo każdego z tych państw. Wizja ta opiera się na przekonaniu, że współpraca między Państwem Izrael a Państwem Palestyńskim przyniesie również korzyści obu państwom. Istniejąca koordynacja między Izraelczykami a Palestyńczykami daje nadzieję, że uda się to osiągnąć.

  Wizja ta została opracowana w sposób uwzględniający potrzeby bezpieczeństwa i przyszłe strategiczne zagrożenia dla Izraelczyków, Palestyńczyków i regionu.

PYTANIE O TERYTORIUM, SAMOSTANOWIENIE I SUWERENNOŚĆ

  Każda realistyczna propozycja pokojowa wymaga od Państwa Izrael uczynienia znaczącego kompromisu terytorialnego, który umożliwi Palestyńczykom utworzenie zdolnego do istnienia państwa, poszanowania ich godności i zaspokojenia ich uzasadnionych aspiracji narodowych.

  Wycofywanie się z terytorium zdobytego w wojnie obronnej jest historyczną rzadkością. Należy uznać, że Państwo Izrael wycofało się już z co najmniej 88% terytorium zdobytego w 1967 r. Wizja ta przewiduje przeniesienie znacznego terytorium przez Państwo Izrael - terytorium, co do którego Izrael potwierdził ważność prawnych i historycznych roszczeń, które są częścią rodowej ojczyzny narodu żydowskiego - co należy uznać za znaczące ustępstwo.

  Pokój nie powinien żądać przesiedlenia ludzi - Arabów lub Żydów - z ich domów. Taki budowa, która może prowadzić do niepokojów społecznych, jest sprzeczna z ideą współistnienia.

  Korytarze transportowe uwzględnione w tej Wizji tworzą ciągłość linii transportowych, co znacznie zmniejsza potrzebę punktów kontrolnych i znacznie poprawia mobilność, jakość życia i handel Palestyńczyków.

  Samostanowienie jest cechą narodową. Wizja ta ma na celu maksymalizację samostanowienia, przy jednoczesnym uwzględnieniu wszystkich istotnych czynników.

  Suwerenność to amorficzna koncepcja, która ewoluowała z czasem. Przy rosnącej współzależności, każdy naród decyduje się na interakcję z innymi narodami poprzez zawieranie porozumień, które ustalają parametry niezbędne dla każdego narodu. Pogląd, że suwerenność jest statycznym i niezmiennie definiowanym terminem, był niepotrzebną przeszkodą w poprzednich negocjacjach. Pragmatyczne i operacyjne podejście najmocniej wpłynie na bezpieczeństwo i dobrobyt.

UCHODŹCY

  Społeczność międzynarodowa stara się dzisiaj znaleźć wystarczające środki na zaspokojenie potrzeb ponad 70 milionów uchodźców i przesiedleńców na świecie. Tylko w 2020 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych poprosiła o ponad 8,5 miliarda dolarów w nowych funduszach, aby pomóc milionom syryjskich uchodźców i innym na całym świecie. Większość z tych uchodźców została w ostatnim czasie wydalona lub uciekła ze swoich domów i stanęła w obliczu tragicznych okoliczności.

  Konflikt arabsko-izraelski stworzył zarówno problem uchodźców palestyńskich, jak i żydowskich.

  Palestyńscy uchodźcy, którzy cierpieli przez ostatnie 70 lat, byli traktowani jak pionki na szerokiej szachownicy Bliskiego Wschodu, i kraje ich przyjmujące składały im puste obietnice. Do rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego konieczne jest sprawiedliwe, uczciwe i realistyczne rozwiązanie kwestii palestyńskich uchodźców.

  Wkrótce po utworzeniu Państwa Izrael podobna liczba żydowskich uchodźców została wydalona z arabskich ziem, i również cierpieli. Sprawiedliwe rozwiązanie dla tych żydowskich uchodźców powinno zostać wdrożone poprzez odpowiedni międzynarodowy mechanizm odrębny od Izraelsko-Palestyńskiego Porozumienia Pokojowego.

JEROZOLIMA

  Jerozolima jest święta dla wielu wyznań i ma religijne znaczenie dla większości ludzkości.

  Sprawę świętych miejsc w Jerozolimie, szczególnie Wzgórza Świątynnego/Haram al-Szarif, należy traktować z najwyższą wrażliwością.

  Państwo Izrael jest dobrym opiekunem Jerozolimy. Podczas rządów Izraela Jerozolima pozostawała otwarta i bezpieczna.

  Jerozolima powinna być miastem jednoczącym ludzi i zawsze powinna pozostać otwarta dla wyznawców wszystkich religii.

PROBLEM Z GAZĄ

  Gaza ma ogromny potencjał, ale obecnie jest zakładnikiem Hamasu, Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu (PIJ) i innych organizacji terrorystycznych zaangażowanych w zniszczenie Izraela. Organizacje terrorystyczne kierujące Gazą nie poprawiły życia ludzi tam mieszkających. Gdy grupy te zyskały władzę i zwiększyły swoją złośliwą aktywność, cierpienia mieszkańców Gazy tylko wzrosły.

  Aby zapobiec przedostawaniu się broni i materiałów używanych do jej produkcji, Izrael zaostrzył procedury bezpieczeństwa wokół Gazy. Każde akceptowalne rozwiązanie musi umożliwiać przepływ towarów, aby gospodarka Gazy mogła się rozwijać, jednocześnie upewniając się, że zostaną zaspokojone uzasadnione obawy Izraela dotyczące bezpieczeństwa.

  Stany Zjednoczone nie oczekują, że Państwo Izrael będzie negocjować z jakimkolwiek rządem palestyńskim, który obejmie członków Hamasu, PIJ lub ich zastępców, chyba że rząd palestyński (w tym jego członkowie z Hamasu lub PIJ) jednoznacznie i wyraźnie zobowiążą się do niestosowania przemocy, uznają Państwo Izrael i w pełni wypełnią pozostałe Kryteria Gazy określone w Sekcji 9.

  Jeżeli negocjacje między Izraelczykami a Palestyńczykami doprowadzą do porozumienia pokojowego, od Państwa Izrael oczekuje się wykonania swoich zobowiązań wynikających z Izraelsko-Palestyńskiego Porozumienia Pokojowego tylko wtedy, gdy Autonomia Palestyńska lub inny organ akceptowany przez Izrael, będzie w pełni kontrolować Gazę, organizacje terrorystyczne w Gazie zostaną rozbrojone, a Gaza jest w pełni zdemilitaryzowana.

  Aby osiągnąć wszechstronny pokój, naród palestyński musi jasno określić się, że odrzuca ideologię zniszczenia, terroru i konfliktu, i zjednoczyć się dla lepszej przyszłości wszystkich Palestyńczyków.

MIĘDZYNARODOWA POMOC

  Kraje, które w trakcie tego konfliktu przekazały fundusze Palestyńczykom, mają teraz znaczące wyzwanie i potrzebę, aby chcieć zagwarantować, że pomoc dla Palestyńczyków będzie rozsądnie wydawana i z czasem znacznie zmniejszona. Ta Wizja została opracowana, aby z czasem zmniejszyć zależność Palestyńczyków od pomocy społeczności międzynarodowej. Celem Izraelsko-Palestyńskiego Porozumienia Pokojowego jest kwitnąca gospodarka palestyńska i realne państwo.

 

------- SEKCJA TRZECIA -------

WIZJA DLA POKOJU POMIĘDZY PAŃSTWEM IZRAEL, PALESTYŃCZYKAMI I REGIONEM

Konflikt zestarzał się, argumenty zużyły się, a stronom nie udało się osiągnąć pokoju. W tym momencie jedynie kompleksowa odpowiedź na krytyczne kwestie może ożywić strony, aby zakończyć ten pozornie trudny do rozwiązania konflikt. Obie strony muszą poczynić znaczące i trudne kompromisy, aby osiągnąć większe korzyści.

Porozumienie pokojowe, które, miejmy nadzieję, zostanie wynegocjowane na podstawie tej Wizji, powinno zostać wdrożone na drodze prawnie wiążących umów i porozumień ("IZRAELSKO-PALESTYŃSKIE POROZUMIENIE POKOJOWE").

Nadzieją Stanów Zjednoczonych jest także, że narody arabskie w regionie, które jeszcze nie osiągnęły pokoju z Państwem Izrael, natychmiast zaczną normalizować relacje z Izraelem i ostatecznie wynegocjują porozumienia pokojowe z Izraelem.

Każdy załącznik dołączony do niniejszej Wizji stanowi jej integralną część.

 

------- SEKCJA CZWARTA -------

GRANICE

Do niniejszego dokumentu dołączona jest mapa koncepcyjna ("MAPA KONCEPCYJNA") przygotowana w oparciu o przewodnie zasady przedstawione w niniejszej Wizji.

Mapa Koncepcyjna została zaprojektowana w celu wykazania wykonalności nakreślonych granic w duchu Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 242 oraz w sposób, który:

1. Spełnia wymogi bezpieczeństwa Państwa Izrael;

2. Zapewnia znaczną ekspansję terytorialną Palestyńczykom;

3. Bierze pod uwagę aktualne prawne i historyczne roszczenia Państwa Izrael;

4. Unika przymusowego transferu ludności, zarówno Arabów, jak i Żydów;

5. Zwiększa mobilność zarówno Izraelczyków, jak i Palestyńczyków w obrębie ich odpowiednich państw;

6. Zapewnia pragmatyczne rozwiązania transportowe w celu zaspokojenia potrzeb enklaw izraelskich i palestyńskich, co zostało opisane poniżej;

7. Zwiększa zdolności handlowe i niezależność ekonomiczną Państwa Palestyna,

8. Zapewnia potencjalnie znaczącą ekspansję Gazy w celu zwiększenia jej rozwoju i sukcesu; i

9. Ułatwia integrację Państwa Palestyna z regionalną i globalną gospodarką.

Państwo Izrael i Stany Zjednoczone nie uważają, że Państwo Izrael jest prawnie zobowiązane do zapewnienia Palestyńczykom 100% terytorium sprzed 1967 r. (przekonanie zgodne z Rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 242). Ta Wizja jest uczciwym kompromisem i rozważa państwo Palestyńskie, które obejmuje terytorium stosunkowo porównywalne pod względem wielkości z terytorium Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy sprzed 1967 r.

Wizja ta rozważa także państwo Palestyńskie, które dzięki najnowocześniejszym rozwiązaniom infrastrukturalnym obejmującym mosty, drogi i tunele maksymalnie ułatwia podróżowanie w obrębie Państwa Palestyna i zapewnia znaczne korzyści daleko poza granicami Państwa Palestyna. Na przykład, Państwo Palestyna skorzysta z połączenia transportowego szybkich prędkości, które umożliwi sprawne przemieszczanie się między Zachodnim Brzegiem a Gazą, przekraczając lub prowadząc pod suwerennym terytorium Państwa Izrael. To przejście graniczne, które nie istniało przed 1967 r., znacznie zwiększy wartość Izraelsko-Palestyńskiego Porozumienia Pokojowego dla Palestyńczyków, i zostanie zaprojektowane jako część nowej regionalnej infrastruktury łączącej Palestyńczyków i Izraelczyków z szerszym Bliskim Wschodem, jak opisane poniżej.

Ponadto, dopóki Państwo Palestyna nie będzie mogło rozwinąć własnego portu (jak opisano poniżej), Państwo Palestyna będzie korzystać ze specjalnego dostępu do niektórych wyznaczonych obiektów w portach Państwa Izrael w Hajfie i Aszdodzie, z możliwością skutecznego eksportowania i importowania towarów do i z Państwa Palestyny bez narażania bezpieczeństwa Izraela.

Państwo Izrael odniesie korzyści z posiadania bezpiecznych i uznanych granic. Nie będzie musiało przesiedlać żadnych osiedli i znaczną większość izraelskich osiedli włączy do sąsiadujących terytoriów izraelskich. Izraelskie enklawy znajdujące się na przyległym terytorium palestyńskim staną się częścią Państwa Izrael i zostaną połączone z nim poprzez skuteczny system transportu.

Stany Zjednoczone zaprojektowały Mapę Koncepcyjną, która obejmuje następujące funkcje:

  Około 97% Izraelczyków na Zachodnim Brzegu zostanie przyłączonych do przyległego terytorium Izraela, a około 97% Palestyńczyków na Zachodnim Brzegu zostanie włączonych do przyległego terytorium Palestyńskiego. Zamiana gruntów zapewni Państwu Palestyna grunty o porównywalnej wielkości do terytorium Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy sprzed 1967 r.

  Populacja palestyńska znajdująca się w enklawach, które pozostają na przyległym terytorium Izraela, ale które są częścią Państwa Palestyńskiego, stanie się obywatelami Państwa Palestyńskiego i będzie miała możliwość pozostania na miejscu, chyba że postanowią inaczej. Będą mieli drogi dostępu łączące ich z Państwem Palestyńskim. Będą podlegać palestyńskiej administracji cywilnej, w tym określaniu stref i planowaniu, w obrębie takich palestyńskich enklaw. Oni nie będą dyskryminowani i będą mieli odpowiednią ochronę bezpieczeństwa. Takie enklawy i drogi dostępu będą podlegać izraelskiej odpowiedzialności za bezpieczeństwo.

  Populacja izraelska znajdująca się w enklawach, które pozostają na przyległym terytorium palestyńskim, ale które są częścią Państwa Izrael, będzie miała możliwość pozostania na miejscu, chyba że postanowią inaczej, i utrzymania dotychczasowego obywatelstwa izraelskiego. Będą mieli drogi dostępu łączące ich z Państwem Izrael. Będą podlegać izraelskiej administracji cywilnej, w tym określaniu stref i planowaniu, w obrębie takich izraelskich enklaw. Oni nie będą dyskryminowani i będą mieli odpowiednią ochronę bezpieczeństwa. Takie enklawy i drogi dostępu będą podlegać izraelskiej odpowiedzialności za bezpieczeństwo.

  Dolina Jordanu, która ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego Izraela, będzie podlegać suwerenności Izraela. Niezależnie od takiej suwerenności, Izrael powinien współpracować z rządem palestyńskim w celu wynegocjowania umowy, w której istniejące przedsiębiorstwa rolne będące własnością lub kontrolowane przez Palestyńczyków, będą kontynuowane bez zakłóceń lub dyskryminacji, zgodnie z odpowiednimi licencjami lub dzierżawami udzielonymi przez Państwo Izrael.

  Od ponad dekady Gazą rządzi Hamas, organizacja terrorystyczna odpowiedzialna za morderstwa i okaleczenia tysięcy Izraelczyków. Zamiast poświęcić się poprawie życia mieszkańców Gazy, Hamas, PIJ i inne organizacje terrorystyczne poświęciły się zniszczeniu Izraela. Jednocześnie brutalnie represjonowały Palestyńczyków i setki milionów dolarów ofiarowanych na poprawę życia Palestyńczyków przekazały na napędzanie machiny wojennej złożonej z tysięcy rakiet i pocisków, dziesiątek tuneli terrorystycznych i innych śmiertelnych zdolności. W wyniku terroru i złych rządów Hamasu, mieszkańcy Gazy cierpią z powodu ogromnego bezrobocia, powszechnego ubóstwa, drastycznych braków energii elektrycznej i wody pitnej, oraz innych problemów, które grożą przyspieszeniem ogólnego kryzysu humanitarnego. Ta Wizja ma zapewnić Palestyńczykom w Gazie pomyślną przyszłość. Zapewnia możliwość przydzielenia Palestyńczykom terytorium Izraela w pobliżu Gazy (jak pokazano na mapie koncepcyjnej), na którym można szybko wybudować infrastrukturę w celu zaspokojenia pilnych potrzeb humanitarnych Gazy i które ostatecznie umożliwią budowę kwitnących palestyńskich miast i miasteczek, które pomogą rozwijać się ludności Gazy.

  Znacząca poprawa sytuacji mieszkańców Gazy nie nastąpi, dopóki nie nastąpi zawieszenie broni z Izraelem, pełna demilitaryzacja Gazy i utworzenie struktur zarządzania, które umożliwią społeczności międzynarodowej bezpieczne i wygodne inwestowanie nowych pieniędzy w inwestycje, które nie zostaną zniszczone w konfliktach w przewidywalnej przyszłości.

  Państwo Izrael zachowa suwerenność nad wodami terytorialnymi, które mają zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa Izraela i zapewniają stabilność w regionie.

  Zamiana gruntów zapewniona przez Państwo Izrael może obejmować zarówno obszary zaludnione, jak i niezamieszkane.

  Społeczności Trójkąta obejmują Kafr Qara, Ar'ara, Baha al-Gharbiyye, Umm al Fahm, Qalansawe, Tayibe, Kafr Qasim, Tira, Kafr Bara i Jaljulia. Społeczności te, które w dużej mierze identyfikują się jako palestyńskie, zostały pierwotnie wyznaczone do przekazania pod kontrolę Jordanii podczas negocjacji w sprawie zawieszenia broni w 1949 r., ale ostatecznie zostały zachowane przez Izrael z powodów militarnych, które zostały złagodzone. Wizja ta rozważa możliwość, z zastrzeżeniem zgody stron, przesunięcia granic Izraela w taki sposób, że Społeczności Trójkąta staną się częścią Państwa Palestyna. W niniejszej umowie, prawa obywatelskie mieszkańców społeczności trójkąta podlegałyby obowiązującym przepisom i orzeczeniom sądowym odpowiednich władz.

  Poza swymi granicami, Państwo Palestyna będzie miało połączenia transportowe szybkich prędkości (takie jak połączenie Zachodni Brzeg/Gaza) i do czasu, gdy Państwo Palestyna będzie mogło rozwinąć własny port, dostęp do dwóch wyznaczonych obiektów portowych w Państwie Izrael.

  Na rzecz Państwa Palestyna zostaną zbudowane dwie drogi dojazdowe, które będą podlegały wymogom bezpieczeństwa Izraela. Drogi te umożliwią Palestyńczykom przekroczenie Doliny Jordanu do przejścia granicznego z Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, ułatwiając w ten sposób podróż Palestyńczykom do Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego i poza nim, oraz z zastrzeżeniem przepisów imigracyjnych Państwa Palestyna, pozwolą Jordańczykom i innym z regionu, aby wjechali do Państwa Palestyna.

  Zostaną zbudowane pierwszorzędne rozwiązania infrastrukturalne (w tym tunele i wiadukty), aby zmaksymalizować niezakłócony ruch w obu państwach oraz między państwami i ich odpowiednimi enklawami.

  Bariera bezpieczeństwa zostanie dostosowana do nowych granic. Powstaną nowe, nowoczesne i wydajne przejścia graniczne.

  Nakreślenie granic zgodnie z Mapą Koncepcyjną nie narusza indywidualnych roszczeń o tytuł lub prawa własności tradycyjnie prowadzonych w izraelskim systemie sądowym.

  Strony powinny uzgodnić i szanować wolność dostępu do wszystkich miejsc kultu religijnego wszystkich wyznań w obu państwach. Państwo Izrael i Państwo Palestyna powinny zawrzeć umowę o dostępie, aby zapewnić swobodę dostępu i prawa do modlitwy we wszystkich miejscach kultu w Państwie Palestyna i Państwie Izrael. Lista takich świętych miejsc powinna zostać opracowana podczas negocjacji między stronami.

  Wizja ta przewiduje ustanowienie międzynarodowego funduszu ("FUNDUSZ MIĘDZYNARODOWY") na rzecz rozwoju obszarów wymiany gruntów wyznaczonych dla Państwa Palestyny, a także budowy wszelkich ulepszeń infrastruktury i wszystkich środków bezpieczeństwa przewidzianych w Izraelsko-Palestyńskim Porozumieniu Pokojowym, w tym obiektów portowych, dróg, mostów, tuneli, ogrodzeń, wiaduktów, połączeń kolejowych, przejść granicznych i tym podobnych. Koszt tych ulepszeń i zamiarów nie powinien zostać pokryty przez Państwo Izrael lub Państwo Palestyna.

 

------- SEKCJA PIĄTA -------

JEROZOLIMA

Stany Zjednoczone dostrzegają zwiększoną wrażliwość otaczającą Jerozolimę, miasto, które tyle znaczy dla wielu.

Jerozolima jest miastem wyjątkowym w historii cywilizacji. Żadne inne miejsce na ziemi nie może pochwalić się znaczeniem dla trzech głównych religii. Każdego dnia Żydzi modlą się przy Zachodnim Murze, muzułmanie kłaniają się w Meczecie al-Aksa, a chrześcijanie oddają cześć w Kościele Grobu Świętego.

W całej historii Jerozolima była przedmiotem wojen i podbojów. Wykorzystywano je do dzielenia ludzi i inicjowania konfliktu przez ludzi o złych intencjach. Ale tak nie musi być.

Jerozolima musi pozostać miastem, które gromadzi ludzi wszystkich wyznań, by wspólnie odwiedzać, wielbić, szanować się nawzajem i doceniać majestat historii i chwałę Bożego stworzenia.

Podejściem tej Wizji jest utrzymanie jedności Jerozolimy, uczynienie jej dostępnym dla wszystkich i uznanie jej świętości dla wszystkich, w sposób szanujący wszystkich.

RELIGIJNE ASPEKTY KWESTII JEROZOLIMY

Rozumiemy, że interpretacje teologiczne różnią się w zależności od religii. Poniższe opisy Judaizmu, Chrześcijaństwa i Islamu nie mają być definitywnymi interpretacjami teologicznymi. Jest jednak jasne, że każda z tych trzech wielkich religii ma swój własny związek z Jerozolimą.

Dla Judaizmu, Jerozolima jest miejscem, w którym znajduje się Góra Moria. Według tradycji żydowskiej, to tutaj Abraham prawie poświęcił swojego syna Izaaka, zanim Bóg nie zainterweniował. Wieki później Jerozolima stała się politycznym centrum narodu żydowskiego, gdy Król Dawid zjednoczył dwanaście pokoleń Izraela, czyniąc miasto stolicą i duchowym centrum narodu żydowskiego, którym pozostało przez prawie 3000 lat. Syn Króla Dawida, Król Salomon, zbudował na Górze Moria Pierwszą Świątynię. Zgodnie z żydowską tradycją, w Świątyni, w Świątnicy Najświętszej przechowywano oryginalne Dziesięć Przykazań, które Bóg objawił Mojżeszowi na Górze Synaj. Pierwsza Świątynia została zniszczona przez Babilończyków w 586 r. p.n.e. Druga Świątynia została zbudowana na szczycie tej samej góry i stała, dopóki nie została zniszczona przez Rzymian w 70 r. Jednak Jerozolima nigdy nie straciła swojej świętości dla narodu żydowskiego: pozostaje kierunkiem, w którym Żydzi na całym świecie zwracają się podczas modlitwy i celem żydowskich pielgrzymek. Każdego roku, 9 dnia żydowskiego miesiąca Av, Żydzi poszczą, opłakują i upamiętniają zniszczenie obydwu Świątyń. Chociaż Żydzi modlą się dzisiaj przy Zachodnim Murze, która była murem oporowym Drugiej Świątyni, samo Wzgórze Świątynne jest najświętszym miejscem w Judaizmie. W hebrajskiej Biblii istnieje prawie 700 osobnych odniesień do Jerozolimy. Od 100 pokoleń nadzieje i marzenia narodu żydowskiego są zawarte w słowach: "W następnym roku w Jerozolimie".

Dla Chrześcijaństwa, Jerozolima jest miejscem, w którym Jezus z Nazaretu nauczał, był sądzony, ukrzyżowany, zmartwychwstał i wstąpił do Nieba. Natychmiast po uznaniu Chrześcijaństwa za oficjalną religię Cesarstwa Rzymskiego przez Konstantyna na początku IV wieku, instytucje religijne zostały założone w ważnych miejscach, takich jak Kościół Grobu Świętego i Góra Oliwna. Po islamskim podboju Jerozolimy w 637 r., Chrześcijanie pragnęli odzyskać święte miasto, co ostatecznie osiągnęli w 1099 r., chociaż w 1187 r. ponownie je utracili. W okresie średniowiecza Jerozolima pozostała najważniejszym miejscem chrześcijańskich pielgrzymek i ciągły strumień odwiedzających podążał śladami Jezusa przez Jerozolimę, pomimo niebezpieczeństw i wyzwań związanych z taką podróżą. W czasach Imperium Osmańskiego, Chrześcijanie otrzymywali legalne prawa do swoich świętych miejsc przez kolejne dekrety w XVIII i XIX wieku, ustanawiające Chrześcijański "Status Quo", który został potwierdzony w 1993 r. w Fundamentalnym Porozumieniu Watykan-Izrael. Dziś w Jerozolimie znajduje się kilkanaście chrześcijańskich sekt i kwitnąca społeczność chrześcijańska.

Dla Islamu, Jerozolima zyskała na znaczeniu po stwierdzeniu zawartym w Świętym Koranie: "Chwała Temu, który zmusił Sługę, by udał się nocą ze Świętego Meczetu (al-Masjid al-Haram) do najdalszego meczetu (al-Masjid al-Aqsa), którego otoczenie pobłogosławiliśmy, abyśmy mogli pokazać mu niektóre z naszych znaków". Zgodnie z islamską tradycją, werset ten odnosi się do nocnej podróży proroka Mahometa z Mekki do Jerozolimy (al-Isra); on przybył na obszar Wzgórza Świątynnego/Haram al-Szarif, gdzie wstąpił do Nieba (al-Mi'raj), aby spotkać się z wcześniejszymi prorokami i przyjąć przykazanie modlitwy. We wczesnym Islamie, kiedy Mahomet zabrał swoich wyznawców z Mekki do Medyny, wyznaczył Jerozolimę jako kierunek islamskiej modlitwy (pierwsza Qiblah), a następnie zmienił kierunek modlitwy na Mekkę. Dawni muzułmańscy władcy również podkreślali religijne znaczenie Jerozolimy. Kalifat Ummajadów, z siedzibą w Damaszku, zaoferował Jerozolimę jako alternatywne miejsce pielgrzymek, w czasie, gdy Mekka była kontrolowana przez konkurencyjny kalifat. Zwycięstwo Saladyna nad Krzyżowcami w 1187 r. doprowadziło do ożywienia islamskiego zainteresowania Jerozolimą, a w 1517 r. Sułtan Sulejman Wspaniały odbudował mury i miejsca kultu religijnego. Dziś jest powszechnie uważana za trzecie najświętsze miejsce Islamu.

ŚWIĘTE MIEJSCA JEROZOLIMY

Po Wojnie sześciodniowej w 1967 r., kiedy Państwo Izrael przejęło kontrolę nad całą Jerozolimą, Państwo Izrael przyjęło odpowiedzialność za ochronę wszystkich świętych miejsc w mieście. Te święte miejsca to między innymi: Wzgórze Świątynne/Haram al-Szarif, Zachodni Mur, Muzułmańskie Święte Sanktuaria, Kościół św. Anny, Via Dolorosa (Droga Krzyżowa), Kościół Grobu Świętego, Kościół Viri Galilaei, Kościół św. Szczepana, Opactwo Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, Grób Matki Boskiej, Pokój Ostatniej Wieczerzy, Kościół Wniebowstąpienia Augusta Victoria, Ogród Getsemane, Kościół Marii Magdaleny, Kościół Dominus Flevit, Kościół Pater Noster, Kościół św. Piotra w Gallicantu, Kościół Wniebowstąpienia, Kościół Rosyjski, Secours Catholique "Dom Abrahama", Góra Scopus, Synagoga Hurva, Grób Absaloma, Grób Zachariasza, Droga Pielgrzymów Drugiej Świątyni, Grób Proroków Aggeusza, Zachariasza i Malachiasza, Źródło Gihon, Miasto Dawida, Góra Oliwna, Cmentarz Żydowski Sambuski i Sadzawka Siloe.

W przeciwieństwie do wielu poprzednich mocarstw, które rządziły Jerozolimą i zniszczyły święte miejsca innych wyznań, Państwo Izrael należy pochwalić za ochronę wszystkich miejsc kultu religijnego i utrzymanie religijnego status quo.

Biorąc pod uwagę tę godną pochwały historię od ponad pół wieku, a także wyjątkową wrażliwość w odniesieniu do świętych miejsc w Jerozolimie, uważamy, że taka praktyka powinna pozostać i że wszystkie święte miejsca w Jerozolimie powinny podlegać tym samym reżimom zarządzania, które istnieją obecnie. W szczególności status quo na Wzgórzu Świątynnym/Haram al-Szarif powinien trwać nieprzerwanie.

Święte miejsca Jerozolimy powinny pozostać otwarte i dostępne dla pokojowych wyznawców oraz turystów wszystkich wyznań. Ludzie każdej wiary powinni mieć możliwość modlitwy na Wzgórzu Świątynnym/Haram al-Szarif, w sposób w pełni zgodny z ich religią, biorąc pod uwagę czas modlitw i świąt każdej religii, a także inne czynniki religijne.

STATUS POLITYCZNY JEROZOLIMY

Jednym z najbardziej skomplikowanych problemów w osiągnięciu pokoju jest rozwiązanie kwestii statusu politycznego Jerozolimy.

Przed 1967 r. podzielona Jerozolima była źródłem wielkiego napięcia w regionie, a wojska jordańskie i izraelskie były oddzielone drutem kolczastym, a izraelskim mieszkańcom Jerozolimy groził ostrzał snajperski.

Podział Jerozolimy byłby niezgodny z oświadczeniami politycznymi Ustawy o Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Jerozolimie z 1995 r. Wszyscy byli prezydenci zaangażowani w proces pokojowy zgodzili się, że Jerozolimy nie należy ponownie fizycznie podzielić.

6 grudnia 2017 r. Prezydent Trump w imieniu Stanów Zjednoczonych uznał Jerozolimę za stolicę Izraela. Prezydent wyjaśnił również, że konkretne granice suwerenności Izraela w Jerozolimie będą podlegały ostatecznym negocjacjom o statusie między stronami.

Uważamy, że powrót do podzielonej Jerozolimy, a zwłaszcza posiadanie dwóch oddzielnych sił bezpieczeństwa w jednym z najbardziej wrażliwych obszarów na ziemi, byłoby poważnym błędem.

Chociaż należy unikać fizycznego podziału miasta, obecnie istnieje bariera bezpieczeństwa, która nie jest zgodna z granicami miasta i która już oddziela dzielnice arabskie (tj. Kafr Aqab i wschodnią część Szuafat) w Jerozolimie od pozostałych dzielnic w mieście.

Ta fizyczna bariera powinna pozostać na miejscu i służyć jako granica między stolicami obu stron.

Jerozolima pozostanie suwerenną stolicą Państwa Izrael, i pozostanie niepodzielnym miastem. Suwerenna stolica Państwa Palestyna powinna znajdować się w obszarze Wschodniej Jerozolimy położonym we wszystkich obszarach na wschód i na północ od istniejącej bariery bezpieczeństwa, w tym Kafr Aqab, wschodniej części Szuafat i Abu Dis, i może być nazwana Al Quds lub inną nazwą określoną przez Państwo Palestyna.

Ta Wizja pozwoliłaby arabskim mieszkańcom stolicy Izraela, Jerozolimy, mieszkającym poza liniami zawieszenia broni z 1949 r., ale wewnątrz istniejącej bariery bezpieczeństwa, wybrać jedną z trzech opcji:

1. Zostać obywatelami Państwa Izrael

2. Zostać obywatelami Państwa Palestyna

3. Zachować swój status stałych mieszkańców Izraela.

Z biegiem lat niektórzy arabscy mieszkańcy tych obszarów (około 6%) zdecydowali się zostać obywatelami Izraela i ta opcja powinna pozostać dostępna dla arabskich mieszkańców tych obszarów w przyszłości.

Inni arabscy mieszkańcy tych obszarów mogą chcieć przyjąć palestyńską tożsamość polityczną, decydując się na zostanie obywatelami Państwa Palestyna, i ta opcja również powinna być dla nich dostępna.

Wielu arabskich mieszkańców tych obszarów może chcieć zachować tożsamość polityczną odrębną od Izraela lub Palestyny, która pozwoli im być dumnym ze swojej unikalnej tożsamości i historii. Ta opcja powinna pozostać dla nich dostępna.

PRZYWILEJE, KORZYŚCI I OBOWIĄZKI

Przywileje, korzyści i obowiązki arabskich mieszkańców tych obszarów, którzy zdecydują się zachować swój status stałych mieszkańców Izraela, powinny pozostać takie same.

Przywileje, korzyści i obowiązki arabskich rezydentów tych obszarów, którzy zdecydują się zostać obywatelami Palestyny, zostaną określone odpowiednio przez prawo Państwa Palestyna i Państwa Izrael.

Mieszkańcy tych obszarów, którzy zdecydują się zostać obywatelami Państwa Izrael, będą mieli wszystkie przywileje, korzyści i obowiązki wynikające z bycia obywatelami Państwa Izrael. Mieszkańcy tych obszarów, którzy są dziś obywatelami Izraela, zachowają te same przywileje, korzyści i obowiązki, jakie mają dzisiaj.

SPECJALNA STREFA TURYSTYCZNA

Państwo Izrael powinno pozwolić na stworzenie przez Państwo Palestyna specjalnej strefy turystycznej w Atarot, na określonym obszarze pozostającym do uzgodnienia przez strony. Przewidujemy, że obszar ten powinien być światowej klasy strefą turystyczną, która powinna wspierać muzułmańską turystykę do Jerozolimy i jej świętych miejsc. Przewidujemy, że strefa ta stanie się kwitnącym i tętniącym życiem centrum turystycznym, które obejmie najnowocześniejszy transport publiczny, zapewniający łatwy dostęp do świętych miejsc i powrót.

Aby wesprzeć tę nową rozbudowę, program rozwoju gospodarczego określi finansowanie budowy restauracji, sklepów, hoteli, centrów kultury i innych obiektów turystycznych w tej strefie. Należy rozwijać i utrzymywać szybki dostęp do Muzułmańskich Świętych Sanktuariów. Szczegóły dotyczące tego obszaru, w tym między innymi opodatkowanie i podział na strefy powinny być negocjowane między stronami.

SPRAWY TURYSTYKI ODNOŚNIE STAREGO MIASTA JEROZOLIMY

Bez uszczerbku dla suwerenności Państwa Izrael, podczas negocjacji Izraelsko-Palestyńskiego Porozumienia Pokojowego, i z zastrzeżeniem wymogów bezpieczeństwa Państwa Izrael, strony:

1. Wynegocjują mechanizm, za pomocą którego zostaną udzielone licencje palestyńskim przewodnikom turystycznym na prowadzenie wycieczek po Starym Mieście Jerozolimy, a także miejscach poświęconych Chrześcijaństwu i Islamowi w innych częściach Jerozolimy;

2. Ustanowią Wspólny Urząd ds. Rozwoju Turystyki Jerozolima-Al-Quds ("JTDA"). JTDA będzie działać na rzecz promocji żydowskiej, muzułmańskiej i chrześcijańskiej turystyki zarówno w Państwie Izrael, jak i Państwie Palestyna. Izrael ustanowi mechanizm, dzięki któremu część wpływów z podatków związanych ze zwiększoną turystyką na Starym Mieście Jerozolimy zostanie przeznaczona na JTDA na dalsze inwestycje w turystykę na Starym Mieście Jerozolimy. JTDA będzie również współpracować z Jordańskim Królestwem Haszymidzkim w celu promowania regionalnej turystyki.

UZNANIE STOLIC

Jerozolima powinna być uznana na arenie międzynarodowej jako stolica Państwa Izrael. Al Quds (lub inna nazwa wybrana przez Państwo Palestyna) powinna być uznana na arenie międzynarodowej jako stolica Państwa Palestyna.

Żadna ze stron nie będzie zachęcać ani wspierać wysiłków innych krajów lub osób w celu zaprzeczenia legalności stolicy drugiej strony lub jej suwerenności. Burmistrzowie każdej stolicy ustanowią mechanizmy regularnych konsultacji i dobrowolnej współpracy w sprawach istotnych dla obu stolic.

Ambasada Stanów Zjednoczonych przy Państwie Izrael pozostanie w Jerozolimie. Po podpisaniu Izraelsko-Palestyńskiego Porozumienia Pokojowego, ambasada Stanów Zjednoczonych przy Państwie Palestyna będzie w Al Quds w lokalizacji wybranej przez Stany Zjednoczone, w porozumieniu z Państwem Palestyna. Stany Zjednoczone uznają Państwo Izrael i Państwo Palestyna w swoich stolicach i zachęcają inne narody do relokacji swoich ambasad do Jerozolimy i Al Quds, stosownie do przypadku.

 

------- SEKCJA SZÓSTA -------

PLAN GOSPODARCZY TRUMPA

Na zaproszenie Królestwa Bahrajnu, w czerwcu ubiegłego roku w Manamie, Stany Zjednoczone przedstawiły administracyjny Gospodarczy Plan Pokojowy Bliskiego Wschodu zatytułowany: Pokój dla Dobrobytu: Nowa Wizja dla Narodu Palestyńskiego.

Stany Zjednoczone uznają, że pomyślne podpisanie i wdrożenie Izraelsko-Palestyńskiego Porozumienia Pokojowego będzie miało znaczący wpływ na perspektywy gospodarcze regionu. W Bahrajnie społeczność międzynarodowa podkreśliła swoje zaangażowanie w plan gospodarczy i jego konieczność, a także żywotność po podpisaniu porozumienia pokojowego.

Plan gospodarczy umożliwi Palestyńczykom zbudowanie dobrze prosperującego i tętniącego życiem społeczeństwa palestyńskiego. Składa się on z trzech inicjatyw, które będą wspierać odrębne filary społeczeństwa palestyńskiego: gospodarkę, naród i rząd. Dzięki potencjałowi w zakresie ułatwienia inwestycji o wartości ponad 50 miliardów dolarów w ciągu dziesięciu lat Pokój dla Dobrobytu stanowi najbardziej ambitny i wszechstronny międzynarodowy wysiłek dla narodu palestyńskiego. Ma on zdolność do gruntownej transformacji Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy oraz otwarcia nowego rozdziału w historii Palestyny, zdefiniowanego nie przez przeciwności losu i straty, ale przez sposobność i godność.

Pierwsza inicjatywa uwolni potencjał gospodarczy narodu palestyńskiego. Opracowując prawa własności i prawa kontraktowe, praworządność, środki antykorupcyjne, rynki kapitałowe, sprzyjającą wzrostowi strukturę podatkową i system niskich taryf ze zmniejszonymi barierami handlowymi, niniejsza inicjatywa przewiduje reformy polityczne połączone ze strategicznymi inwestycjami infrastrukturalnymi, które poprawią otoczenie biznesowe i będą stymulować rozwój sektora prywatnego. Szpitale, szkoły, domy i firmy będą zabezpieczone niezawodnym dostępem do niedrogiej energii elektrycznej, czystej wody i usług cyfrowych. Miliardy dolarów nowych inwestycji wpłyną na różne sektory palestyńskiej gospodarki. Firmy będą miały większy dostęp do kapitału, a rynki Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy będą połączone z kluczowymi partnerami handlowymi, w tym z Egiptem, Izraelem, Jordanią i Libanem. Wynikający z tego wzrost gospodarczy może zakończyć obecny kryzys bezrobocia i przekształcić Zachodni Brzeg i Gazę w centrum możliwości.

Druga inicjatywa umożliwi Palestyńczykom realizację ich ambicji. Dzięki nowym, opartym na danych, opartym na posiadającej wiele opcji edukacji w domu, rozszerzonym internetowym platformom edukacyjnym, zwiększonemu szkoleniu zawodowemu i technicznemu, oraz perspektywie wymiany międzynarodowej, inicjatywa ta poprawi i rozszerzy różnorodne programy, które bezpośrednio poprawią samopoczucie naród palestyński. Wzmocni to palestyński system edukacji i zapewni studentom realizację ich celów akademickich oraz przygotowanie się jako siła robocza.

Co równie ważne, zostanie znacznie poprawiony dostęp do wysokiej jakości opieki zdrowotnej, ponieważ palestyńskie szpitale i kliniki zostaną wyposażone w najnowszą technologię i sprzęt medyczny. Ponadto nowe możliwości działań kulturalnych i rekreacyjnych poprawią jakość życia narodu palestyńskiego. Od parków i instytucji kulturalnych po obiekty sportowe i biblioteki - projekty tej inicjatywy wzbogacą życie publiczne na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy.

Trzecia inicjatywa usprawni palestyńskie zarządzanie, poprawi zdolności sektora publicznego do obsługi obywateli i umożliwi rozwój sektora prywatnego. Inicjatywa ta będzie wspierać sektor publiczny w podejmowaniu usprawnień i reform niezbędnych do osiągnięcia długoterminowego sukcesu gospodarczego. Zobowiązanie do ochrony praw własności, poprawa ram prawnych i regulacyjnych dla przedsiębiorstw, przyjęcie ukierunkowanej na wzrost, możliwej do wyegzekwowania struktury podatkowej oraz rozwój solidnych rynków kapitałowych, zwiększy eksport i bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Sprawiedliwe i niezależne organy sądowe zapewnią ochronę tego środowiska sprzyjającego wzrostowi i rozkwitowi społeczeństwa obywatelskiego. Nowe systemy i zasady pomogą zwiększyć przejrzystość i odpowiedzialność rządu. Międzynarodowi partnerzy będą pracować nad wyeliminowaniem uzależnienia palestyńskiego sektora publicznego od dawców i skierowaniem Palestyńczyków na trajektorię mającą na celu osiągnięcie długoterminowej stabilności budżetowej. Instytucje zostaną zmodernizowane i usprawnione, aby ułatwić jak najskuteczniejsze świadczenie podstawowych usług dla obywateli. Dzięki wsparciu palestyńskich przywódców, inicjatywa ta może zapoczątkować nową erę dobrobytu i możliwości narodu palestyńskiego oraz zinstytucjonalizować politykę niezbędną do pomyślnej transformacji gospodarczej.

Te trzy inicjatywy są czymś więcej niż tylko wizją obiecującą przyszłość narodu palestyńskiego. Stanowią również podstawę do wdrożenia planu. Kapitał pozyskany dzięki tym międzynarodowym wysiłkom zostanie ulokowany w nowym funduszu zarządzanym przez ustanowiony wielostronny bank rozwoju. Zabezpieczenia dotyczące rozliczalności, przejrzystości, przeciwdziałania korupcji i bezpieczne uwarunkowania będą chronić inwestycje i zapewnią wydajną oraz efektywną alokację kapitału. Kierownictwo funduszu będzie współpracować z beneficjentami w celu nakreślenia rocznych wytycznych inwestycyjnych, celów rozwojowych i reform zarządzania, które będą wspierać wdrażanie projektów w obszarach określonych w ramach Pokoju dla Dobrobytu. Dotacje, preferencyjne pożyczki i inne wsparcie zostaną rozdzielone na projekty spełniające określone kryteria w ramach usprawnionego procesu, który zapewni zarówno elastyczność, jak i rozliczalność.

Oprócz wymogu, że Państwo Palestyna pod każdym względem będzie przestrzegać Izraelsko-Palestyńskiego Porozumienia Pokojowego, Pokój dla Dobrobytu będzie uwarunkowany (I) ustanowieniem przez Państwo Palestyna przejrzystych, niezależnych i godnych zaufania instytucji finansowych, zdolnych do angażowania się w międzynarodowe transakcje rynkowe w taki sam sposób jak instytucje finansowe zachodnich demokracji, (II) ustanowieniem odpowiedniego zarządzania w celu zapewnienia właściwego wykorzystania funduszy, oraz (III) ustanowieniem systemu prawnego, który będzie chronił inwestycje i odnosił się do oczekiwań kwestii komercyjnych.

Stany Zjednoczone będą współpracować z Autonomią Palestyńską w celu zidentyfikowania projektów gospodarczych dla Al Quds i włączenia takich projektów do Pokoju dla Dobrobytu.

Plan gospodarczy umożliwi Palestyńczykom zbudowanie społeczeństwa, które zamierzali założyć od pokoleń. Pozwoli Palestyńczykom osiągnąć lepszą przyszłość i zrealizować swoje marzenia. Jesteśmy przekonani, że społeczność międzynarodowa poprze ten plan. Ostatecznie jednak moc jego wdrożenia leży w rękach narodu palestyńskiego.

 

------- SEKCJA SIÓDMA -------

BEZPIECZEŃSTWO

Ta wizja ma na celu umożliwienie Izraelczykom i Palestyńczykom życia w pokoju oraz zmniejszenie ryzyka terroryzmu.

Proszenie Państwa Izrael o kompromisy w zakresie bezpieczeństwa, które mogłyby zagrozić życiu jego obywateli, jest nierealistyczne.

Załącznik 2A zawiera ogólny zarys niektórych poważnych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa, przed którymi stoi Państwo Izrael. Celem tej Wizji jest umożliwienie stronom sprostania tym wyzwaniom w zakresie bezpieczeństwa i umożliwienie Państwu Palestyna przejęcie możliwie jak największej części obowiązków w zakresie bezpieczeństwa w całym Państwie Palestyna.

Ta Wizja przewiduje ułatwienie ścisłej koordynacji bezpieczeństwa między Państwem Izrael a Państwem Palestyna, wraz z Jordańskim Królestwem Haszymidzkim i Arabską Republiką Egiptu. W tej części przedstawiono najlepszą ścieżkę do realistycznego osiągnięcia tego celu. Jeśli nie będzie można osiągnąć odpowiedniego poziomu koordynacji bezpieczeństwa, bezpieczeństwo Państwa Izraela będzie jednak chronione na mocy tej Wizji.

Każdy kraj wydaje bardzo znaczne sumę pieniędzy na obronę przed zewnętrznymi zagrożeniami. Państwo Palestyna nie będzie obciążone takimi kosztami, ponieważ będą one spoczywać na Państwie Izrael. Jest to znacząca korzyść dla gospodarki Państwa Palestyna, ponieważ środki, które w przeciwnym razie zostałyby wydane na obronę, mogą zamiast tego zostać przeznaczone na opiekę zdrowotną, edukację, infrastrukturę i inne sprawy mające na celu poprawę dobrobytu Palestyńczyków.

Po podpisaniu Izraelsko-Palestyńskiego Porozumienia Pokojowego, Państwo Izrael utrzyma nadrzędną odpowiedzialność za bezpieczeństwo Państwa Palestyna, dążąc do tego, aby Palestyńczycy byli odpowiedzialni za jak najwięcej swojego bezpieczeństwa wewnętrznego, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Wizji. Państwo Izrael będzie dokładało wszelkich starań, aby zminimalizować swój wpływ na bezpieczeństwo w Państwie Palestyna, zgodnie z zasadą, że im więcej Państwo Palestyna robi, tym mniej Państwo Izrael będzie musiało zrobić. Państwo Izrael i Jordańskie Królestwo Haszymidzkie omówią, w jakim stopniu Jordańskie Królestwo Haszymidzkie może pomóc Państwu Izrael i Państwu Palestyna w związku z bezpieczeństwem w Państwie Palestyna.

Kryteria dla wydajności bezpieczeństwa palestyńskiego ("KRYTERIA BEZPIECZEŃSTWA") są ogólnie określone w Załączniku 2B.

Gdy Państwo Palestyna będzie spełniać i utrzymywać Kryteria Bezpieczeństwa, zaangażowanie Państwa Izrael w bezpieczeństwo w Państwie Palestyna zostanie zmniejszone. Zarówno Izraelczycy, jak i Palestyńczycy mają wspólny interes w maksymalizacji zdolności palestyńskich tak szybko, jak to możliwe. Stany Zjednoczone i Izrael będą kontynuować prace nad wzmocnieniem zdolności PASF.

Państwo Izrael będzie działać na rzecz zacieśnienia współpracy z PASF, aby pomóc w budowaniu zdolności zapobiegania terroryzmowi. Osiągnięcie tego celu w sposób zwiększający bezpieczeństwo obu krajów będzie wymagało:

1. Państwo Palestyna zostanie w pełni zdemilitaryzowane i pozostanie takie, jak określono w Załączniku 2C.

2. Państwo Palestyna będzie miało siły bezpieczeństwa zdolne do utrzymania bezpieczeństwa wewnętrznego i zapobiegania atakom terrorystycznym na terytorium Państwa Palestyna i przeciwko Państwu Izrael, Jordańskiemu Królestwu Haszymidzkiemu i Arabskiej Republice Egiptu. Misją sił bezpieczeństwa Państwa Palestyna będzie porządek publiczny, egzekwowanie prawa, przeciwdziałanie terroryzmowi (we współpracy z Państwem Izrael, Jordańskim Królestwem Haszymidzkim i Arabską Republiką Egiptu, jak opisano poniżej), bezpieczeństwo granic (we współpracy z Państwem Izrael, Jordańskim Królestwem Haszymidzkim i Arabską Republiką Egiptu, odpowiednio, jak opisano poniżej), ochrona urzędników państwowych i zagranicznych dygnitarzy oraz reagowanie na katastrofy. Te szczególne zdolności (I) nie mogą (A) naruszać zasady, że Państwo Palestyna na całym swoim terytorium, w tym w Strefie Gazy, jest i pozostanie w pełni zdemilitaryzowane lub (B) uchyli nadrzędną odpowiedzialność Państwa Izrael za bezpieczeństwo, oraz (II) zostaną uzgodnione przez Państwo Palestyna i Państwo Izrael.

3. Ten protokół bezpieczeństwa ma obowiązywać, dopóki Państwo Izrael i Państwo Palestyna nie uzgodnią inaczej.

Przez wiele lat Stany Zjednoczone wspierały wysiłki Autonomii Palestyńskiej w walce z terroryzmem. To partnerstwo ustanowiło fundament zaufania, na którym ma nadzieję opierać się ta Wizja. Ta Wizja opiera się na przekonaniu i oczekiwaniu, że Państwo Palestyna będzie kontynuować takie wysiłki i dążyć do ich wzmocnienia. Gdy Państwo Izrael ustali, że Państwo Palestyna wykazało zarówno wyraźny zamiar, jak i trwałą zdolność do walki z terroryzmem, rozpocznie się program pilotażowy na obszarze Państwa Palestyna na Zachodnim Brzegu, wyznaczonym przez Państwo Izrael, aby ustalić, czy Państwo Palestyna jest w stanie spełnić Kryteria Bezpieczeństwa. Jeżeli Państwu Palestyna uda się utrzymać Kryteria Bezpieczeństwa w wyznaczonym obszarze pilotażowym, wówczas program pilotażowy zostanie rozszerzony również na inne obszary Państwa Palestyna.

Stany Zjednoczone pomogą Państwu Palestyna w spełnieniu i utrzymaniu Kryteriów Bezpieczeństwa. Podczas negocjacji, strony, w porozumieniu ze Stanami Zjednoczonymi, podejmą próbę stworzenia akceptowalnych początkowych niewiążących wskaźników w odniesieniu do początkowego obszaru pilotażowego, które będą akceptowalne dla Państwa Izrael, a w żadnym wypadku nie mniejsze niż wskaźniki stosowane przez Jordańskie Królestwo Haszymidzkie lub Arabską Republikę Egiptu (w zależności od tego, które są bardziej rygorystyczne) w odniesieniu do Kryteriów Bezpieczeństwa. Ponieważ zagrożenia bezpieczeństwa ewoluują, wskaźniki mają służyć jako przewodnik i nie będą wiążące. Jednak ustanowienie takich niewiążących wskaźników uwzględni regionalne minimalne poziomy odniesienia i umożliwi Państwu Palestyna lepsze zrozumienie minimalnych celów, które należy osiągnąć.

Jeżeli Państwo Palestyna w dowolnym momencie nie spełni wszystkich lub któregokolwiek z Kryteriów Bezpieczeństwa, Państwo Izrael będzie miało prawo do odwrócenia procesu opisanego powyżej. Wzrośnie poziom bezpieczeństwa Państwa Izrael we wszystkich lub w części Państwa Palestyna, jako wynik podjęcia przez Państwo Izrael decyzji o rozszerzonych potrzebach w zakresie bezpieczeństwa i czasie potrzebnym na ich zaspokojenie.

W nowej rzeczywistości pokoju strony wzmocnią dwustronną koordynację bezpieczeństwa w celu utrzymania pokoju, stabilności i sprawnego wdrożenia Izraelsko-Palestyńskiego Porozumienia Pokojowego.

Jako środek uzupełniający w stosunku do dwustronnej koordynacji bezpieczeństwa, powołany zostanie komitet ds. przeglądu bezpieczeństwa ("KOMITET PRZEGLĄDU"), w skład którego wejdą przedstawiciele bezpieczeństwa powołani przez Państwo Izrael, Państwo Palestyna i Stany Zjednoczone. Przedstawiciel Stanów Zjednoczonych zostanie uzgodniony z Państwem Izrael i Państwem Palestyna. Komitet Przeglądu, który będzie się zbierał co 6 miesięcy, będzie służył jako forum wspierające budowę i utrzymanie zdolności bezpieczeństwa Państwa Palestyna, w celu spełnienia i utrzymania Kryteriów Bezpieczeństwa (patrz Załącznik 2B), w celu przeglądu kwestii politycznych związanych z postępem we wdrażaniu i utrzymywaniu Kryteriów Bezpieczeństwa, oraz ułatwienia niezbędnych zmian infrastrukturalnych i powiązanych inwestycji (przez Międzynarodowy Fundusz) w terenie.

Państwo Izrael, Państwo Palestyna, Jordańskie Królestwo Haszymidzkie i Arabska Republika Egiptu mają wspólny interes w zapobieganiu wszystkim formom działalności bojowników, ekstremistów, terrorystów lub przestępców, usiłujących utworzyć bazy operacyjne lub w jakikolwiek sposób zdestabilizować Państwo Palestyna lub jej sąsiadów. Bezpieczne, zdemilitaryzowane i pokojowe Państwo Palestyna przyczyni się do zaspokojenia potrzeb bezpieczeństwa obu stron i bezpieczeństwa regionalnego, a także dobrobytu gospodarczego. W trosce o bezpieczeństwo wewnętrzne i w celu realizacji wspólnych interesów, Państwo Palestyna, Państwo Izrael, Jordańskie Królestwo Haszymidzkie i Arabska Republika Egiptu podejmą wszechstronną i trwałą współpracę między państwami.

Stany Zjednoczone zalecają utworzenie regionalnego komitetu bezpieczeństwa ("RSC"). Zadaniem RSC będzie przegląd regionalnych polityk i koordynacji w zakresie walki z terroryzmem. Idealnie byłoby, gdyby RSC obejmowało przedstawicieli bezpieczeństwa ze Stanów Zjednoczonych, Państwa Izrael, Państwa Palestyna, Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego, Arabskiej Republiki Egiptu, Królestwa Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Państwo Izrael utrzyma co najmniej jedną stację wczesnego ostrzegania w Państwie Palestyna, jak wskazano na Mapie Koncepcyjnej, która będzie prowadzona przez izraelskie siły bezpieczeństwa. Zapewniony zostanie nieprzerwany dostęp izraelskich sił bezpieczeństwa do i z dowolnej stacji wczesnego ostrzegania.

W zakresie, w jakim jest to racjonalnie możliwe, wyłącznie zgodnie z ustaleniami Państwa Izrael, Państwo Izrael będzie polegać na sterowcach, dronach i podobnym sprzęcie lotniczym do celów bezpieczeństwa, w celu zmniejszenia śladu bezpieczeństwa Izraela w Państwie Palestyna.

Chociaż każda ze stron będzie odpowiedzialna za ustanowienie zasad w strefach i wydawanie pozwoleń na budowę we własnych krajach, zasady w strefach i planowanie Państwa Palestyna na obszarach przylegających do granicy pomiędzy Państwem Izrael a Państwem Palestyna, w tym między innymi, granica między Jerozolimą i Al-Quds, będzie podlegać nadrzędnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo Państwa Izrael.

Plan bezpieczeństwa nakreślony w tej sekcji daje miliardy dolarów oszczędności dla międzynarodowych darczyńców, zamiast tworzyć nowe międzynarodowe siły bezpieczeństwa złożone z sił Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów.

Strony będą współpracować, w dobrej wierze, w kwestiach bezpieczeństwa, aby chronić zarówno Izraelczyków, jak i Palestyńczyków.

 

------- SEKCJA ÓSMA -------

PRZEJŚCIA GRANICZNE

Zagrożenie terroryzmem zmniejszyło zaufanie i spowolniło przepływ towarów i ludzi w całym regionie. Celem tej wizji jest szybki przepływ towarów i osób przez granice w godnym, niezwykle wydajnym systemie przejść granicznych, który nie będzie zagrażał bezpieczeństwu.

Państwo Izrael będzie ściśle współpracować z Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, Arabską Republiką Egiptu i Państwem Palestyna, aby nadal ulepszać system wszystkich przejść granicznych. System przejść granicznych zostanie wdrożony w sposób, który do minimum ograniczy widoczność roli bezpieczeństwa Państwa Izrael. Zgodnie z prawem, personel bezpieczeństwa na tych przejściach granicznych powinien nosić mundury cywilne bez oznaczenia państwowego.

Rada nadzorcza ("RADA PRZEJŚĆ GRANICZNYCH"), złożona z trzech Izraelczyków, trzech Palestyńczyków i przedstawiciela Stanów Zjednoczonych, będzie zbierać się co kwartał w celu rozwiązania problemów związanych z przekraczaniem przejść granicznych. Przedstawiciel Stanów Zjednoczonych zostanie uzgodniony zarówno z Państwem Palestyna, jak i Państwem Izrael. Celem Rady Przejść Granicznych nie jest ingerowanie w środki bezpieczeństwa na przejściach granicznych, ale raczej konstruktywne znajdowanie sposobów poprawy przepływu i traktowania osób korzystających z przejść granicznych. Podczas negocjacji, strony opracują protokół, zgodnie z którym osoby, które mają zastrzeżenia co do ich traktowania na przejściach granicznych, które nie zostały rozstrzygnięte między stronami, zostaną rozpatrzone przez Radę Przejść Granicznych. Rada Przejść Granicznych opracuje cele i mierniki, za pomocą których będzie oceniać, czy osiąga swoje cele. Każdego roku Rada Przejść Granicznych przekaże bezpośrednio rządom Państwa Palestyna, Państwa Izraela, Haszymidzkiego Królestwa Jordanii i Arabskiej Republiki Egiptu, sprawozdanie z wyników oraz niewiążące zalecenia dotyczące ulepszeń, wraz z celami na następny rok.

Wszystkie osoby i towary będą przekraczać granice do Państwa Palestyna poprzez regulowane przejścia graniczne, które będą monitorowane przez Państwo Izrael. Izraelscy urzędnicy służb granicznych, korzystając z najnowocześniejszej technologii skanowania i obrazowania, mają prawo potwierdzić, że żadna broń, produkty podwójnego zastosowania lub inne przedmioty związane z zagrożeniem dla bezpieczeństwa, nie będą mogły dostać się na terytorium Państwa Palestyna. W przypadku odmowy wpuszczenia przedmiotu, zabroniony będzie również wywóz go z Państwa Izraela do Państwa Palestyna, aby uniknąć tworzenia przewagi konkurencyjnej dla izraelskich przedsiębiorstw. We wszelkich sporach z tym związanych lub odmowami tworzącymi przewagę konkurencyjną, takie kwestie zostaną przekazane do Rady Przejść Granicznych. Państwo Palestyna będzie miało prawo do ustanowienia własnej niezależnej polityki handlowej, aby odmówić importu do Państwa Palestyna jakiegokolwiek przedmiotu w celach gospodarczych lub prawnych.

Aby zwalczać terroryzm, jednocześnie umożliwiając maksymalne prowadzenie działalności gospodarczej w Państwie Palestyna, dołożymy wszelkich starań, aby zmniejszyć koszty produkcji, jeżeli surowiec lub komponent potrzebny do uzyskania produktu końcowego zostanie uznany za niebezpieczny, a jego import do Państwa Palestyna wymaga kontroli. Zamiast zakazu stosowania produktu podwójnego zastosowania, należy dołożyć wszelkich starań, aby opracować środki transportu, przechowywania i monitorowania końcowego zastosowania, aby zapobiec przekierowaniu niebezpiecznych komponentów do nielegalnego użycia. Tylko osoby i firmy sprawdzone pod względem bezpieczeństwa będą mogły transportować, przechowywać i wykorzystywać produkty podwójnego zastosowania, i zostaną zastosowane odpowiednie środki w celu zagwarantowania, że surowce lub komponenty potrzebne do produkcji produktów podwójnego zastosowania nie będą wykorzystywane do produkcji broni.

W odniesieniu do procedur przepuszczania osób na wszystkich przejściach granicznych, strony, podczas negocjacji, w porozumieniu ze Stanami Zjednoczonymi, podejmą próbę stworzenia początkowych niewiążących wskaźników, które mogą zaakceptować, a w żadnym wypadku nie niższych niż wskaźniki używane przez Haszymidzkie Królestwo Jordanii lub Arabską Republikę Egiptu (w zależności od tego, które będą bardziej rygorystyczne). Ponieważ zagrożenia bezpieczeństwa ewoluują, wskaźniki mają służyć jako przewodnik i nie będą wiążące. Jednak ustanowienie takich niewiążących wskaźników pozwoli stronom osiągnąć wykonalne, wydajne i bezpieczne procedury przepuszczania osób na wszystkich przejściach granicznych, oraz uwzględnić regionalne minimalne poziomy odniesienia. Żadne z postanowień niniejszego rozdziału nie może naruszać zasad określonych w Załączniku 2C.

 

------- SEKCJA DZIEWIĄTA -------

KRYTERIA GAZY

Mieszkańcy Gazy zbyt długo cierpieli pod represyjnymi rządami Hamasu. Zostali wykorzystani jako zakładnicy i ludzkie tarcze, oraz byli zastraszani. Hamas zawiódł mieszkańców Gazy i przekazał pieniądze należące do Palestyńczyków w Gazie, w tym środki przekazane przez międzynarodowych darczyńców, aby zaatakować Państwo Izrael, zamiast wykorzystywać te środki na poprawę życia mieszkańców Gazy.

Wycofanie się Izraela z Gazy prawie 15 lat temu miało na celu przyspieszenie pokoju. Zamiast tego międzynarodowa grupa terrorystyczna Hamas, zyskała kontrolę nad tym terytorium i wzmogła ataki na Izrael, w tym wystrzeliwując tysiące rakiet. Mieszkańcy Gazy pod przywództwem Hamasu doświadczyli skrajnego ubóstwa i niedostatku. Po latach braku postępu, społeczność darczyńców jest zmęczona i niechętnie czyni dodatkowe inwestycje, gdyż struktura zarządzania w Gazie jest prowadzona przez terrorystów, którzy doprowadzają do konfrontacji prowadzących do większej destrukcji i cierpienia mieszkańców Gazy. Cykl ten można przerwać, jeśli społeczność międzynarodowa zjednoczy się, aby obrać nowy kurs.

Państwo Izrael wykona swoje zobowiązania wynikające z Izraelsko-Palestyńskiego Porozumienia Pokojowego tylko wtedy, gdy:

(A)

1. Autonomia Palestyńska lub inny organ krajowy lub międzynarodowy, akceptowany przez Państwo Izrael będzie sprawować pełną kontrolę nad Gazą, w sposób zgodny z ustępem (B) (2) poniżej;

2. Hamas, PIJ i wszystkie inne milicje oraz organizacje terrorystyczne w Gazie zostaną rozbrojone; i

3. Gaza będzie w pełni zdemilitaryzowana.

Podczas negocjacji strony uzgodnią ramy czasowe dotyczące zgodności z punktami od (A) (1) do (3) powyżej.

(B)

1. Jeśli wysiłki na rzecz powrotu wszystkich izraelskich jeńców i szczątków izraelskich żołnierzy nie powiodły się wcześniej, to po podpisaniu Izraelsko-Palestyńskiego Porozumienia Pokojowego wszyscy izraelscy jeńców muszą zostać zwróceni.

2. Jeśli Hamas ma odgrywać jakąkolwiek rolę w palestyńskim rządzie, musi zobowiązać się do pokoju z Państwem Izrael, przyjmując zasady Kwartetu, które obejmują jednoznaczne i wyraźne uznanie Państwa Izrael, zobowiązanie się do niestosowania przemocy i zaakceptowanie wcześniejszych umów oraz zobowiązań między stronami, w tym rozbrojenie wszystkich grup terrorystycznych. Stany Zjednoczone oczekują, że rząd Państwa Palestyna nie będzie obejmował żadnych członków Hamasu, PIJ ani ich zastępców, chyba że nastąpi spełnienie wszystkich powyższych warunków.

Społeczność międzynarodowa powinna być gotowa zapewnić rekompensatę w postaci dużych inwestycji, w zamian za całkowitą i weryfikowalną demilitaryzację Gazy.

Po spełnieniu tych kryteriów, wizja gospodarcza będzie gotowa do wdrożenia w ramach podejścia etapowego, w którym transze inwestycji i pomoc na budowę państwa zostaną uwolnione w miarę osiągania kolejnych kamieni milowych.

Wszystkie kryteria określone w tej części, zatytułowane "Kryteria Gazy", zwane są w tej Wizji "KRYTERIAMI GAZA".

 

------- SEKCJA DZIESIĄTA -------

STREFA WOLNEGO HANDLU

Z zastrzeżeniem zgody Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego zostanie utworzona strefa wolnego handlu między Jordańskim Królestwem Haszymidzkim a państwem Palestyna, w celu przyspieszenia współpracy gospodarczej między tymi dwoma krajami.

Lokalizacja i wielkość strefy wolnego handlu zostaną uzgodnione przez strony, aby strefa wolnego handlu nie zakłócała obecnego użytkowania gruntów na tym obszarze i niezbędnych wymogów bezpieczeństwa. Towary ze strefy wolnego handlu będą eksportowane za pomocą lotniska znajdującego się w Jordańskim Królestwie Haszymidzkim.

 

------- SEKCJA JEDENASTA -------

UMOWA HANDLOWA ZE STANAMI ZJEDNOCZONYMI

Stany Zjednoczone będą nadal zapewniać bezcłowe traktowanie towarów pochodzących ze wszystkich obszarów, które obecnie korzystają z takiego traktowania, i będą negocjować umowę o wolnym handlu z Państwem Palestyna. Stany Zjednoczone mają nadzieję, że kraje w Europie, na Bliskim Wschodzie i inne kraje, również będą dążyć do zawarcia umów o wolnym handlu z Państwem Palestyna.

 

------- SEKCJA DWUNASTA -------

UDOGODNIENIA PORTOWE

Transport ma kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego, integracji regionalnej i integracji ze światowym rynkiem gospodarczym. Obecnie, koszt towarów produkowanych przez Palestyńczyków jest szczególnie wysoki ze względu na problemy z transportem. Brak portów spowodował wzrost kosztów działalności palestyńskiej. Chociaż Państwo Palestyna obejmie Gazę, wyzwania związane z bezpieczeństwem sprawiają, że budowa portu w Gazie jest problematyczna w najbliższej przyszłości. Ta Wizja ma na celu poprawę palestyńskiej działalności gospodarczej, ochronę bezpieczeństwa Izraela i stworzenie drogi dla Państwa Palestyna do posiadania w przyszłości własnego portu w Gazie.

IZRAEL

Państwo Izrael zezwoli Państwu Palestyna na korzystanie z wyznaczonych obiektów w portach w Hajfie i Aszdod, oraz zarządzanie nimi, bez uszczerbku dla niekwestionowanej suwerenności Państwa Izrael w obu tych lokalizacjach. Celem tych wyznaczonych obiektów portowych będzie zapewnienie Państwu Palestyna korzyści ekonomicznej z dostępu do Morza Śródziemnego, bez narażania bezpieczeństwa Państwa Izrael.

Rola Państwa Izrael w tych wyznaczonych obiektach portowych będzie ograniczona do funkcji bezpieczeństwa, które zapewnią, że wszystkie towary transportowane do i z wyznaczonych obiektów portowych nie będą stanowić zagrożenia dla Państwa Izrael. Uzgodnienia dotyczące bezpieczeństwa w tych portowych obiektach portowych będą podobne do innych międzynarodowych przejść granicznych zarządzanych przez Państwo Izrael.

Z tych wyznaczonych obiektów portowych będą korzystać wyłącznie statki towarowe. Państwo Izrael pomoże Państwu Palestyna w stworzeniu systemu szybkiego transportu, który pozwoli Państwu Palestyna na transport wszystkich ładunków z wyznaczonych obiektów portowych do Państwa Palestyna, z zastrzeżeniem względów bezpieczeństwa Państwa Izrael.

Państwo Palestyna będzie odpowiedzialne za naliczanie i pobieranie wszystkich podatków związanych z towarami wprowadzanymi do tych wyznaczonych obiektów portowych. Wszystkie podatki pobierane za towary, które zostaną przetransportowane do Państwa Palestyna, będą należeć do Państwa Palestyna.

Państwo Izrael i Państwo Palestyna będą współpracować ze sobą w sprawiedliwy sposób w odniesieniu do ruchu do i z portów. Strony będą również pomagać sobie nawzajem w związku ze wspólnymi operacjami cywilnymi, gdy będzie to konieczne w nagłych przypadkach (np. pożar, powódź itp.).

Wyznaczone obiekty portowe i wszystkie statki korzystające z wyznaczonych obiektów portowych będą podlegać obowiązującym przepisom izraelskim, w tym m.in. przepisom dotyczącym ochrony środowiska i prawa pracy, i nie mogą naruszać żadnych obowiązujących umów taryfowych.

Wyznaczone obiekty portowe będą wykorzystywać istniejący izraelski port, a także istniejące izraelskie zaplecze do tankowania i naprawy statków. Państwo Izrael i Państwo Palestyna zawrą umowę, na mocy której Państwo Palestyna będzie mogło korzystać z tych udogodnień w sprawiedliwy sposób. Państwo Palestyna pokryje odpowiednią część kosztów utrzymania i naprawy wszystkich wspólnych obiektów. Jednakże Państwo Palestyna nie będzie uiszczać opłat za wynajem od Państwa Izrael, za korzystanie z tych wyznaczonych obiektów portowych lub w związku z nimi.

JORDANIA

Z zastrzeżeniem zgody Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego, Państwo Palestyna może korzystać i zarządzać wyznaczonym obiektem w porcie Akaba, bez uszczerbku dla niekwestionowanej suwerenności Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego w porcie Akaba. Celem wyznaczonego obiektu portowego będzie uzyskanie przez Państwo Palestyna korzyści ekonomicznych z dostępu do Morza Czerwonego, bez narażania bezpieczeństwa Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego.

Rola Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego w wyznaczonym porcie będzie ograniczona do funkcji bezpieczeństwa, które zagwarantują, że wszystkie towary transportowane do i z wyznaczonego portu, nie będą stanowić zagrożenia dla Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego. Ustalenia dotyczące bezpieczeństwa w wyznaczonym porcie będą podobne do innych międzynarodowych przejść granicznych zarządzanych przez Jordańskie Królestwo Haszymidzkie.

Z wyznaczonego obiektu portowego będą korzystać wyłącznie statki towarowe. Jordańskie Królestwo Haszymidzkie pomoże Państwu Palestyna w stworzeniu systemu szybkiego transportu, który pozwoli Państwu Palestyna na transport wszystkich ładunków z wyznaczonego obiektu portowego do Państwa Palestyna, z zastrzeżeniem względów bezpieczeństwa Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego.

Państwo Palestyna będzie odpowiedzialne za naliczanie i pobieranie wszystkich podatków związanych z towarami wchodzącymi do wyznaczonego obiektu portowego. Wszystkie podatki pobierane za towary, które zostaną przetransportowane do Państwa Palestyna, będą należeć do Państwa Palestyna.

Jordańskie Królestwo Haszymidzkie i Państwo Palestyńskie będą ze sobą współpracować w sposób sprawiedliwy w odniesieniu do ruchu do i z portu. Strony będą również pomagać sobie nawzajem w związku ze wspólnymi operacjami cywilnymi, gdy będzie to konieczne w nagłych przypadkach (pożar, powódź itp.).

Wyznaczony obiekt portowy i wszystkie statki korzystające z wyznaczonego obiektu portowego, podlegają obowiązującym jordańskim przepisom, w tym m.in. przepisom dotyczącym środowiska i prawa pracy, i nie mogą naruszać żadnych obowiązujących umów taryfowych.

Wyznaczony obiekt portowy będzie wykorzystywał istniejący jordański port, a także istniejące jordańskie obiekty pomocnicze do tankowania i naprawy statków. Jordańskie Królestwo Haszymidzkie i Państwo Palestyna zawrą umowę, na mocy której Państwo Palestyna będzie mogło korzystać z tych udogodnień w sprawiedliwy sposób. Państwo Palestyna pokryje odpowiednią część kosztów utrzymania i naprawy wszystkich wspólnych obiektów. Jordańskie Królestwo Haszymidzkie jest uprawnione do naliczenia odpowiedniej opłaty najmu, płatnych przez Państwo Palestyna na rzecz Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego za korzystanie z wyznaczonego obiektu portowego.

POTENCJALNY PORT GAZA I POTENCJALNY PORT LOTNICZY DLA GAZY

Pięć lat po podpisaniu Izraelsko-Palestyńskiego Porozumienia Pokojowego i przy pełnym spełnieniu Kryteriów Gazy, Państwo Palestyna będzie miało prawo, pod warunkiem spełnienia wymogów bezpieczeństwa i ochrony środowiska Państwa Izrael, stworzyć sztuczną wyspę u wybrzeża Gazy, aby rozwinąć port do obsługi Gazy ("PORT GAZA"), a także port lotniczy dla małych samolotów. Szczegóły tego (lub alternatywnych lokalizacji portu Gaza i małego portu lotniczego) zostaną określone podczas negocjacji. W tym czasie, jeśli taki zaistnieje, w miarę rozwoju portu Gaza, Państwo Palestyna nie będzie już miało prawa do korzystania z wyznaczonych portów w (I) Hajfie i Aszdodzie, chyba że Państwo Izrael wyrazi na to zgodę, oraz (II) Akaba, chyba że Jordańskie Królestwo Haszymidzkie wyrazi na to zgodę.

 

------- SEKCJA TRZYNASTA -------

OBSZAR KURORTU MORZA MARTWEGO

Państwo Izrael pozwoli Państwu Palestyna rozwinąć obszar kurortu na północy Morza Martwego, w takiej lokalizacji, aby to było bez uszczerbku dla suwerenności Państwa Izrael, w tym między innymi suwerenności linii brzegowej Izraela. Obecność palestyńskiego obszaru wypoczynkowego na wybrzeżu Morza Martwego nie wpłynie na ustalenia dotyczące dystrybucji między Jordańskim Królestwem Haszymidzkim a Państwem Izrael w sprawie zasobów naturalnych Morza Martwego. Państwo Izrael i Państwo Palestyna utworzą drogę, która pozwoli Palestyńczykom na podróż z Państwa Palestyna do tego kurortu, z zastrzeżeniem względów bezpieczeństwa Izraela.

 

------- SEKCJA CZTERNASTA -------

OCZYSZCZANIE WODY I ŚCIEKÓW

Strony uznają wzajemne prawa do wody i zgadzają się sprawiedliwie dzielić istniejące transgraniczne źródła wody oraz współpracować w udostępnianiu dodatkowych źródeł za pośrednictwem istniejących i powstających technologii. Wspólne warstwy wodonośne będą zarządzane w celu zrównoważonego użytkowania, aby zapobiec pogorszeniu jakości wód gruntowych lub uszkodzeniu warstw wodonośnych w wyniku nadmiernej ekstrakcji. Przy zarządzaniu wydobyciem zostaną wzięte pod uwagę warunki hydrologiczne i klimatyczne. Strony będą traktować priorytetowo inwestycje w odsalanie i inne nowe technologie, w celu wytworzenia dodatkowych znacznych ilości wody do wszystkich zastosowań i będą wspólnie starać się o zapewnienie obu stronom łatwo dostępnej wody w rozsądnych cenach. Strony postanawiają również skoncentrować inwestycje na oczyszczaniu ścieków i recyklingu ścieków, oraz na ich ponownym wykorzystaniu w celu kontroli i minimalizacji zanieczyszczenia wspólnych wód gruntowych. Strony będą współpracować w dobrej wierze, aby zarządzać szczegółami dotyczącymi problemów związanych z wodą i oczyszczaniem ścieków.

 

------- SEKCJA PIĘTNASTA -------

WIĘŹNIOWIE

Izraelsko-Palestyńskie Porozumienie Pokojowe przewiduje zwolnienie palestyńskich więźniów i więźniów administracyjnych przetrzymywanych w izraelskich więzieniach, z wyjątkiem (I) osób skazanych za morderstwo lub usiłowanie zabójstwa, (II) osób skazanych za spisek w celu popełnienia morderstwa (w każdym przypadku morderstwo obejmuje zabójstwo przez terroryzm) oraz (III) obywateli Izraela. Zwolnienie więźniów (inne niż te opisane w punktach (I), (II) i (III)) zostanie przeprowadzone w dwóch etapach, aby umożliwić uporządkowane przeniesienie i przesiedlenie. Wszyscy zwolnieni więźniowie staną się obywatelami Państwa Palestyna. W celu uniknięcia wątpliwości, więźniowie opisani w punktach (I), (II) i (III) powyżej nie będą zwolnieni na warunkach Izraelsko-Palestyńskiego Porozumienia Pokojowego.

  Pierwszy etap, który nastąpi bezpośrednio po podpisaniu Izraelsko-Palestyńskiego Porozumienia Pokojowego, obejmie nieletnich, kobiety, więźniów po 50. roku życia, więźniów w złym stanie zdrowia oraz tych, którzy odbyli ponad dwie trzecie kary.

  Strony uzgodnią harmonogram drugiego etapu, który obejmie pozostałych kwalifikujących się więźniów, którzy odbyli ponad połowę kary.

  Wszelkie dodatkowe zwolnienia więźniów będą oparte na zgodzie Izraela.

  W ramach porozumienia w sprawie więźniów, Państwo Izrael zgodzi się udzielić amnestii tym Palestyńczykom, którzy popełnili przestępstwa przed podpisaniem Izraelsko-Palestyńskiego Porozumienia Pokojowego i którzy mieszkają poza Państwem Palestyna, których wjazd do Państwa Palestyna jest zatwierdzony zgodnie z Izraelsko-Palestyńskim Porozumieniem Pokojowym. Niezależnie od powyższego, żadna Palestyńczyk nie otrzyma żadnej amnestii opisanej w klauzulach (I), (II) lub (III) powyżej, i takie osoby nie będą mogły wjechać na terytorium Państwa Palestyna.

  Każdy uwolniony więzień będzie zobowiązany do podpisania zobowiązania do promowania w ich społeczności korzyści związanych z koegzystencją Izraelczyków i Palestyńczyków oraz postępowania w sposób modelujący współistnienie. Więźniowie, którzy odmówią podpisania tego zobowiązania, pozostaną uwięzieni.

  Każdy zwolniony więzień będzie posiadał prawo ubiegania się o azyl w kraju trzecim.

Żadni więźniowie palestyńscy ani więźniowie administracyjni nie zostaną zwolnieni zgodnie z tym rozdziałem, jeśli wszyscy jeńcy izraelscy nie zostaną zwróceni do Państwa Izrael.

 

------- SEKCJA SZESNASTA -------

UCHODŹCY

Konflikt arabsko-izraelski stworzył zarówno problem uchodźców palestyńskich, jak i żydowskich. Niemal taka sama liczba Żydów i Arabów została wysiedlona w wyniku konfliktu arabsko-izraelskiego. Odtąd, prawie wszyscy Żydzi zostali przyjęci i na stałe przesiedleni do Izraela lub innych krajów na całym świecie. Arabowie, którzy zostali przesiedleni, w bardzo znacznej liczbie zostali odizolowani i nie mogli żyć jako obywatele w innych arabskich krajach w regionie. Na przykład, po powrocie rządu Kuwejtu, po jego wyzwoleniu przez Stany Zjednoczone i koalicję, poprzez przemoc i presję ekonomiczną rozpoczęto systematyczne usuwanie Palestyńczyków z kraju. Populacja Palestyńczyków w Kuwejcie spadła z 400 000 przed inwazją do około 25 000.

Ci Palestyńczycy byli okrutnie i cynicznie przetrzymywani w otchłani zapomnienia, aby utrzymywać konflikt przy życiu. Ich arabscy bracia ponoszą moralną odpowiedzialność za brak ich integracji w swoich krajach, podczas gdy Żydzi zintegrowali się z Państwem Izrael. Utrzymywanie Palestyńczyków w otchłani zapomnienia jest powszechnym problemem. Na przykład, w Libanie Palestyńczycy byli dyskryminowani i przez dziesięciolecia nie mogli wejść na rynek pracy, nawet ci urodzeni w Libanie. W większości są oni pozbawieni prawa własności lub podejmowania pożądanych zawodów, w tym prawa, medycyny i inżynierii. Aby uzyskać zatrudnienie, Palestyńczycy są zobowiązani do otrzymania wydawanych przez rząd zezwoleń na pracę, ale bardzo niewiele jest ich wydawanych palestyńskim uchodźcom.

Musimy przyznać, że ze wszystkich arabskich krajów, Królestwo Jordanii usiłowało odważnie zająć się narodem palestyńskim w Jordanii.

Propozycje wymagające od Państwa Izrael zgody na przyjęcie uchodźców palestyńskich lub obiecujące dziesiątki miliardów dolarów jako rekompensatę dla uchodźców, nigdy nie były realistyczne i nigdy nie zidentyfikowano wiarygodnego źródła ich finansowania. W rzeczywistości świat stara się znaleźć wystarczające fundusze na wsparcie ponad 70 milionów globalnych uchodźców i przesiedleńców. Przez dziesięciolecia Stany Zjednoczone były zaangażowane we wspieranie potrzeb uchodźców palestyńskich, którzy bardzo ucierpieli w ciągu ostatnich 70 lat. Od 1950 r. do 2017 r. Stany Zjednoczone przekazały na rzecz Agendy Narodów Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) łącznie około 6,15 miliardów dolarów. Tylko w ciągu ostatnich 10 lat Stany Zjednoczone wniosły około 2,99 miliardy dolarów (3,16 miliardów dolarów w 2017 r.), co stanowiło 28% wszystkich wkładów na rzecz UNRWA. Niestety, palestyńscy uchodźcy byli traktowani jak pionki na szerszej szachownicy na Bliskim Wschodzie, i kraje ich przyjmujące składały im puste obietnice. Aby rozwiązać konflikt izraelsko-palestyński należy znaleźć sprawiedliwe, uczciwe i realistyczne rozwiązanie kwestii uchodźców palestyńskich.

Cierpieli także żydowscy uchodźcy zmuszeni do ucieczki z arabskich i muzułmańskich krajów. Większość osiedliła się w Państwie Izrael, a niektórzy osiedlili się gdzie indziej. Kwestia żydowskich uchodźców, w tym rekompensaty za utracone mienie, również musi zostać rozwiązana. Ponadto Państwo Izrael zasługuje na rekompensatę za koszty absorpcji żydowskich uchodźców z tych krajów. Sprawiedliwe, uczciwe i realistyczne rozwiązanie kwestii związanych z żydowskimi uchodźcami musi zostać wdrożona poprzez odpowiedni mechanizm międzynarodowy odrębny od Izraelsko-Palestyńskiego Porozumienia Pokojowego.

Ta Wizja przewiduje, że problem uchodźców palestyńskich zostanie rozwiązany w następujący sposób:

OGÓLNE RAMY

Izraelsko-Palestyńskie Porozumienie Pokojowe przewiduje całkowite zakończenie i umorzenie wszelkich roszczeń dotyczących statusu uchodźców lub imigrantów. Nie będzie prawa powrotu, ani absorpcji żadnego uchodźcy palestyńskiego w Państwie Izrael.

Aby być uprawnionym do jakichkolwiek praw uchodźców wynikających z Izraelsko-Palestyńskiego Porozumienia Pokojowego, indywidualne osoby muszą posiadać status zarejestrowanego uchodźcy w UNRWA, po dacie wydania niniejszej Wizji. Odniesienie do definicji UNRWA dotyczącej uchodźców jest używane wyłącznie w celu zdefiniowania osób ubiegających się o międzynarodową ochronę i zapewnienia Trustom (jak zdefiniowano poniżej) z Trustu Palestyńskich Uchodźców (jak zdefiniowano poniżej) jak najszerszej elastyczności w określaniu odpowiedniej metodologii, ale nie należy interpretować tego jako zgody Stanów Zjednoczonych na to, że w przypadku braku Izraelsko-Palestyńskiego Porozumienia Pokojowego status uchodźcy należy określać w odniesieniu do tej definicji, w tym na podstawie wielopokoleniowego, ciągłego zachowywania ich statusu. Mandat UNRWA i wielopokoleniowa definicja tego, kto stanowi uchodźcę, zaostrzyły kryzys związany z uchodźcami. W żadnych okolicznościach osoby, które przesiedliły się ze stałego miejsca (które zostaną określone w Izraelsko-Palestyńskim Porozumieniu Pokojowym), nie będą uprawnione do przesiedlenia i będą uprawnione jedynie do rekompensaty, jak opisano poniżej.

Ten plan przewiduje trzy opcje dla uchodźców palestyńskich poszukujących stałego miejsca zamieszkania:

1. Absorpcja w Państwie Palestyna (z zastrzeżeniem ograniczeń podanych poniżej);

2. Lokalna integracja w obecnych krajach goszczących (pod warunkiem zgody tych krajów); lub

3. Akceptacja 5 000 uchodźców każdego roku, przez okres do dziesięciu lat (50 000 wszystkich uchodźców), w poszczególnych krajach członkowskich Organizacji Współpracy Islamskiej, które zgodzą się uczestniczyć w przesiedleniu uchodźców palestyńskich (z zastrzeżeniem zgody poszczególnych krajów).

Stany Zjednoczone będą współpracować z innymi krajami w celu ustanowienia ram wdrażania takich opcji, z uwzględnieniem obaw i ograniczeń obecnych krajów przyjmujących.

RAMY REKOMPENSATY I POMOCY

Stany Zjednoczone uważają, że chociaż odszkodowanie dla uchodźców jest ważne i pożądane, fundusze będą miały znacznie większy wpływ na rentowność ekonomiczną i społeczną Państwa Palestyna oraz na samych uchodźców, jeśli zostaną wykorzystane do realizacji Planu Gospodarczego Trumpa. Państwo Palestyna otrzyma znaczną pomoc na rozwój wszystkich kluczowych sektorów gospodarki i infrastruktury. Jordańskie Królestwo Haszymidzkie, które wspaniale wsparło uchodźców palestyńskich, również otrzyma korzyści z Planu Gospodarczego Trumpa. Palestyńscy uchodźcy przebywający w Państwie Palestyna i ci, którzy przeprowadzą się do Państwa Palestyna, będą bezpośrednimi beneficjentami tego pakietu pomocy i inwestycji na dużą skalę.

Niemniej jednak postaramy się zebrać fundusze, aby zapewnić rekompensatę uchodźcom palestyńskim. Takie fundusze zostaną umieszczone w trust ("TRUST UCHODŹCÓW PALESTYŃSKICH"), który będzie administrowany przez dwa trusty ("TRUSTY") wyznaczone przez Państwo Palestyna i Stany Zjednoczone. Trusty będą zarządzać Trustem Palestyńskich Uchodźców zgodnie z zasadami, które zostaną ustanowione przez Trusty i zatwierdzone przez Państwo Palestyna i Stany Zjednoczone. Trusty będą działać w dobrej wierze, aby przyjąć metodologię dystrybucji w celu sprawiedliwego wynagradzania uchodźców zgodnie z priorytetami ustalonymi przez Trusty oraz w ramach całkowitej kwoty środków zebranych na rzecz Trustu Palestyńskich Uchodźców.

Kiedy Trusty otrzymają i przeanalizują wnioski o status uchodźcy, przydzielą fundusze z Trustu Palestyńskich Uchodźców wnioskodawcom w sposób odzwierciedlający te priorytety.

Należy podkreślić, że wielu palestyńskich uchodźców na Bliskim Wschodzie pochodzi z rozdartych wojną krajów, takich jak Syria i Liban, które są wyjątkowo wrogo nastawione do Państwa Izrael. Aby rozwiązać ten problem, zostanie utworzony komitet Izraelczyków i Palestyńczyków w celu rozwiązania tego problemu i rozwiązania nierozstrzygniętych sporów dotyczących wjazdu do Państwa Palestyna uchodźców palestyńskich z dowolnego miejsca. Prawa uchodźców palestyńskich do emigracji do Państwa Palestyna są ograniczone zgodnie z ustaleniami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ponadto tempo przemieszczania się uchodźców spoza Gazy i Zachodniego Brzegu do Państwa Palestyna będzie uzgadniane przez strony i regulowane przez różne czynniki, w tym siłę gospodarki i struktury motywacyjne, tak aby wskaźnik wjazdu nie przewyższył lub przytłoczył rozwój infrastruktury oraz gospodarki Państwa Palestyna lub zwiększył zagrożenia bezpieczeństwa dla Państwa Izrael. Ta szybkość ruchu powinna być dostosowywana odpowiednio do upływu czasu.

Po podpisaniu Izraelsko-Palestyńskiego Porozumienia Pokojowego, status uchodźcy palestyńskiego przestanie istnieć, mandat UNWRA zostanie zakończony, a jego obowiązki zostaną przeniesione na odpowiednie rządy. Część Planu Gospodarczego Trumpa zostanie przeznaczona na zastąpienie obozów dla uchodźców w Państwie Palestyna nowymi inwestycjami mieszkaniowymi w Państwie Palestyna. Tak więc Izraelsko-Palestyńskie Porozumienie Pokojowe doprowadzi do rozbiórki wszystkich palestyńskich obozów dla uchodźców i budowy stałych mieszkań.

 

------- SEKCJA SIEDEMNASTA -------

PODWALINY PAŃSTWA PALESTYŃSKIEGO

Przejście do państwowości jest skomplikowane i pełne niebezpieczeństw. Region nie może wchłonąć kolejnego upadłego państwa, kolejnego państwa niezaangażowanego w prawa człowieka lub praworządność. Państwo Palestyńskie, podobnie jak każde inne państwo, musi zwalczać wszelkie formy terroryzmu i być odpowiedzialnym wobec swoich sąsiadów, aby być produktywnym i nie zagrażającym innym członkom społeczności międzynarodowej. Ze względu na przyszłych obywateli i sąsiadów niezwykle ważne jest, aby Państwo Palestyna posiadało niezbędne elementy fundamentalne, aby zapewnić mu wysokie prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu.

Poniższe kryteria stanowią zapowiedź utworzenia Państwa Palestyńskiego i muszą zostać one wprowadzone, aby współpracować z Państwem Izrael i Stanami Zjednoczonymi w dobrej wierze, po konsultacji z Autonomią Palestyńską:

  Palestyńczycy wdrożą system rządzenia z konstytucją lub inny system ustanawiania praworządności, która zapewni jego obywatelom wolność prasy, wolne i uczciwe wybory, poszanowanie praw człowieka, ochronę wolności religijnej i mniejszości religijnych do przestrzegania ich wiary, jednolite i uczciwe egzekwowanie prawa oraz przepisów umownych, prawa do sprawiedliwego procesu na mocy prawa oraz niezawisłego sądownictwa z odpowiednimi konsekwencjami prawnymi i karami ustanowionymi za naruszenia prawa.

  Palestyńczycy utworzą przejrzyste, niezależne i wiarygodne instytucje finansowe zdolne do angażowania się w międzynarodowe transakcje rynkowe w taki sam sposób, jak instytucje finansowe zachodnich demokracji, posiadające odpowiednie zarządzanie w celu zapobiegania korupcji i zapewnienia właściwego wykorzystania takich funduszy, oraz legalny system do ochrony inwestycji i spełniania rynkowych oczekiwań handlowych. Państwo Palestyna powinno spełniać niezależne obiektywne kryteria przystąpienia do Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

  Palestyńczycy zakończą wszystkie programy, w tym programy szkolne i podręczniki, które służą podburzaniu lub promowaniu nienawiści, lub antagonizmu wobec sąsiadów, lub które kompensują lub zachęcają do działalności przestępczej lub przemocy.

  Palestyńczycy uzyskają kontrolę nad cywilami i organami ścigania na całym swoim terytorium i zdemilitaryzują swoją ludność.

  Palestyńczycy będą przestrzegać wszystkich pozostałych warunków tej Wizji.

Stany Zjednoczone, Państwo Izrael i wszyscy regionalni sąsiedzi będą produktywnie i w dobrej wierze pracować z przywódcami palestyńskimi, aby zapewnić niezbędną pomoc w osiągnięciu wyżej wymienionych kryteriów.

Przechodząc do epoki zarządzania państwem, przywódcy palestyńscy skorzystają z międzynarodowej pomocy w tworzeniu politycznych i logistycznych narzędzi państwowości.

Społeczność międzynarodowa powinna zmobilizować światowe wysiłki, aby pomóc Palestyńczykom w osiągnięciu właściwego zarządzania. Ze względu na bliskość terytorialną, przynależność kulturową i więzi rodzinne Jordańskie Królestwo Haszymidzkie jest dobrze przygotowane do odgrywania szczególnej roli w zapewnianiu tej pomocy w takich dziedzinach, jak prawo, medycyna, edukacja, usługi komunalne, ochrona zabytków i budowanie instytucji. W sposób zgodny z godnością i autonomią przyszłego Państwa Palestyna, Jordańskie Królestwo Haszymidzkie zaoferuje długoterminową pomoc w terenie w projektowaniu odpowiednich instytucji i procedur oraz szkoleniu odpowiedniego personelu. Celem takiej pomocy będzie pomoc Palestyńczykom w budowie silnych i dobrze zarządzanych instytucji.

Inne kraje będą zachęcane do udzielania pomocy Palestyńczykom w obszarach, w których mają specjalne doświadczenie lub specjalistyczną wiedzę. Społeczność międzynarodowa uznaje, że realizacja tej Wizji będzie wymagała rozszerzenia zasięgu i zdolności palestyńskiego rządu, w celu świadczenia usług dodatkowym osobom na większym obszarze. Społeczność międzynarodowa zapewni pomoc techniczną w całym spektrum usług, które rząd palestyński będzie musiał zapewnić, w tym bezpieczeństwo. Darczyńcy położą szczególny nacisk na modernizację infrastruktury, wyposażenia oraz mobilności i zdolności komunikacyjnych, aby zapewnić rządowi palestyńskiemu profesjonalną ochronę przyszłego Państwa Palestyna.

Po zakończeniu tych działań, Stany Zjednoczone będą zachęcać inne kraje do przyjęcia Państwa Palestyna jako pełnego członka organizacji międzynarodowych. Jednakże, Państwo Palestyna nie może przystąpić do żadnej organizacji międzynarodowej, jeżeli takie członkostwo byłoby sprzeczne z zobowiązaniami Państwa Palestyna do demilitaryzacji i zaprzestania wojny politycznej i sądowej przeciwko Państwu Izrael. Poprzez takie członkostwo w organizacjach międzynarodowych inne kraje będą zachęcać Państwo Palestyna, jako szanowanego i odpowiedzialnego członka społeczności międzynarodowej.

Państwo Palestyna będzie mogło nawiązać stosunki dyplomatyczne z innymi krajami.

 

------- SEKCJA OSIEMNASTA -------

EDUKACJA I KULTURA POKOJU

Jak powiedział Prezydent Trump: "Pokój nigdy nie może zakorzenić się w środowisku, w którym przemoc jest tolerowana, finansowana, a nawet nagradzana." Dlatego bardzo ważne jest, aby edukacja koncentrowała się na pokoju, aby zapewnić przyszłym pokoleniom przywiązanie do pokoju i zagwarantować, że Izraelsko-Palestyńskie Porozumienie Pokojowe będzie mogło przetrwać. Promowanie kultury pokoju będzie ważnym elementem Izraelsko-Palestyńskiego Porozumienia Pokojowego, którego celem będzie stworzenie środowiska uwzględniającego wartości współistnienia i wzajemnego szacunku w całym regionie.

Stworzenie kultury pokoju powinno obejmować zakończenie podżegania, w tym w kontrolowanych przez rząd mediach, a także koniec gloryfikacji przemocy, terroryzmu i męczeństwa. Powinno również zakazać wrogiej propagandy, a także podręczników, programów nauczania i powiązanych materiałów sprzecznych z celem Izraelsko-Palestyńskiego Porozumienia Pokojowego, w tym odmowy wzajemnego prawa do istnienia.

Powołana zostanie wspólna Komisja ds. Akceptacji i Tolerancji, aby skoncentrować się na krokach, które można podjąć, aby pomóc obywatelom obu krajów wyleczyć rany powstałe w wyniku tego konfliktu i zbliżyć ludzi do siebie poprzez dialog.

 

------- SEKCJA DZIEWIĘTNASTA -------

STOSUNKI IZRAELSKO-ARABSKIE;
REGIONALNE PARTNERSTWO GOSPODARCZE

Decyzje Arabskiej Republiki Egiptu i Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego o podpisaniu traktatów pokojowych z Państwem Izrael stanowiły historyczny przełom. Niemniej jednak należy rozwinąć znaczącą i szerszą współpracę między tymi krajami, z korzyścią dla Arabskiej Republiki Egiptu, Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego i Państwa Izrael. Zaangażowanie Królestwa Arabii Saudyjskiej w Arabską Inicjatywę Pokojową zwiększyło liczbę potencjalnych partnerów pokojowych i wprowadziło ważne koncepcje do procesu pokojowego. Wielkie uznanie należy się Królestwu Arabii Saudyjskiej za jego rolę w stworzeniu Arabskiej Inicjatywy na rzecz Pokoju, która zainspirowała niektóre idee rozważane w tej Wizji.

Celem tej Wizji jest pełne współdziałanie państw arabskich z Państwem Izrael z korzyścią dla wszystkich krajów regionu. Na przykład, powinny istnieć loty między krajami arabskimi a Izraelem w celu promowania turystyki i lepszego umożliwienia Arabom odwiedzania Muzułmańskich i Chrześcijańskich świętych miejsc w Izraelu.

Stany Zjednoczone będą zdecydowanie zachęcać kraje arabskie do normalizacji stosunków z Państwem Izrael i negocjowania trwałych porozumień pokojowych.

Więzi gospodarcze między Państwem Izrael a jego sąsiadami powinny zostać rozszerzone w interesie wszystkich stron, zwłaszcza biorąc pod uwagę interesy krajów arabskich, aby odejść od gospodarek opartych na paliwach kopalnych do gospodarek opartych na nowej infrastrukturze i technologii. Dzięki integracji infrastruktury transportowej, kraje regionu mogą stać się globalnym centrum przepływu towarów i usług z Azji do Afryki i Europy. Taka integracja między Państwem Izrael, Państwem Palestyna a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim pozwoli wszystkim trzem krajom współpracować, aby pomóc w przemieszczaniu towarów z Europy do Zatoki Perskiej i odwrotnie. Państwo Izrael i kraje arabskie, w tym Państwo Palestyna, powinny ustanowić silne partnerstwa gospodarcze i umowy handlowe. Szczególną uwagę należy zwrócić na znaczną poprawę sektorów gospodarki i turystyki w Państwie Palestyna, Jordańskim Królestwie Haszymidzkim i Arabskiej Republice Egiptu.

Pojawienie się tej nowej rzeczywistości integracji regionalnej będzie wymagało fundamentalnej zmiany w polityce międzynarodowej. W szczególności w sferze dyplomatycznej, kraje arabskie wraz z Państwem Palestyna powinny przestać wspierać antyizraelskie inicjatywy w Organizacji Narodów Zjednoczonych i innych wielostronnych organach. W szczególności nie powinny udzielać poparcia żadnym wysiłkom mającym na celu delegalizację Państwa Izrael. Kraje te powinny zakończyć każdy bojkot Państwa Izrael i sprzeciwić się ruchowi bojkotu, delegalizacji i sankcji (powszechnie zwanym BDS) i wszelkim innym próbom bojkotu Państwa Izrael. Stany Zjednoczone postrzegają ruch BDS jako destrukcyjny wobec pokoju i będą przeciwstawiać się wszelkim działaniom promującym BDS lub innym restrykcyjnym praktykom handlowym wymierzonym przeciwko Izraelowi.

Rewizjonistyczne inicjatywy kwestionujące autentyczne korzenie narodu żydowskiego w Państwie Izrael powinny również zostać zakończone. Inicjatywy te stają w sprzeczności nie tylko historii Żydów i Chrześcijaństwa, ale także historii Islamu. Ważnym celem tej Wizji jest traktowanie Państwa Izrael przez wszystkich jako uzasadnionej części międzynarodowej społeczności.

NOWE MOŻLIWOŚCI DLA REGIONALNYCH INICJATYW BEZPIECZEŃSTWA

W obliczu wspólnych zagrożeń i realizacji wspólnych interesów pojawiają się niewyobrażalne wcześniej możliwości i sojusze.

Państwo Izrael, Państwo Palestyna i kraje arabskie będą współpracować, aby przeciwdziałać Hezbollahowi, ISIS, Hamasowi (jeśli Hamas nie zmieni orientacji zgodnie z Kryteriami Gazy), oraz wszystkim innym grupom i organizacjom terrorystycznym, a także innym ekstremistycznym grupom.

Zagrożenia ze strony radykalnego reżimu Iranu doprowadziły do nowej rzeczywistości, w której Państwo Izrael i jego arabscy sąsiedzi mają obecnie podobne poglądy na temat zagrożeń dla ich bezpieczeństwa. Ponadto, Izrael i jego arabscy sąsiedzi coraz częściej podzielają wizję stabilności i dobrobytu gospodarczego w regionie. Wzmocniona współpraca strategiczna między krajami w regionie przygotuje grunt pod dyplomatyczne przełomy i szerszą regionalną architekturę bezpieczeństwa w przyszłości.

Państwo Izrael nie stanowi żadnego zagrożenia dla regionu. Warunki gospodarcze i złośliwe działania Iranu, stanowią jednak egzystencjalne zagrożenie dla wielu państw regionu. Integracja Izraela z regionem pozwoli mu pomóc w wielu różnych wyzwaniach gospodarczych, a także przeciwdziałać zagrożeniom Iranu. Na przykład, atak Iranu na obiekty Aramco w Arabii Saudyjskiej w 2019 r., wstrząsnął światową gospodarką i wyraźnie wskazał na konieczność współpracy krajów regionu w zakresie bezpieczeństwa.

Państwo Izrael i kraje arabskie odkryły już swoje wspólne interesy w walce z grupami i organizacjami terrorystycznymi, oraz wspólne zagrożenie stwarzane przez ekspansjonistyczny Iran. Kraje te stoją również w obliczu podobnych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa w regionie Morza Śródziemnego i Morza Czerwonego. Powinny one współpracować, wraz ze Stanami Zjednoczonymi, w celu ochrony swobody żeglugi przez cieśniny międzynarodowe, które są coraz bardziej narażone na zagrożenie ze strony Iranu, jego siły zastępcze i grupy terrorystyczne.

To wspólne zainteresowanie regionem należy wyrazić w ściślejszych związkach między Państwem Izrael a Radą Współpracy Zatoki Perskiej. Ponadto Państwo Palestyna, Arabska Republika Egiptu, Jordańskie Królestwo Haszymidzkie oraz Państwo Izrael (i takie dodatkowe kraje w regionie, które zechcą się przyłączyć), powinny utworzyć Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy na Bliskim Wschodzie ("OSCME"), podobną do modelu stosowanego przez Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Mandat OSCME powinien obejmować między innymi takie kwestie, jak wczesne ostrzeganie o konfliktach, zapobieganie konfliktom i zarządzanie kryzysowe.

 

------- SEKCJA DWUDZIESTA -------

WZAJEMNE UZNANIE MIĘDZY PAŃSTWAMI NARODOWYMI

Izraelsko-Palestyńskie Porozumienie Pokojowe przewiduje, że strony uznają Państwo Palestyna za państwo narodowe narodu palestyńskiego, a Państwo Izrael za państwo narodowe narodu żydowskiego.

 

------- SEKCJA DWUDZIESTA PIERWSZA -------

KONIEC ROSZCZEŃ / KONIEC KONFLIKTU

Izraelsko-Palestyńskie Porozumienie Pokojowe zakończy konflikt między Izraelczykami a Palestyńczykami, i zakończy wszelkie roszczenia między stronami. Powyższe zostanie zaproponowane w (I) nowej rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz (II) nowej rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

 

------- SEKCJA DWUDZIESTA DRUGA -------

POSTĘPOWANIE PODCZAS NEGOCJACJI

Mamy nadzieję, że strony wykorzystają okazję, przyjmą tę Wizję i rozpoczną negocjacje. Podczas negocjacji strony powinny postępować w sposób zgodny z tą Wizją, oraz w sposób, który przygotowuje ich odpowiednie narody do pokoju.

Podczas negocjacji pokojowych strony powinny:

PAŃSTWO IZRAEL

Na obszarach Zachodniego Brzegu, które nie są uwzględnione w tej Wizji jako część Państwa Izrael, Izrael nie będzie:

1. Budował żadnych nowych miast osadniczych, rozbudowywał już istniejących osad ani nie planował budowy na tych obszarach;

2. Rozszerzał dowolne izraelskie enklawy, o których mowa w Sekcji 4, lub realizował wcześniejsze plany rozszerzenia enklaw w tych obszarach poza ich obecny obszar;

3. Niszczył dowolnych struktur istniejących na dzień niniejszej Wizji i zapewni niezbędne decyzje ustawodawcze i/lub prawne, aby zapewnić taki wynik. Moratorium to nie wyklucza rozbiórki jakiejkolwiek nielegalnej konstrukcji, jeżeli taka budowa została rozpoczęta po wydaniu niniejszej Wizji. Moratorium to nie ma zastosowania do rozbiórki żadnej konstrukcji stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa, określonej przez Państwo Izrael, ani rozbiórki karnej w wyniku aktów terroryzmu.

W enklawach palestyńskich, o których mowa w Sekcji 4, obowiązuje status prawny quo, a Państwo Izrael umożliwi rozwój tych społeczności palestyńskich w ramach ich obecnego zasięgu.

PALESTYŃCZYCY

OWP i Autonomia Palestyńska:

1. Powstrzymać się od jakichkolwiek prób dołączenia do jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej bez zgody Państwa Izrael;

2. Nie podejmować żadnych działań i odwołać wszystkie toczące się działania przeciwko Państwu Izrael, Stanom Zjednoczonym i ich obywatelom przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości i wszystkimi innymi trybunałami;

3. Nie podejmować żadnych działań przeciwko obywatelowi Izraela lub Stanów Zjednoczonych przed Interpolem lub jakimkolwiek systemem prawnym nieizraelskim lub amerykańskim (w stosownych przypadkach);

4. Podjąć wszelkie niezbędne działania, aby natychmiast zakończyć wypłaty pensji terrorystom odbywającym wyroki w izraelskich więzieniach, a także rodzinom zmarłych terrorystów (łącznie "PŁATNOŚCI WIĘŹNIOM I MĘCZENNIKOM") oraz opracować programy humanitarne i socjalne zapewniające niezbędne usługi oraz wsparcie dla potrzebujących Palestyńczyków, które nie będą oparte na popełnianiu aktów terrorystycznych. Celem jest zmiana obowiązującego prawa w sposób zgodny z prawem Stanów Zjednoczonych i całkowite zaprzestanie dokonywania płatności na rzecz więźniów i męczenników do czasu podpisania Izraelsko-Palestyńskiego Porozumienia Pokojowego; oraz

5. Dalej rozwijać instytucje niezbędne do samorządności.

STANY ZJEDNOCZONE

W zakresie dozwolonym przez prawo, Stany Zjednoczone:

A. Pozwolą ponownie otworzyć biuro Delegacji Generalnej Organizacji Wyzwolenia Palestyny;

B. Otworzą misję łącznikową do Autonomii Palestyńskiej w odpowiednim miejscu na terytorium wyznaczonym przez Państwo Palestyna, określonym przez Stany Zjednoczone;

C. Podejmą odpowiednie kroki, aby wznowić pomoc USA dla Zachodniego Brzegu i Gazy, w rozsądnym i odpowiednim zakresie, w porozumieniu z Kongresem USA; oraz

D. Będą współpracować ze społecznością międzynarodową w celu wspierania nowych inicjatyw dla Palestyńczyków, w tym programów poprawy dostaw energii elektrycznej i wody, ułatwienia przepływu towarów i pomocy w tworzeniu miejsc pracy.

 

------- ZAŁĄCZNIK 1 -------

MAPY KONCEPCYJNE

 

 

------- ZAŁĄCZNIK 2 A -------

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Od momentu ustanowienia, Państwo Izrael nie zaznało ani jednego dnia pokoju ze wszystkimi swoimi sąsiadami. Stoczyło wiele wojen obronnych, niektóre o charakterze egzystencjalnym, a także asymetryczne bitwy z grupami terrorystycznymi. Państwo Izrael pozostaje w stanie wojny z dwoma sąsiadami (Libanem i Syrią) i jest narażone na nadzwyczajne ryzyko ze strony rakiet i arsenałów rakietowych na północnej granicy. Państwo Izrael wielokrotnie stykało się z masowym ostrzałem rakietowym ze Strefy Gazy, i Państwo Izrael stoi w obliczu poważnego zagrożenia ze strony irańskich pocisków balistycznych, w tym rakiet zdolnych do przenoszenia głowic nuklearnych, oraz wysłuchuje publicznych gróźb ze strony Iranu, wzywających, aby wymazać Państwo Izrael z mapy.

Od czasu Wojny sześciodniowej w 1967 r., Zachodni Brzeg i Gaza zajmowały ważne miejsce w bezpieczeństwie Państwa Izrael, głównie ze względów geostrategicznych. Patrząc tylko na Zachodni Brzeg, obszar ten sąsiaduje z przybrzeżną równiną Izraela, gdzie skoncentrowane jest 70% ludności Państwa Izrael wraz z około 80% jego zdolności przemysłowych.

Przed 1967 r. równina przybrzeżna Izraela miała w najwęższym miejscu tylko 9 mil szerokości. Podczas gdy izraelska równina przybrzeżna znajduje się na poziomie morza, na Zachodnim Brzegu znajduje się grzbiet wzgórz biegnących z północy na południe, który zapewnia każdej wrogiej sile zdolności topograficznego zdominowania najbardziej wrażliwych części krajowej infrastruktury Izraela. Obejmuje to, na przykład, Port Lotniczy Ben Guriona, przemysł high-tech w Izraelu i jego sieć dróg biegnących z północy na południe, które łączą Tel Awiw z Hajfą na północy i Jerozolimą na wschodzie.

Część tej Wizji dotycząca bezpieczeństwa została opracowana w oparciu o nasze najlepsze zrozumienie wymagań bezpieczeństwa Państwa Izrael, przedstawionych Stanom Zjednoczonym przez kolejne rządy Izraela.

POTRZEBY BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA IZRAEL

DOLINA JORDANU

Rzeka Jordan leży około 1300 stóp poniżej poziomu morza, ale znajduje się tuż obok grzbietu wzgórz biegnących z północy na południe, który osiąga w najwyższym punkcie wysokość około 3318 stóp. Oznacza to, że Dolina Jordanu stanowi stromą, wysoką na około 4 600 stóp, barierę fizyczną chroniącą przed zewnętrznym atakiem ze wschodu. Siły izraelskie rozmieszczone wzdłuż wschodnich zboczy grzbietu wzgórza na Zachodnim Brzegu mogłyby powstrzymać dużo większą liczebnie armię, dopóki Państwo Izrael nie zakończy mobilizacji rezerwy, co może potrwać 48 godzin. Państwo Izrael nie ma obecnie obaw związanych z bezpieczeństwem ze strony Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego, z którym w 1994 r. zawarło traktat pokojowy, ale istnieją takie obawy ze strony innych mocarstw Bliskiego Wschodu, które mogą próbować użyć terytorium Jordanii jako platformy ataku przeciwko Państwu Izrael.

Dolina Jordanu ma znaczenie nie tylko w odniesieniu do konwencjonalnych ataków na Państwo Izrael, ale także w odniesieniu do terroryzmu. Po jednostronnym wycofaniu się ze Strefy Gazy, Państwo Izrael poznało konsekwencje utraty kontroli nad zewnętrznym perymetrem spornego terytorium, wykorzystywanemu do partyzanckich działań wojennych. Gaza stała się bezpieczną przystanią nie tylko dla Hamasu, ale także dla międzynarodowych grup dżihadystów, takich jak PIJ, które podważyły bezpieczeństwo Egiptu na Synaju. Gdyby takie grupy infiltrowały Zachodni Brzeg, mogłyby stworzyć chaotyczną sytuację bezpieczeństwa dla Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego, a także dla Państwa Izrael.

Gdyby Państwo Izrael wycofało się z Doliny Jordanu, miałoby to znaczące konsekwencje dla bezpieczeństwa regionalnego na Bliskim Wschodzie.

BEZPIECZNE LINIE ZAOPATRZENIA DLA DOLINY JORDANU

Państwo Izrael musi zapewnić sobie bezpieczne linie zaopatrzenia dla swoich sił w Dolinie Jordanu oraz zdolność do przenoszenia personelu wojskowego i materiałów do i z regionu.

PERYMETR PORTU LOTNICZEGO BEN GURIONA

Główny międzynarodowy port lotniczy Izraela, Port Lotniczy Ben Guriona, znajduje się w odległości 9,5 km od linii granicznej sprzed 1967 roku. Wśród dzisiejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa portów lotniczych są pociski przeciwlotnicze wystrzeliwane z ramienia, wykorzystywane przez organizacje terrorystyczne. Systemy te, znane jako przenośne przeciwlotnicze zestawy rakiet lub MANPADS (skrót od MAN-Portable Air Defence Systems), rozprzestrzeniają się na Bliskim Wschodzie.

Niezbędne są specjalne standardy bezpieczeństwa dla obrony portów lotniczych, aby zapobiec zagrożeniom dla Port Lotniczego Ben Guriona i pobliskiego ruchu lotniczego.

IZRAELSKA KONTROLA PRZESTRZENI POWIETRZNEJ NA ZACHÓD OD RZEKI JORDAN

Ze względu na swoje wąskie rozmiary, Państwu Izrael brakuje czasu i przestrzeni, w których wiele innych krajów może szybko reagować na zbliżające się zagrożenia, zwłaszcza powietrzne. Odległość od Rzeki Jordan do Morza Śródziemnego wynosi około 40 mil. Nowoczesny samolot wojskowy może pokonać ten dystans w niecałe trzy minuty. Aby Izraelskie Siły Powietrzne podniosły myśliwce, potrzeba około trzech minut. Gdyby Państwo Izrael nie utrzymało kontroli nad przestrzenią powietrzną Zachodniego Brzegu, nie miałoby czasu na obronę przed nadlatującymi wrogimi samolotami lub rakietami. Z tego powodu w każdym porozumieniu pokojowym, Państwo Izrael musi sprawować kontrolę operacyjną nad przestrzenią powietrzną na zachód od Rzeki Jordan.

PROBLEM Z SIŁAMI MIĘDZYNARODOWYMI

Państwo Izrael doświadczyło upadku sił międzynarodowych na Synaju (przed 1967 r.), Libanie, Gazie i Wzgórzach Golan. Biorąc pod uwagę jego doświadczenie, pierwsza doktryna bezpieczeństwa Izraela - że musi być w stanie sam się obronić - jest tak ważna jak zawsze. Najważniejszym strategicznym interesem Stanów Zjednoczonych jest, aby Państwo Izrael pozostało silne i bezpieczne, chronione przez Siły Obronne Izraela, i pozostało kotwicą stabilności w regionie.

IRAN

W ciągu ostatnich kilku lat, Iran stał się wpływowym czynnikiem w obszarach Bliskiego Wschodu, co może wpłynąć na bezpieczeństwo Izraela. Strategia Iranu ma na celu okrążenie Izraela za pomocą Libanu, Syrii i Gazy oraz okrążenie Królestwa Arabii Saudyjskiej za pomocą Iraku, Bahrajnu i Jemenu. Iran ma nadzieję na ustanowienie "mostu lądowego" rozciągającego się od granicy irańsko-irackiej do Morza Śródziemnego. Cała działalność Iranu musi być brana pod uwagę przy określaniu potrzeb bezpieczeństwa Państwa Izrael.

 

------- ZAŁĄCZNIK 2 B -------

KRYTERIA BEZPIECZEŃSTWA

Szczegółowe Kryteria Bezpieczeństwa obejmują:

1. System antyterrorystyczny Państwa Palestyna musi obejmować wszystkie elementy przeciwdziałania terroryzmowi, od wstępnego wykrycia nielegalnej działalności do długotrwałego uwięzienia sprawców. Ten system musi obejmować: oficerów wywiadu w celu wykrycia potencjalnej działalności terrorystycznej, specjalnie wyszkolone siły antyterrorystyczne w celu aresztowania sprawców, ekspertów kryminalistycznych w celu przeprowadzenia eksploracji miejsca, oficerów tymczasowego aresztowania w celu zapewnienia zatrzymania więźniów, prokuratorów i sędziów do wydawania nakazów i przeprowadzania procesów oraz funkcjonariuszy służby więziennej, aby zapewnić więźniom odbycie kary. System powinien obejmować niezależne zakłady karne i sprawdzony personel.

2. Państwo Palestyna ustanowi i utrzyma system prawny, który będzie wyraźnie przeciwdziałał terroryzmowi, w tym poprzez:

a. Ustanowienie i egzekwowanie przepisów zakazujących wszelkiej działalności terrorystycznej i organizacji terrorystycznych oraz wszelkiego podżegania do terroryzmu, a także finansowania takiej działalności i organizacji;

b. Skuteczne ściganie i właściwe karanie osób zaangażowanych, bezpośrednio lub pośrednio, w działalność terrorystyczną;

c. Zakończenie wszystkich płatności nagradzających terroryzm, bezpośrednio lub pośrednio, osobom zaangażowanym w działalność terrorystyczną lub ich rodzinom.

3. Zakres i głębokość działań antyterrorystycznych Państwa Palestyna zostaną określone przez:

a. Zakres aresztowań i ubezwłasnowolnień podejrzanych, sprawców i wspólników;

b. Systematyczny i kompleksowy charakter dochodzeń oraz przesłuchań w celu wykorzenienia wszystkich sieci i infrastruktury terrorystycznej;

c. Akty oskarżenia i zakres kar;

d. Systematyczny i kompleksowy charakter działań związanych z zakazem posiadania broni i materiałów wybuchowych oraz zapobiegania produkcji broni i materiałów wybuchowych;

e. Powodzenie wysiłków mających na celu zapobieganie infiltracji terrorystów i organizacji terrorystycznych do sił bezpieczeństwa Państwa Palestyna;

4. Podczas negocjacji strony, w porozumieniu ze Stanami Zjednoczonymi, podejmą próbę stworzenia akceptowalnych, początkowych, niewiążących wskaźników w odniesieniu do Kryteriów Bezpieczeństwa akceptowanych przez Państwo Izrael, a w żadnym wypadku nie mniej rygorystycznych niż wskaźniki stosowane przez którekolwiek z Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego lub Arabskiej Republiki Egiptu (w zależności od tego, które będą bardziej rygorystyczne) w odniesieniu do Kryteriów Bezpieczeństwa. Ponieważ zagrożenia bezpieczeństwa ewoluują, wskaźniki mają służyć jako przewodnik i nie będą wiążące. Jednak ustanowienie takich niewiążących wskaźników pozwoli Państwu Palestyna lepiej zrozumieć minimalne cele, które mają osiągnąć, i uwzględnić regionalne minimalne poziomy odniesienia.

 

------- ZAŁĄCZNIK 2 C -------

KRYTERIA DEMILITARIZACJI
I INNE USTALENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Oprócz nadrzędnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo nad Państwem Palestyna, Państwo Izrael będzie odpowiedzialne za bezpieczeństwo na wszystkich międzynarodowych przejściach granicznych do Państwa Palestyna. W odniesieniu do przejścia w Rafah zostaną uzgodnione szczegółowe ustalenia między Arabską Republiką Egiptu a Państwem Izrael w celu zaspokojenia potrzeb bezpieczeństwa przewidzianych w niniejszej Wizji.

Państwo Izrael będzie nadal utrzymywać kontrolę nad przestrzenią powietrzną i spektrum elektromagnetycznym na zachód od rzeki Jordan. W okresie negocjacji strony powinny negocjować w dobrej wierze istotne kwestie finansowe.

Izraelska Marynarka Wojenna będzie miała prawo blokować wjazd zabronionej broni i materiałów do produkcji broni do Państwa Palestyna, w tym do Gazy.

Państwo Palestyna nie będzie posiadać prawa do zawierania umów wojskowych, wywiadowczych lub bezpieczeństwa z żadnym państwem lub organizacją, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo Państwa Izrael, zgodnie z ustaleniami Państwa Izrael. Państwo Palestyna nie będzie w stanie rozwinąć zdolności wojskowych lub paramilitarnych w Państwie Palestyna lub poza nim.

Zdemilitaryzowane Państwo Palestyna nie będzie posiadało zdolności, które mogą zagrozić Państwu Izrael, w tym: systemów broni takich jak samoloty bojowe (załogowe i bezzałogowe); ciężkie pojazdy opancerzone; miny; rakiety; ciężkie karabiny maszynowe; broń laserowa/promieniująca; broń przeciwlotnicza; broń przeciwpancerna; broń przeciw okrętowa; wywiad wojskowy; ofensywne zdolności cybernetyczne i zdolności wojny elektronicznej; urządzenia produkcyjne i mechanizmy zaopatrzenia w systemy uzbrojenia; infrastrukturę wojskową i obiekty szkoleniowe; lub jakąkolwiek broń masowego rażenia.

Każde rozszerzenie palestyńskich zdolności bezpieczeństwa wykraczające poza możliwości istniejące w dniu opublikowania niniejszej Wizji będzie podlegać porozumieniu z Państwem Izrael.

Państwo Izrael zachowa prawo do demontażu i zniszczenia każdego obiektu w Państwie Palestyna, które będzie wykorzystywane do produkcji zabronionej broni lub do innych wrogich celów. Podczas gdy Państwo Izrael dołoży wszelkich starań, aby zminimalizować wtargnięcia do Państwa Palestyńskiego, Państwo Izrael zachowa prawo do podjęcia niezbędnych środków bezpieczeństwa w celu zapewnienia, że Państwo Palestyna pozostanie zdemilitaryzowane i nie będzie stanowić zagrożenia dla Państwa Izrael, w tym przed zagrożeniami terrorystycznymi.

 

 

--------------------- CZĘŚĆ B ---------------------

RAMY EKONOMICZNE

 

ZAWARTOŚĆ

PRZEDMOWA
POKÓJ DLA DOBROBYTU: OGÓLNE CELE WIZJI

UWOLNIENIE POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO
       Uwolnienie potencjału gospodarczego: Cele
       Uwolnienie potencjału gospodarczego poprzez zbudowanie fundamentu wzrostu
           i inwestycji biznesowych

              Strategia reform
              Kapitał ludzki
              Przedsiębiorczość i innowacje
              Małe i średnie firmy
       Uwolnienie potencjału gospodarczego poprzez otwarcie Zachodniego Brzegu
           i Gazy

              Drogi i kolej
              Przejścia graniczne
       Uwolnienie potencjału gospodarczego poprzez budowę niezbędnej infrastruktury
              Energia elektryczna
              Woda i ścieki
              Usługi cyfrowe
       Uwolnienie potencjału gospodarczego poprzez wspieranie wzrostu sektora
           prywatnego

              Turystyka
              Rolnictwo
              Mieszkalnictwo
              Produkcja
              Zasoby naturalne
       Uwolnienie potencjału gospodarczego poprzez wzmocnienie rozwoju
           regionalnego i integracji

              Stabilizacja i rozwój gospodarczy
              Regionalny handel i kupiectwo
              Inwestycje regionalne
              Usługi transgraniczne
              Turystyka regionalna

WSPIERANIE NARODU PALESTYŃSKIEGO
       Wzmocnienie pozycji narodu palestyńskiego: Cele
       Wzmocnienie pozycji palestyńskiego narodu poprzez poprawę usług
           edukacyjnych

              Jakość edukacji
              Dostęp edukacji
              Dostępność edukacji
       Wzmocnienie pozycji palestyńskiego narodu poprzez wzmocnienie rozwoju siły
           roboczej

              Młodzież i kobiety
              Nauka, technologia, inżynieria i matematyka
              Edukacja techniczna i zawodowa
              Praktyki i staże
              Szkolenie pracowników
       Wzmocnienie pozycji palestyńskiego narodu poprzez inwestowanie w opiekę
           zdrowotną

              Dostęp do opieki zdrowotnej
              Jakość opieki zdrowotnej
              Profilaktyczna opieka zdrowotna
       Wzmocnienie pozycji palestyńskiego narodu poprzez poprawę jakości życia
              Sztuka i kultura
              Sport i lekkoatletyka
              Usługi komunalne

WZMOCNIENIE RZĄDU PALESTYŃSKIEGO
       Wzmocnienie rządów palestyńskich: Cele
       Wzmocnienie rządów palestyńskich poprzez stworzenie lepszego otoczenia
           biznesowego

              Prawa własności
              Ramy prawne i podatkowe
              Rynki kapitałowe i polityka pieniężna
              Handel międzynarodowy i bezpośrednie inwestycje zagraniczne
       Wzmocnienie rządów palestyńskich poprzez budowanie instytucji
              Niezależność sądowa
              Odpowiedzialność
              Transparentność
              Społeczeństwo obywatelskie
       Wzmocnienie rządów palestyńskich poprzez usprawnienie operacji rządowych
              Zrównoważony rozwój fiskalny
              Służba cywilna
              Dostępność usług

ZAKOŃCZENIE

ZAŁĄCZNIK 3
       Pakiet motywacyjny/ekonomiczny

 

--------------

PRZEDMOWA

Pokolenia Palestyńczyków żyły nie wiedząc o pokoju, a Zachodni Brzeg i Gaza popadły w przedłużający się kryzys. Ale historia palestyńska na tym się nie skończy. Palestyńczycy kontynuują swoje historyczne wysiłki, aby zbudować lepszą przyszłość dla swoich dzieci.

Pokój dla Dobrobytu jest wizją umożliwiającą narodowi palestyńskiemu zbudowanie dobrze prosperującego i tętniącego życiem społeczeństwa palestyńskiego. Składa się z trzech inicjatyw, które będą wspierać odrębne filary społeczeństwa palestyńskiego: gospodarkę, naród i rząd. Dzięki potencjałowi w zakresie ułatwienia inwestycji o wartości ponad 50 miliardów dolarów w ciągu dziesięciu lat, Pokój dla Dobrobytu stanowi najbardziej ambitny i wszechstronny międzynarodowy wysiłek na rzecz narodu palestyńskiego. Ma zdolność fundamentalnej transformacji Zachodniego Brzegu i Gazy oraz otwarcia nowego rozdziału w historii Palestyny - określonego nie przez przeciwności losu i straty, ale przez wolność i godność.

Pierwsza inicjatywa UWOLNI POTENCJAŁ GOSPODARCZY Palestyńczyków. Opracowując prawa własności i przepisy kontraktowe, praworządność, środki antykorupcyjne, rynki kapitałowe, sprzyjającą wzrostowi strukturę podatkową oraz system niskich taryf ze zmniejszonymi barierami handlowymi, niniejsza inicjatywa przewiduje reformy polityczne w połączeniu ze strategicznymi inwestycjami infrastrukturalnymi, które będą poprawiać otoczenie biznesowe i stymulować rozwój sektora prywatnego. Szpitale, szkoły, domy i firmy będą posiadać niezawodny dostęp do niedrogiej energii elektrycznej, czystej wody i usług cyfrowych. Miliardy dolarów nowych inwestycji wpłyną na różne sektory palestyńskiej gospodarki; przedsiębiorstwa będą miały dostęp do kapitału; a rynki Zachodniego Brzegu i Gazy będą połączone z kluczowymi partnerami handlowymi, w tym z Egiptem, Izraelem, Jordanią i Libanem. Wynikający z tego wzrost gospodarczy może zakończyć obecny kryzys bezrobocia i przekształcić Zachodni Brzeg i Gazę w centrum możliwości.

Druga inicjatywa WSPIERA NARÓD PALESTYŃSKI, aby zrealizował swoje ambicje. Dzięki nowym opcjom edukacji w domu, rozszerzonym internetowym platformom edukacyjnym, zwiększonemu szkoleniu zawodowemu i technicznemu oraz perspektywie międzynarodowych wymian, inicjatywa ta poprawi i rozszerzy różnorodne programy, które bezpośrednio poprawią samopoczucie narodu palestyńskiego. Wzmocni to palestyński system edukacji i zapewni studentom realizację ich celów akademickich i przygotowanie się na siłę roboczą. Co równie ważne, dostęp do wysokiej jakości opieki zdrowotnej zostanie znacznie poprawiony, ponieważ palestyńskie szpitale i kliniki zostaną wyposażone w najnowszą technologię i sprzęt medyczny. Ponadto nowe możliwości działań kulturalnych i rekreacyjnych poprawią jakość życia narodu palestyńskiego. Od parków i instytucji kulturalnych po obiekty sportowe i biblioteki - projekty tej inicjatywy wzbogacą życie publiczne na Zachodnim Brzegu i w Gazie.

Trzecia inicjatywa WZMOCNI PALESTYŃSKI RZĄD, poprawiając zdolność sektora publicznego do służenia obywatelom i umożliwi rozwój sektora prywatnego. Inicjatywa ta będzie wspierać sektor publiczny w podejmowaniu usprawnień i reform niezbędnych do osiągnięcia długoterminowego sukcesu gospodarczego. Zobowiązanie do ochrony praw własności, poprawa ram prawnych i regulacyjnych dla przedsiębiorstw, przyjęcie ukierunkowanej na wzrost, możliwej do wyegzekwowania struktury podatkowej oraz rozwój solidnych rynków kapitałowych, zwiększy eksport i bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Sprawiedliwe i niezależne organy sądowe zapewnią ochronę tego sprzyjającego wzrostowi środowiska i rozkwit społeczeństwa obywatelskiego. Nowe systemy i zasady pomogą zwiększyć przejrzystość i odpowiedzialność rządu. Międzynarodowi partnerzy będą pracować nad wyeliminowaniem uzależnienia palestyńskiego sektora publicznego od dawców i skierowaniem Palestyńczyków na trajektorię w celu osiągnięcia długoterminowej stabilności budżetowej. Instytucje zostaną zmodernizowane i usprawnione, aby ułatwić obywatelom jak najskuteczniejsze świadczenie podstawowych usług. Dzięki wsparciu palestyńskich przywódców, ta inicjatywa może zapoczątkować nową erę wolności i możliwości narodu palestyńskiego oraz zinstytucjonalizować politykę niezbędną do pomyślnej transformacji gospodarczej.

Te trzy inicjatywy są czymś więcej niż tylko wizją obiecującej przyszłości narodu palestyńskiego - są również podstawą do wdrożenia planu. Kapitał pozyskany dzięki tym międzynarodowym wysiłkom zostanie ulokowany w nowym funduszu zarządzanym przez ustanowiony wielostronny bank rozwoju. Zabezpieczenia dotyczące rozliczalności, przejrzystości, przeciwdziałania korupcji i gwarancje kredytowe, będą chronić inwestycje i zapewnią wydajną oraz efektywną alokację kapitału. Kierownictwo funduszu będzie współpracować z krajami beneficjentami w celu nakreślenia rocznych wytycznych inwestycyjnych, celów rozwojowych i reform zarządzania, które będą wspierać wdrażanie projektów w obszarach określonych w ramach Pokoju dla Dobrobytu. Dotacje, preferencyjne pożyczki i inne wsparcie, zostaną rozdzielone na projekty spełniające określone kryteria w ramach usprawnionego procesu, który zapewni zarówno elastyczność, jak i rozliczalność.

Jeśli zostanie wdrożony, Pokój dla Dobrobytu umożliwi Palestyńczykom zbudowanie społeczeństwa, które starali się stworzyć od pokoleń. Ta wizja pozwoli Palestyńczykom zobaczyć lepszą przyszłość i wykorzystać szansę na realizację swoich marzeń. Przy wsparciu społeczności międzynarodowej, ta wizja jest w zasięgu ręki. Ostatecznie jednak moc odblokowania leży w rękach narodu palestyńskiego. Tylko poprzez pokój Palestyńczycy mogą osiągnąć dobrobyt.

POKÓJ DO DOBROBYTU: OGÓLNE CELE WIZJI W CIĄGU 10 LAT

 • WIĘCEJ NIŻ PODWOJENIE PALESTYŃSKIEGO PRODUKTU KRAJOWEGO BRUTTO
 • STWORZENIE PONAD MILIONA PALESTYŃSKICH MIEJSC PRACY
 • RZECZYWISTE ZMNIEJSZENIE PALESTYŃSKIEGO BEZROBOCIA, BY OSIĄGNĘŁO WIELKOŚĆ POJEDYNCZEJ CYFRY
 • ZMNIEJSZENIE POZIOMU PALESTYŃSKIEGO UBÓSTWA O 50%

 

------- ROZDZIAŁ 1 -------

UWOLNIENIE POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO

Trwałe porozumienie pokojowe zapewni wszystkim Palestyńczykom przyszłość gospodarczą.

Pierwsza inicjatywa Pokój dla Dobrobytu ustanowi nowy fundament palestyńskiej gospodarki, generując szybki wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy. Ta część planu opiera się na czterech podstawowych programach i będzie wspierana przez instytucjonalne podstawy wzrostu gospodarczego oraz inwestycje biznesowe. Pokój dla Dobrobytu stworzy otoczenie biznesowe, które zapewni inwestorom pewność, że ich aktywa zostaną zabezpieczone poprzez poprawę praw własności, praworządność, stabilność budżetową, rynki kapitałowe i politykę antykorupcyjną.

Pierwszy program zmniejszy ograniczenia wzrostu w palestyńskiej gospodarce poprzez OTWARCIE ZACHODNEGO BRZEGU I GAZY na rynki regionalne i globalne. Duże inwestycje w transport i infrastrukturę pomogą Zachodnim Brzegowi i Gazie zintegrować się z sąsiednimi gospodarkami, zwiększając konkurencyjność palestyńskiego eksportu i zmniejszając komplikacje związane z transportem i podróżami. Aby uzupełnić te inwestycje, program ten będzie również wspierał działania na rzecz poprawy współpracy palestyńskiej z Egiptem, Izraelem i Jordanią, w celu zmniejszenia przeszkód w przepływie palestyńskich towarów i ludzi.

Drugi program wesprze palestyńską gospodarkę poprzez SKONSTRUOWANIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY, którą Palestyńczycy i ich firmy businessowe muszą rozwinąć. Ten program ułatwi miliardy dolarów inwestycji w sektorze elektrycznym, wodnym i telekomunikacyjnym, zwiększając moce wytwórcze, jednocześnie tworząc wydajne sieci przesyłowe i dystrybucyjne. Właściwe organy otrzymają szkolenie i pomoc w zakresie zarządzania tą infrastrukturą i zwiększenia konkurencji, aby utrzymać niskie koszty dla konsumentów.

Trzeci program koncentruje się na PROMOWANIU WZROSTU SEKTORA PRYWATNEGO, który może zmniejszyć bezrobocie do prawie jednej cyfry i stworzyć ponad milion nowych miejsc pracy w Palestynie. Po przyjęciu kluczowych reform politycznych i budowie podstawowej infrastruktury, Pokój dla Dobrobytu przewiduje nadzwyczajne inwestycje sektora prywatnego w przedsiębiorczość, małe przedsiębiorstwa, turystykę, rolnictwo, mieszkalnictwo, produkcję i zasoby naturalne. Celem inwestycji na wczesnym etapie będzie usunięcie ograniczeń wzrostu i ukierunkowanie kluczowych projektów, które zwiększą impet, generując miejsca pracy i zwiększając produkt krajowy brutto (PKB). Od ojca pracującego w swoim sklepie, aby utrzymać rodzinę, po młodego absolwenta college'u budującego swoją pierwszą firmę, Palestyńczycy pracujący w sektorze prywatnym skorzystają z tego programu.

Czwarty program zachęca do WZMOCNIENIA REGIONALNEGO ROZWOJU I INTEGRACJI, stwarzając nowe możliwości dla palestyńskich przedsiębiorstw i zwiększając handel z sąsiadującymi krajami. Program ten wzmocni gospodarki Egiptu, Izraela, Jordanii i Libanu oraz zmniejszy bariery handlowe w całym regionie. Zwiększona współpraca między partnerami handlowymi będzie wspierać firmy w tych krajach, które starają się rozwijać międzynarodowy biznes, szczególnie na Zachodnim Brzegu i w Gazie. Ten program pomoże palestyńskiemu sektorowi prywatnemu wykorzystać możliwości wzrostu, poprawiając dostęp do silnych, sąsiadujących gospodarek.

ODBLOKOWANIE POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO: CELE

 • Zwiększenie palestyńskiego eksportu jako procent PKB z 17 do 40%
 • Zapewnienie stałej dostępności niedrogiej energii elektrycznej na Zachodnim Brzegu i Gazie
 • Podwojenie podaży dostępnej pitnej wody na Palestyńczyka
 • Uruchomienie palestyńskiej usługi szybkich danych
 • Zwiększenie udziału bezpośrednich inwestycji zagranicznych w palestyńskim PKB z 1,4% do 8%

 

UWOLNIENIE POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO
POPRZEZ UTWORZENIE FUNDAMENTU
NA RZECZ WZROSTU I INWESTYCJI BIZNESOWYCH

STRATEGIA DLA REFORM

Pomyślne transformacje gospodarcze czerpią z podstawowych zasad budowy kluczowych instytucji i wdrażania reform politycznych, które przyciągają inwestycje przedsiębiorstw i podtrzymują długoterminowy wzrost napędzany przez sektor prywatny. Dobrze prosperujące kraje przyjazne dla biznesu, takie jak Korea Południowa, Singapur, Tajwan i Japonia, zbudowały nowoczesne gospodarki, kładąc nacisk na wzrost napędzany inwestycjami, solidny rozwój infrastruktury i silny eksport. Ponadto prawa własności, praworządność, odpowiedzialność i niezależność podatkowa, rynki kapitałowe oraz zabezpieczenia antykorupcyjne, są kluczowymi elementami strategii rozwoju tej wizji. Pokój dla Dobrobytu obejmuje te podstawowe zasady i nadaje priorytet ich roli w dążeniu narodu palestyńskiego do trwałego sukcesu gospodarczego. Postęp w realizacji tych podstawowych reform politycznych i regulacyjnych, a także wspieranie przedsiębiorstw i zapewnianie pomocy technicznej, stworzy otoczenie biznesowe potrzebne do wspierania transformacji gospodarczej, która może przynieść korzyści przyszłym pokoleniom.

--------

  PRZEŁOMOWE PRZEDSIĘWZIĘCIE

PROJEKT:
Początkowe instrumenty do dopasowywania i udzielania pożyczek

LOKALIZACJA:
Zachodni Brzeg i Gaza

FINANSOWANIE:
100 milionów USD w formie finansowania kapitałem grantowym
300 milionów USD na finansowanie koncesyjne

PRZEGLĄD PROJEKTU:
Ten projekt wesprze tworzenie pasujących instrumentów kapitałowych i pożyczek ukierunkowanych na palestyńskie startupy i wschodzące firmy technologiczne. Element polegający na dopasowywaniu akcji zachęci firmy typu venture capital i private equity do inwestowania w palestyńskie start-upy. Element kredytowy zachęci palestyńskie banki do zwiększenia akcji kredytowej dla kwalifikujących się startupów. Wspólnie, te ułatwienia pomogą palestyńskim przedsiębiorcom przyciągnąć kapitał własny i kapitał dłużny, których potrzebują, aby zbudować kolejną generację innowacyjnych palestyńskich firm.

--------

KAPITAŁ LUDZKI

Tworzenie podstaw dla wzrostu i inwestycji biznesowych zaczyna się od narodu palestyńskiego. Palestyńczycy, jak wszyscy ludzie, marzą o lepszej przyszłości dla siebie i przyszłych pokoleń, oraz dążą do sukcesu zawodowego. Pokój dla Dobrobytu oferuje ścieżkę do spełnienia tych marzeń. Czerpiąc z modeli używanych przez Niemcy i Szwecję, program ten określa strategię szkolenia, rozwoju i zatrudniania następnego pokolenia palestyńskich mężczyzn i kobiet biznesu i liderów obywatelskich. Buduje bazę kapitału ludzkiego dla palestyńskiej gospodarki i nadaje priorytet inwestycjom w edukację techniczną oraz zawodową; programy naukowe, techniczne, inżynieryjne i matematyczne (STEM); oraz szkolenie w zakresie rozwoju siły roboczej, aby lepiej przygotować Palestyńczyków do dzisiejszych miejsc pracy i gospodarki jutra. Przedsiębiorstwa będą miały większą pewność, że Palestyńczycy będą posiadać umiejętności niezbędne do obsadzenia miejsc pracy, które chcą stworzyć, co doprowadzi do cyklu nowych inwestycji i rozszerzenia istniejących operacji.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE

Przedsiębiorczość, innowacje i wzrost w sektorze prywatnym to fundamenty ożywionej gospodarki. Niedawny sukces palestyńskich startupów dowodzi, że palestyńscy przedsiębiorcy mają imponującą zdolność do tworzenia innowacyjnych, tworzących wartość firm. Aby wykorzystać swój impet, należy przyjąć ramy instytucjonalne na rzecz wzrostu, aby pozyskać dodatkowych palestyńskich przedsiębiorców i firmy, które odnoszą sukces. Ekosystem inkubatora w sąsiednich krajach pozostaje obecnie niewykorzystany przez Palestyńczyków, a Palestyńczycy z całego świata oferują pulę talentów, która mogłaby wspierać silną lokalną kulturę startupową. Ten program wesprze powstające palestyńskie startupy, pomagając palestyńskim przedsiębiorcom przezwyciężyć przeszkody w rozwoju i przełamać ograniczenia zasobów, z którymi obecnie się zmagają. Współpracując z rozwijającymi się palestyńskimi i międzynarodowymi firmami venture capital, projekt ten zachęci do współpracy regionalnej i prywatnych inwestycji w obiecujące palestyńskie startupy. W połączeniu z innymi inwestycjami w edukację i usługi cyfrowe, program ten pomoże wzmocnić pozycję następnego pokolenia palestyńskich przedsiębiorców w zakresie innowacji i budowy własnych odnoszących sukcesy firm, tworząc udane środowisko przedsiębiorczości na Zachodnim Brzegu i Gazie.

MAŁE I ŚREDNIE BIZNESY

Palestyńskie Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MSME), które obecnie zatrudniają większość palestyńskiej siły roboczej, mają kluczowe znaczenie dla sukcesu palestyńskiej gospodarki. Dobrze prosperujący krajowy sektor biznesu na Zachodnim Brzegu i w Gazie, będzie wymagał dostępu do kredytów i reform podstawowych przepisów, zasad i regulacji, które tworzą bariery dla biznesu i stagnują rozwój sektora prywatnego. Pokój dla Dobrobytu zapewni, że wszyscy Palestyńczycy - nie tylko bogaci i posiadający powiązania - będą mieli udział w korzyściach płynących z pokoju. Solidny lokalny sektor biznesu stworzy dobrze płatne, wysokiej jakości miejsca pracy dla palestyńskich robotników i ostatecznie będzie kluczowym motorem dobrobytu. W celu promowania tworzenia miejsc pracy dla klasy robotniczej, projekt ten zachęci Palestyńczyków do zbudowania nowych ram handlowych, obejmujących wszystkie kluczowe elementy dobrze prosperującego sektora biznesowego i wspierających rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Program ten będzie wspierał pożyczki dla małych przedsiębiorstw na Zachodnim Brzegu i w Gazie, aby zapewnić tym przedsiębiorstwom dostęp do kapitału, potrzebnego do reinwestowania w ich działalność i rozwój ich firm. Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw pobudzi rozwój lokalnych przedsiębiorstw, które mogą służyć jako partnerzy dużych międzynarodowych firm, które chcą prowadzić działalność gospodarczą lub dokonywać bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Uznanie za priorytet stworzenia zinstytucjonalizowanych ram polityki prorozwojowej, zakończy błędne koło ubóstwa nękające naród palestyński i rozpocznie transformację w kierunku zrównoważonego rozwoju i dobrobytu.

 

UWOLNIENIE POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO
POPRZEZ OTWARCIE
ZACHODNIEGO BRZEGU I GAZY

DROGI I KOLEJ

Palestyńczycy rutynowo spotykają się z wyzwaniami logistycznymi na Zachodnim Brzegu i Gazie, utrudniającymi podróże, stagnującymi wzrost gospodarczy, ograniczającymi eksport i hamującymi bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Pokój dla Dobrobytu stanowi okazję do fizycznej integracji społeczności palestyńskiej za pośrednictwem wydajnej, nowoczesnej sieci transportowej. Ten projekt wesprze budowę dróg na Zachodnim Brzegu i Gazie. Dodatkowe inwestycje sfinansują rozwój korytarza transportowego łączącego bezpośrednio Zachodni Brzeg z Gazą, główną drogą i potencjalnie nowoczesną linią kolejową. Ulepszenia te zmniejszą komplikacje związane z podróżowaniem dla Palestyńczyków i usuną przeszkody, które opóźniają lub uniemożliwiają dotarcie towarów do rynków końcowych, poprzez bezpośrednie połączenie centrów ludności i złagodzenie barier w ruchu.

PRZEJŚCIA GRANICZNE

Aby utrzymać wzrost gospodarczy, towary i obywatele palestyńscy muszą mieć możliwość łatwego i bezpiecznego przekraczania granic. Ten projekt zapewni finansową i techniczną pomoc w budowaniu zdolności urzędników imigracyjnych i celnych do obsługi i zarządzania przejściami granicznymi w koordynacji z sąsiednimi państwami. Projekt ten zmodernizuje również obiekty na kluczowych przejściach granicznych wzdłuż granic i zbuduje nowe porty wejścia. Zmodernizowane lub nowo zbudowane terminale będą wyposażone w najnowszą technologię graniczną, a starsze terminale zostaną odnowione i ulepszone, zapewniając udogodnienia dla podróżnych podczas podróży. Ostatecznie projekt ten może odblokować bezprecedensowy poziom handlu, zwiększyć eksport i zwiększyć bezpośrednie inwestycje zagraniczne na Zachodnim Brzegu i w Gazie oraz u ich sąsiadów - zwłaszcza w Egipcie, Izraelu i Jordanii.

--------

  PRZEŁOMOWE PRZEDSIĘWZIĘCIE

PROJEKT:
Ulepszenia punktów przekraczania granicy "Przełamywanie barier"

LOKALIZACJA:
Zachodni Brzeg i Gaza

FINANSOWANIE:
Do 900 milionów USD dofinansowania

PRZEGLĄD PROJEKTU:
Na głównych przejściach granicznych zostaną zbudowane nowe terminale towarowe, specjalne drogi dojazdowe i inna infrastruktura. Fundusze te będą również wspierać programy budowania zdolności w celu szkolenia palestyńskich urzędników w zakresie najlepszych praktyk oraz finansowania wdrażania nowych systemów i technologii. Inwestycje te skrócą czas oczekiwania i poprawią obsługę klientów na przejściach granicznych. Projekt stworzy setki bezpośrednich miejsc pracy w budownictwie i zarządzaniu przejściami granicznymi oraz tysiące miejsc pracy w całej palestyńskiej gospodarce poprzez obniżenie kosztów handlu i podróży.

--------

 

UWOLNIENIE POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO
POPRZEZ BUDOWĘ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY

ENERGIA

Niedobór energii elektrycznej po przystępnych cenach wywarł głęboki wpływ na dobrobyt narodu palestyńskiego, zwłaszcza w Gazie. W najbliższym czasie, projekt ten skoncentruje się na szybkim zakończeniu kryzysu związanego z elektrycznością w Gazie - zapewniając Palestyńczykom w Gazie co najmniej 16 godzin energii elektrycznej dziennie, w ciągu roku od realizacji tego projektu. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez inwestycje w modernizacje sieci, Elektrownię Gaza i nowe obiekty energii odnawialnej. Dodatkowe inwestycje w infrastrukturę energetyczną w ciągu pięciu lat zapewnią Gazie stały dostęp do energii elektrycznej i poprzez zwiększenie dostaw krajowych i poprawę infrastruktury sieci zmniejszą koszty energii elektrycznej na Zachodnim Brzegu. Wreszcie, projekt ten zapewni wsparcie techniczne w celu zwiększenia zdolności palestyńskich przedsiębiorstw użyteczności publicznej do zarządzania i obsługi tego sektora.

--------

  PRZEŁOMOWE PRZEDSIĘWZIĘCIE

PROJEKT:
"Energia Gazy" Modernizacja elektrowni

LOKALIZACJA:
Gaza

FINANSOWANIE:
Do 590 milionów USD w postaci dotacji i finansowania koncesyjnego

PRZEGLĄD PROJEKTU:
Pierwszy etap tego projektu zapewni do 90 milionów dolarów dofinansowania na wsparcie konwersji Elektrowni Gaza z oleju napędowego na gaz ziemny i podłączenie jej do źródła gazu ziemnego. Zwiększy to dostawy energii elektrycznej w Gazie o około 70 megawatów (MW) i znacznie obniży koszty energii elektrycznej dla Palestyńczyków. W drugim etapie dodatkowa inwestycja w wysokości 500 milionów dolarów zwiększy moce produkcyjne Elektrowni Gaza o dodatkowe 400 MW. Projekt stworzy setki miejsc pracy w budownictwie. Będzie również wspierać tworzenie tysięcy miejsc pracy, dostarczając przedsiębiorstwom w Gazie po raz pierwszy od lat niezawodną i niedrogą energię elektryczną.

--------

WODA I ŚCIEKI

Dostęp do wody jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym działalność gospodarczą w wielu sektorach palestyńskiej gospodarki. Dzięki ukierunkowaniu znacznych inwestycji w infrastrukturę zwiększającą zaopatrzenie w wodę, w tym w urządzenia do odsalania, studnie i sieci dystrybucyjne, projekt ten może potencjalnie podwoić ilość wody pitnej dostępnej dla Palestyńczyków w przeliczeniu na mieszkańca w ciągu pięciu lat. Dodatkowe finansowanie wesprze rozwój nowych oczyszczalni ścieków na Zachodnim Brzegu i w Gazie, kładąc kres ciągłemu zagrożeniu dla zdrowia publicznego stwarzanemu przez nieoczyszczone ścieki. Ta uzdatniona woda zostanie ponownie wykorzystana, tworząc ogromne zapasy przystępnej cenowo wody do zastosowań rolniczych i przemysłowych.

USŁUGI CYFROWE

Podczas gdy znaczna część świata doświadczyła rewolucji w technologii cyfrowej, usługi cyfrowe na Zachodnim Brzegu i Gazie są ograniczone. Ten projekt pomoże Palestyńczykom przyspieszyć rozwój w zakresie usług cyfrowych, zapewniając zachęty finansowe i wiedzę techniczną w celu wsparcia palestyńskiego sektora prywatnego w rozwoju usług telekomunikacyjnych 4G LTE i 5G. W celu dalszego rozszerzenia dostępu do Internetu, inne zachęty finansowe będą wspierać palestyńskie firmy i gminy w świadczeniu publicznych szybkich bezprzewodowych usług internetowych. Inwestycje te spowodują cyfrową transformację na Zachodnim Brzegu i Gazie, oraz wesprą wzrost gospodarczy w wielu sektorach palestyńskiej gospodarki.

 

UWOLNIENIE POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO
POPRZEZ WSPIERANIE WZROSTU SEKTORA PRYWATNEGO

TURYSTYKA

Unikalne i ekscytujące cechy dają Zachodnim Brzegowi i Gazie możliwość przekształcenia się w odnoszący globalny sukces cel turystyczny. W niewielu miejscach na świecie znajdują się tak niezwykłe miejsca historyczne i religijne. Ponadto, ponad czterdzieści kilometrów wybrzeża Gazy wzdłuż Morza Śródziemnego może przekształcić się w nowoczesne metropolitalne miasto z widokiem na plażę, czerpiące z przykładów takich jak Bejrut, Hongkong, Lizbona, Rio de Janeiro, Singapur i Tel Awiw. Równie obiecująca, tradycyjna kuchnia palestyńska różni się w zależności od regionu i ekscytuje odwiedzających. Każde palestyńskie miasto może pochwalić się własnymi daniami i smakami, od lodów Rukab w Ramallah po słynne knafeh w Nablusie. Wszystkie te atrakcje dają Zachodnim Brzegowi i Gazie bogate możliwości turystyczne. Aby uwolnić korzyści płynące ze zwiększonej turystyki na Zachodnim Brzegu i Gazie, ten projekt wesprze inwestycje w hotele, lokale gastronomiczne i inne branże związane z turystyką. Dodatkowe fundusze zostaną wykorzystane na udoskonalenie umiejętności personelu oraz na remont i modernizację miejsc turystycznych. Wreszcie, w ramach tego projektu sfinansowana zostanie także duża międzynarodowa kampania marketingowa mająca na celu wyróżnienie atrakcji turystycznych na Zachodnim Brzegu i Gazie wśród odbiorców na całym świecie. Dzięki tym i innym inwestycjom, Palestyńczycy uzyskają dostęp do zasobów potrzebnych do zbudowania dobrze prosperującego przemysłu turystycznego - takiego, który może przyciągnąć dziesiątki tysięcy turystów rocznie na Zachodni Brzeg i Gazę, oraz stymulować wzrost gospodarczy w wielu sektorach palestyńskiej gospodarki.

--------

  PRZEŁOMOWE PRZEDSIĘWZIĘCIE

PROJEKT:
Rehabilitacja obiektów i miejsc turystycznych

LOKALIZACJA:
Zachodni Brzeg i Gaza

FINANSOWANIE:
Do 750 mln USD w ramach finansowania koncesyjnego
Do 200 milionów USD w formie dotacji

PRZEGLĄD PROJEKTU:
Aby w pełni rozwinąć palestyński przemysł turystyczny, potrzebne są nowe inwestycje w celu poprawy zakwaterowania i atrakcji w pobliżu popularnych miejsc turystycznych. Ten projekt, dzięki nowej linii kredytowej zarządzanej wspólnie z palestyńskimi bankami, zapewni hotelarzom i firmom turystycznym dostęp do niskooprocentowanych pożyczek. Do 575 milionów dolarów zdolności kredytowej będzie dostępne na pięcioletni okres trwania programu, zapewniając Palestyńczykom dostęp do kapitału niezbędnego do szybkiego rozwoju tego sektora. Po pięciu latach projekt ten można rozbudować i rozszerzyć o dodatkowe pięć lat. Oddzielnie dodatkowe 200 milionów dolarów w formie dotacji wesprze rehabilitację i rozwój potencjalnych miejsc turystycznych.

--------

ROLNICTWO

Podczas gdy rolnictwo stanowi około ośmiu procent zatrudnienia Palestyńczyków, sektor ten nie wykorzystał swojego potencjału z powodu ograniczonego dostępu palestyńskich rolników do ziemi, wody i technologii. Poprawione otoczenie biznesowe na Zachodnim Brzegu i Gazie, oraz dostęp do większej liczby gruntów, stworzą rolnikom ogromną szansę na rozszerzenie działalności. Jednocześnie projekt ten będzie wspierać rolników, którzy chcą pozyskać finansowanie z lokalnych banków i współpracować z innowatorami technologii finansowej (FinTech). Dzięki zwiększonemu dostępowi do kapitału, rolnicy będą mieli możliwość zakupu nowych nasion i nawozów, rozwoju szklarni, systemów nawadniających i innej infrastruktury. Inne fundusze pomogą w rekultywacji gruntów ornych i budowie nowego centrum edukacyjnego, w celu poprawy edukacji i szkoleń w zakresie rolnictwa. Ulepszenia te zwiększą zdolność palestyńskich rolników do przesunięcia wysiłków na produkcję roślin o wyższej wartości i umożliwią im stosowanie nowoczesnych technik uprawy, przynosząc dalsze korzyści ich przedsiębiorstwom, a ostatecznie ich rodzinom.

MIESZKALNICTWO

Wysokie ceny nieruchomości na Zachodnim Brzegu i w Gazie utrudniły wielu Palestyńczykom zakup domu. Pokój zwiększy budownictwo na Zachodnim Brzegu i w Gazie, oraz obniży koszty nieruchomości. Możliwość dostępu do nowych zasobów mieszkaniowych, wspierana hipotekami od palestyńskich banków dla wykwalifikowanych nabywców domów, będzie wspierać rosnący rynek mieszkaniowy, poprawi jakość życia przeciętnych Palestyńczyków i pomoże budować silne społeczności. W miarę umacniania się praw własności, palestyńscy właściciele domów będą mogli również wykorzystywać swoje aktywa domowe jako zabezpieczenie pożyczki, które mogą być wykorzystywane do pożyczek dla małych przedsiębiorstw lub inwestycji kapitałowych, co dodatkowo będzie stymulować palestyńską gospodarkę i zwiększy zatrudnienie.

PRODUKCJA

Od rzeźb z drewna oliwkowego po wykwintne hafty, palestyńskie rzemiosło od setek lat cieszy się międzynarodowym zainteresowaniem. Dziś Palestyńczycy mają okazję ożywić to dziedzictwo poprzez wysokiej jakości produkcję na Zachodnim Brzegu i w Gazie. Ten program będzie wspierać rozwój nowoczesnych stref przemysłowych i innych zakładów produkcyjnych, w których palestyńskie firmy skorzystają z zachęt podatkowych i finansowych, które obniżą koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto, te wyspecjalizowane strefy zapewnią na miejscu firmom usługi oraz możliwości szkoleniowe w celu zwiększenia konkurencyjności i wydajności. Część funduszy przewidzianych w tym projekcie zostanie przeznaczona na rozwój wspólnych obiektów z krajami sąsiadującymi, co pomoże Palestyńczykom i ich sąsiadom połączyć zasoby dla ich wzajemnych korzyści. Dzięki temu programowi produkty wytwarzane przez Palestyńczyków będą znane z jakości i wartości oraz będą mogły potencjalnie wypełniać półki sklepów i magazynów na całym świecie.

ZASOBY NATURALNE

Zachodni Brzeg i Gaza mają znaczne zasoby kamienia i marmuru, węglowodorów i innych minerałów. Ten projekt zapewni wsparcie dla rozwoju głównych rezerw zasobów, takich jak pole gazu ziemnego Gaza Marine, pole naftowe i miejsca wydobywania na Zachodnim Brzegu. Zapewni również pomoc techniczną w celu opracowania ram regulacyjnych dotyczących eksploatacji zasobów naturalnych, w tym zasobów dzielonych wzdłuż obszarów przygranicznych. Zasoby te mogą wygenerować miliardy dolarów przychodów i stworzyć tysiące wysokiej jakości i dobrze płatnych miejsc pracy w Palestynie.

 

UWOLNIENIE POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO
POPRZEZ WZMOCNIENIE
ROZWOJU REGIONALNEGO I INTEGRACJI

STABILIZACJA I ROZWÓJ GOSPODARCZY

Długoterminowe perspektywy gospodarcze dla Zachodniego Brzegu i Gazy są skorelowane z siłą gospodarczą i stabilnością krajów sąsiednich. Obecnie Egipt, Jordania i Liban - ważne rynki dla Palestyńczyków - stoją przed wyraźnymi wyzwaniami gospodarczymi. Ten projekt będzie opierał się na krajowych planach rozwoju tych krajów, aby pomóc im pokonać przeszkody we wzroście gospodarczym, wspierając wysiłki na rzecz zapewnienia niezawodnej energii elektrycznej w kraju, poprawy dostaw wody, wspierania przedsiębiorstw z sektora prywatnego, wzmocnienia instytucji finansowych i modernizacji usług sektora publicznego. Inwestycje te zmniejszą ryzyko niestabilności gospodarczej w regionie i stworzą Palestyńczykom znaczącą szansę na zwiększenie eksportu, wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych i budowanie nowych partnerstw biznesowych z firmami w regionie.

REGIONALNY HANDEL I KUPIECTWO

Regionalna integracja i współpraca posiadają potencjał stworzenia znaczących nowych możliwości gospodarczych dla narodu palestyńskiego. Tak jak Dubaj i Singapur skorzystały ze swoich strategicznych lokalizacji i rozkwitły jako regionalne centra finansowe, Zachodni Brzeg i Gaza mogą ostatecznie przekształcić się w regionalne centrum handlowe. Ten projekt zachęci do budowy nowej infrastruktury w celu ułatwienia handlu i transportu na Zachodnim Brzegu i Gazie, Jordanii, Egipcie, Izraelu i Libanie. Od ulepszenia portów lotniczych i portów morskich sąsiednich krajów, po rozwój regionalnego centrum handlu gazem ziemnym w Egipcie, projekt ten poprawi mobilność w regionie i odblokuje nowe możliwości handlowe dla palestyńskiego sektora prywatnego.

INWESTYCJE REGIONALNE

Aby poprawić perspektywy gospodarcze regionu jako całości, należy poświęcić uwagę organicznemu wzrostowi w sektorach prywatnych sąsiednich krajów. Czerpiąc z doświadczeń Polski w latach 90. oraz Egiptu i Tunezji po arabskiej wiośnie w 2011 r., fundusze dla przedsiębiorstw okazały się sukcesem w promowaniu wzrostu poprzez wykorzystanie funduszy zalążkowych sektora publicznego do funduszy inwestycyjnych ukierunkowanych na fundusze private equity i kredyty. Jordania, a być może także Liban i inne, mogłyby ogromnie skorzystać z nowych funduszy dla przedsiębiorstw, które wspierają krajowe firmy. Takie fundusze mogłyby inwestować własny kapitał we wczesnym etapie, a obiecujące firmy sektora prywatnego w tych krajach, tworzyć dziesiątki tysięcy nowych bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy dla swoich obywateli oraz ułatwiać partnerstwo z pracownikami i ich firmami oraz ekspertami z branż na całym świecie. Udane nowe fundusze dla przedsiębiorstw w regionie Bliskiego Wschodu byłyby korzystne dla Zachodniego Brzegu i Gazy, i mogłyby stanowić podstawę dla większych regionalnych funduszy dla przedsiębiorstw lub specjalnego funduszu dla przedsiębiorstw z Zachodniego Brzegu i Gazy w przyszłości.

USŁUGI TRANSGRANICZNE

Od zanieczyszczenia wody po niedobory energii elektrycznej, kraje regionu stoją przed wieloma wspólnymi wyzwaniami. Nowe wydarzenia na obszarach przygranicznych między Zachodnim Brzegiem a Gazą, Egiptem, Izraelem i Jordanią mogą rozwiązać wiele z tych problemów, generując jednocześnie nową działalność gospodarczą. Ten projekt wesprze rozwój dużych oczyszczalni ścieków, zakładów odsalania i elektrowni w tym regionie i dla niego. Ulepszenia te zapewnią niezbędne usługi potrzebującym, a także ułatwią współpracę, integrację i współpracę między rządami krajów regionu.

TURYSTYKA REGIONALNA

Palestyński przemysł turystyczny znacznie skorzystałby na wzmożonej działalności turystycznej w krajach sąsiednich. Opierając się na atrakcjach takich jak egipskie piramidy, archeologiczne cuda Petry w Jordanii i plaże Libanu, sąsiedzi Zachodniego Brzegu i Gazy mają ogromny potencjał do rozwoju swojego przemysłu turystycznego. Ten projekt wesprze prywatne firmy lub partnerstwa publiczno-prywatnego w opracowaniu witryn turystycznych, opcji transportu oraz zakwaterowania w hotelach i restauracjach w Egipcie, Jordanii i Libanie. Wraz z tymi inwestycjami projekt przewiduje, że kraje te we współpracy z Palestyńczykami opracują spójną strategię turystyki regionalnej, w tym wspólne plany inwestycyjne, kampanie marketingowe i regionalne pakiety turystyczne.

--------

  PRZEŁOMOWE PRZEDSIĘWZIĘCIE

PROJEKT:
Turystyka regionalna

LOKALIZACJA:
Zachodni Brzeg i Gaza, Egipt, Jordania, Liban

FINANSOWANIE:
Do 1,5 miliarda USD w ramach finansowania koncesyjnego
Dotacje do 500 milionów USD

PRZEGLĄD PROJEKTU:
Dzięki swojej kulturze, naturalnemu pięknu oraz historycznym i religijnym zabytkom, region ma niezwykły potencjał turystyczny. Ten projekt wesprze krajowe przedsiębiorstwa z sektora prywatnego i partnerstwa publiczno-prywatne w celu rozwoju miejsc i infrastruktury turystycznej na Zachodnim Brzegu i w Gazie, Egipcie, Jordanii i Libanie. Dodatkowe fundusze zostaną przeznaczone na opracowanie strategii turystyki regionalnej i kampanii marketingowej skoncentrowanej na zwiększeniu liczby turystów podróżujących do wielu krajów regionu w ramach jednej podróży. Inwestycje te mogą potencjalnie zwiększyć turystykę w całym regionie i każdego roku przyciągać dziesiątki tysięcy dodatkowych turystów na Zachodni Brzeg i do Gazy.

--------

 

------- ROZDZIAŁ 2 -------

WSPIERANIE NARODU PALESTYŃSKIEGO

Największym zasobem każdego narodu są jego ludzie.

Druga inicjatywa Pokoju dla Dobrobytu uwolni ogromny potencjał narodu palestyńskiego, umożliwiając mu osiągnięcie swoich celów i ambicji. Ta część wizji wesprze naród palestyński poprzez cztery podstawowe programy.

Pierwszy program ZWIĘKSZY JAKOŚĆ SYSTEMU EDUKACJI na Zachodnim Brzegu i w Gazie, oraz zapewni, że żaden Palestyńczyk nie będzie w niekorzystnej sytuacji z powodu nieodpowiednich możliwości edukacyjnych. Program ten będzie wspierał rozwój i szkolenie palestyńskich pedagogów, przy jednoczesnym zwiększeniu dostępu do możliwości edukacyjnych dla niedocenianych społeczności. Inne projekty pomogą zachęcić do reform edukacyjnych i innowacji. Zapewniając zachęty finansowe wspierające rozwój ulepszonych standardów akademickich i programów nauczania, program ten pomoże przekształcić Zachodni Brzeg i Gazę w centrum doskonałości edukacyjnej.

Drugi program WZMOCNI PROGRAMY ROZWOJU SIŁY ROBOCZEJ, zmniejszając stopę bezrobocia i zwiększając mobilność zawodową palestyńskiej siły roboczej. Wspierając staże, doradztwo zawodowe i usługi pośrednictwa pracy, program ten pomoże zapewnić palestyńskiej młodzieży pełne przygotowanie do wejścia na rynek pracy i osiągnięcia celów zawodowych. Dodatkowe projekty pomogą zatrudnionym pracownikom w szkoleniu, którego potrzebują, aby podnieść swoje umiejętności lub zmienić zatrudnienie. Ostatecznie program ten zapewni wszystkim Palestyńczykom dostęp do narzędzi, których potrzebują, aby konkurować w globalnej gospodarce i w pełni wykorzystać możliwości oferowane przez tę wizję.

Trzeci program zapewni nowe zasoby i zachęty do PRZEKSZTAŁCENIA PALETYŃSKIEGO SEKTORA OPIEKI ZDROWOTNEJ, oraz zapewni Palestyńczykom dostęp do potrzebnej im opieki na Zachodnim Brzegu i w Gazie. Ten program szybko zwiększy pojemność palestyńskich szpitali, zapewniając, że będą one posiadać zapasy, leki, szczepionki oraz sprzęt w celu zapewnienia najwyższej jakości opieki i ochrony przed nagłymi wypadkami zdrowotnymi. Inne fundusze pomogą poprawić usługi i standardy w palestyńskich zakładach opieki zdrowotnej. Dzięki ukierunkowanym inwestycjom w nowe placówki, możliwościom edukacyjnym dla personelu medycznego i aspirujących pracowników służby zdrowia oraz kampaniom podnoszącym świadomość społeczną w celu poprawy opieki prewencyjnej, program ten znacznie poprawi wyniki zdrowotne na całym Zachodnim Brzegu i w Gazie.

Czwarty program będzie wspierał projekty, które POPRAWIAJĄ JAKOŚĆ ŻYCIA Palestyńczyków. Od inwestycji w nowe instytucje kultury po wsparcie finansowe dla palestyńskich artystów i muzyków, ten program pomoże następnemu pokoleniu Palestyńczyków odkryć ich kreatywność i doskonalić swoje talenty. Będzie również wspierać ulepszone usługi komunalne i rozwój nowych przestrzeni publicznych na Zachodnim Brzegu i Gazie. Te zmiany pomogą przekształcić Zachodni Brzeg i Gazę w centrum kulturalne i rekreacyjne z korzyścią dla wszystkich Palestyńczyków.

WZMOCNIENIE POZYCJI NARODU PALESTYŃSKIEGO: CELE

 • Przyspieszenie rozwoju kapitału ludzkiego na Zachodnim Brzegu i Gazie, osiągając wynik 0,70 w Indeksie Kapitału Ludzkiego Banku Światowego
 • Ustanowić co najmniej jeden palestyński uniwersytet w światowej czołówce 150 najlepszych uczelni
 • Zwiększyć współczynnik aktywności zawodowej kobiet z 20 do 35 procent
 • Zmniejszyć śmiertelność niemowląt z 18 do 9 na 1000 urodzeń
 • Zwiększyć średnią długość życia z 74 do 80 lat

 

WZMOCNIENIE PALESTYŃSKIEGO NARODU
POPRZEZ WZMOCNIENIE USŁUG EDUKACYJNYCH

JAKOŚĆ EDUKACJI

Od Birzeit po Betlejem, na Zachodnim Brzegu i w Gazie istnieją silne uczelnie akademickie mające na celu edukację Palestyńczyków, jednak jakość edukacji jest bardzo różna w poszczególnych instytucjach. Projekt poprawi jakość i spójność edukacji na Zachodnim Brzegu i w Gazie, koncentrując się na wynikach edukacji. Zapewni również zachęty finansowe dla publicznych i prywatnych palestyńskich instytucji akademickich do spełnienia określonych kryteriów, takich jak podniesienie standardów, ulepszenie programów nauczania i zwiększenie wskaźników zatrudnienia po ukończeniu studiów. Ponadto rozszerzenie możliwości szkolenia nauczycieli i doskonalenia zawodowego, oraz zdobywania certyfikatów zawodowych pomoże palestyńskim nauczycielom dysponować narzędziami, których potrzebują, aby kolejne pokolenie Palestyńczyków mogło w pełni wykorzystać swój potencjał. Wreszcie, w ramach tego projektu zostaną określone nagrody finansowe, które będą uznawane za osiągnięcia palestyńskich nauczycieli i administratorów oświaty, którzy wykazują sukces mierzony przyjętymi wskaźnikami i standardami.

--------

  PRZEŁOMOWE PRZEDSIĘWZIĘCIE

PROJEKT:
Nowy Uniwersytet Palestyński

LOKALIZACJA:
Zachodni Brzeg i Gaza

FINANSOWANIE:
Dotacje do 500 milionów USD

PRZEGLĄD PROJEKTU:
Aby przygotować studentów palestyńskich do pracy w XXI wieku, projekt przewiduje budowę i rozwój nowego flagowego uniwersytetu nauk humanistycznych na Zachodnim Brzegu i Gazie. Projekt będzie uwzględniał wkład palestyńskich liderów akademickich w celu budowy obiektów wykorzystujących najnowsze technologie, aby zapewnić najwyższej jakości edukację. Zostaną zatrudnieni najlepsi nauczyciele i administratorzy, aby wpłynąć na życie Palestyńczyków, którzy chcą się uczyć i odnosić sukcesy akademickie. W ramach tego projektu rozwinie się także partnerstwo między nową uczelnią a najlepszymi zagranicznymi instytucjami, co zachęci do wymiany akademickiej i programów kształcenia na odległość dla palestyńskich studentów i nauczycieli. Osobny program przystępności edukacyjnej pomoże zapewnić dostępność tego uniwersytetu dla ogółu społeczeństwa palestyńskiego.

--------

DOSTĘP EDUKACJI

Podczas gdy Palestyńczycy mają jedne z najwyższych wskaźników ukończenia szkoły w regionie, wiele palestyńskich szkół jest rozciągniętych ponad swoje możliwości, ze zbyt małą liczbą nauczycieli i klas, aby wspierać swoich uczniów. Aby zapewnić wszystkim Palestyńczykom dostęp do wysokiej jakości edukacji, priorytetem będzie zwiększenie zdolności wczesnego nauczania, szkół podstawowych i średnich, ze szczególnym naciskiem na wspieranie szkół działających w słabo rozwiniętych społecznościach. Projekt umożliwi szkołom rozbudowę infrastruktury i zatrudnienie nowych nauczycieli. Aby poprawić szkolnictwo wyższe, ten projekt wesprze utworzenie nowego uniwersytetu na Zachodnim Brzegu i w Gazie. Ta nowa przełomowa instytucja, wzorowana na udanych inicjatywach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Katarze, zapewni palestyńskim studentom bezpośredni dostęp do najlepszych międzynarodowych instytucji bez wychodzenia z domu.

DOSTĘPNOŚĆ EDUKACJI

Podobnie jak wielu studentów na całym świecie, młodzi Palestyńczycy często napotykają ograniczenia finansowe, które ograniczają ich możliwości edukacyjne. Projekt zmniejszy obciążenie finansowe palestyńskich studentów poprzez zwiększenie zasobów dostępnych na finansowanie ich edukacji. Pokój dla Dobrobytu wesprze program stypendialny, w ramach którego zachęca się kolegia i uniwersytety z całego świata do zapewnienia pełnych i częściowych stypendiów dla palestyńskich studentów na studia za granicą i uzyskanie światowego poziomu wykształcenia. Palestyńskie banki otrzymają pomoc techniczną w celu wsparcia odpowiedzialnego kredytowania studentów, co zapewni Palestyńczykom możliwość uzupełnienia stypendiów i zapisania się na wysokiej jakości programy akademickie. Po ukończeniu studiów oczekuje się, że studenci ci powrócą do domu, co jest typowe w innych krajach o podobnych programach, aby stać się kluczowym elementem przyszłego pokolenia liderów na Zachodnim Brzegu i Gazie.

 

WZMOCNIENIE PALESTYŃSKIEGO NARODU
POPRZEZ WZMOCNIENIE ROZWOJU SIŁY ROBOCZEJ

MŁODZIEŻ I KOBIETY

Niezależnie od tego, czy jest to absolwentka najnowszych technologii, czy rzemieślniczka z 20-letnim doświadczeniem, budowanie lepszej przyszłości na Zachodnim Brzegu i Gazie będzie wymagało wkładu wszystkich Palestyńczyków. Niestety Palestyńczycy doświadczają obecnie jednego z najwyższych wskaźników bezrobocia wśród młodzieży na świecie. Równie problematyczne jest, że podczas gdy palestyńskie kobiety posiadają wyższy poziom wykształcenia niż palestyńscy mężczyźni, palestyńskie kobiety stanowią jedynie niewielki procent palestyńskiej siły roboczej. Zapewniając palestyńskiemu sektorowi publicznemu porady dotyczące najlepszych praktyk, zachęcając sektor prywatny do zwrócenia uwagi na ten problem, oraz promując kompleksową strategię wzmocnienia pozycji młodzieży i kobiet, więcej kobiet i młodzieży dołączy do palestyńskiej siły roboczej. Pokój dla Dobrobytu przewiduje Zachodni Brzeg i Gazę, w których młodzież i kobiety stają się przedsiębiorcami i właścicielami firm, mają dostęp do kapitału i uczą się umiejętności niezbędnych do odniesienia sukcesu. Ten projekt zwiększy liczbę miejsc pracy dla palestyńskiej młodzieży i kobiet poprzez zapewnienie im poradnictwa zawodowego, specjalistycznych szkoleń i usług pośrednictwa pracy w skoncentrowanym wysiłku, aby zatrudnić ich w zawodach o wyższym wynagrodzeniu i wysokim wzroście.

--------

  PRZEŁOMOWE PRZEDSIĘWZIĘCIE

PROJEKT:
Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy

LOKALIZACJA:
Zachodni Brzeg i Gaza

FINANSOWANIE:
Dotacje do 30 milionów USD

PRZEGLĄD PROJEKTU:
Pokój dla Dobrobytu przewiduje, że kobiety z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy otrzymają finansowanie, możliwości rynkowe i szkolenie biznesowe, aby odnieść sukces jako przedsiębiorcy i prywatni biznesmeni. W ramach promowania przyjęcia kompleksowej strategii mającej na celu zwiększenie szans ekonomicznych kobiet, projekt ten będzie wspierać rozwój centralnej instytucji ułatwiającej doradztwo zawodowe i usługi pośrednictwa pracy dla kobiet i młodych Palestyńczyków na całym Zachodnim Brzegu i w Gazie. Instytucja ta będzie połączona z palestyńskimi uniwersytetami i lokalnymi izbami handlowymi w celu koordynacji z centrami usług karier i rekomendowania ulepszeń programów nauczania. Będzie także służyć jako portal pracy, zapewniając palestyńskiej młodzieży i kobietom dostęp do ofert potencjalnych miejsc pracy, a także udostępni poradnictwo i inne usługi.

--------

NAUKA, TECHNOLOGIA, INŻYNIERIA I MATEMATYKA

Przez setki lat świat arabski był globalnym centrum nauki i matematyki. Ale w dzisiejszych czasach ani Zachodni Brzeg, ani Gaza nie dotrzymuję kroku liderom w tych dziedzinach. Pokój dla Dobrobytu wesprze palestyńską społeczność naukową, tworząc możliwości badań i zatrudnienia na Zachodnim Brzegu i w Gazie. Program ten będzie sponsorował partnerstwa badawczo-rozwojowe między palestyńskimi i międzynarodowymi firmami oraz globalnymi instytucjami badawczymi, jednocześnie zachęcając międzynarodowe firmy do partnerstwa z Palestyńczykami w rozwoju nowych technologii komercyjnych i badań naukowych. Działania te powinny stworzyć znacznie więcej możliwości dla palestyńskich studentów nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM).

EDUKACJA TECHNICZNA I ZAWODOWA

Od studentów, którzy kończą studia bez szkolenia i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy, której potrzebują firmy, po pracodawców, którzy poszukują dobrze wyszkolonych, gotowych do pracy pracowników, jest poszukiwane i potrzebnej więcej oraz lepszej edukacji technicznej i zawodowej zarówno na Zachodnim Brzegu, jak i w Gazie. Czerpiąc z udanych modeli, takich jak te wdrożone w Niemczech i Szwecji, i korzystając z narzędzi społecznościowych programów nauczania i kształcenia na odległość, ten projekt rozszerza ogólną zdolność rekrutacyjną w instytucjach technicznych i zawodowych oraz dostosowuje szkolenia edukacyjne w celu poprawy zbywalności i szans studentów na zatrudnienie. Ten projekt wspiera także rozwój nowych partnerstw między tymi instytucjami a palestyńskimi firmami, aby zapewnić uczniom wychodzącym ze szkoły odpowiednią wiedzę na temat miejsca pracy, lepsze zrozumienie oczekiwań pracodawców i większe prawdopodobieństwo sukcesu na rynku pracy.

PRAKTYKI I STAŻE

Pokój dla Dobrobytu dąży do rozszerzenia możliwości szkolenia w miejscu pracy i zdobycia doświadczenia zawodowego przez palestyńskich studentów przed ukończeniem studiów, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin STEM. Współpracując z palestyńskim sektorem publicznym, sektorem prywatnym i organizacjami non-profit, w celu opracowania nowych programów staży i praktyk dla palestyńskich studentów, program ten pomoże palestyńskim studentom zdobyć doświadczenie zawodowe, zidentyfikować luki w ich umiejętnościach i odpowiednio dostosować ich zajęcia. Celem tego projektu jest zapewnienie wszystkim Palestyńczykom zapisanym na uniwersytety i szkoły zawodowe możliwości stażu lub szkolenia w instytucjach, które odpowiadają ich celom zawodowym, zwiększając tym samym prawdopodobieństwo, że rozwiną umiejętności potrzebne do pracy w przyszłości i pracą zarobkową zapewnią sobie bezpieczeństwo po ukończeniu studiów.

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW

Aby poprawić wydajność i mobilność zawodową, zatrudnieni Palestyńczycy potrzebują dostępu do szkoleń i możliwości edukacyjnych, które pomogą im rozwinąć nowe umiejętności i przyspieszyć karierę zawodową. Projekt zapewni bodźce finansowe dla firm z sektora prywatnego do opracowania centrów szkoleniowych dla swoich pracowników. Te nowe obiekty będą mieścić się w strefach przemysłowych, które będą obszarami na Zachodnim Brzegu i w Gazie, mającymi na celu zachęcanie do inwestycji i zatrudnienia poprzez preferencyjne stawki podatkowe. Projekt ten będzie również wspierać Palestyńczyków dążących do zmiany kariery poprzez zapewnianie stypendiów, które umożliwią im kontynuowanie nowych szkoleń i podnoszenie możliwości edukacyjnych na palestyńskich uniwersytetach i szkołach zawodowych.

 

WZMOCNIENIE PALESTYŃSKIEGO NARODU
POPRZEZ INWESTOWANIE W OPIEKĘ ZDROWOTNĄ

DOSTĘP DO OPIEKI ZDROWOTNEJ

Niedobory personelu, lekarstw, sprzętu i zapasów w palestyńskich placówkach medycznych powodują luki w palestyńskim systemie opieki zdrowotnej i zmuszają wielu Palestyńczyków do rezygnacji z opieki lub podróżowania za granicę w celu uzyskania potrzebnej opieki. W najbliższym czasie projekt ten będzie wspierał rozmieszczenie bardziej mobilnych i lokalnych klinik, aby zaspokoić potrzeby zdrowotne słabo rozwiniętych społeczności palestyńskich, oraz zapewnić wsparcie finansowe, aby zapewnić, że szpitale i kliniki otrzymają lekarstwa i sprzęt w celu poprawy poziomu leczenia osób najbardziej potrzebujących opieki. Inne projekty na późniejszym etapie wyposażą szpitale publiczne w najnowocześniejszy sprzęt, aby poprawić ich zdolność do leczenia różnych dolegliwości i chorób - skracając zarówno czas oczekiwania, jak i liczbę Palestyńczyków, których należy skierować na leczenie do szpitali za granicą.

--------

  PRZEŁOMOWE PRZEDSIĘWZIĘCIE

PROJEKT:
Wzmocnienie palestyńskich szpitali i klinik

LOKALIZACJA:
Zachodni Brzeg i Gaza

FINANSOWANIE:
Do 300 milionów USD w formie dotacji
Do 600 milionów USD w ramach finansowania koncesyjnego

PRZEGLĄD PROJEKTU:
Palestyński system opieki zdrowotnej wymaga lepszych placówek medycznych w celu zwiększenia możliwości leczenia. Projekt przewiduje rozwój nowych prywatnych wyspecjalizowanych ośrodków leczenia, zapewniających Palestyńczykom możliwość otrzymania wysokiej jakości leczenia szerokiego zakresu chorób i schorzeń na Zachodnim Brzegu i Gazie, a także współpracę z palestyńskimi przedstawicielami ds. zdrowia, aby skoncentrować się na reformach systemu kontroli kosztów i przystępności cenowej.

--------

JAKOŚĆ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Niedobór zasobów w palestyńskim systemie opieki zdrowotnej zmusił pracowników służby zdrowia do pełnego skupienia się na poprawie standardów jakości, a palestyńskie instytucje medyczne do spełnienia najwyższych standardów i uzyskania międzynarodowej akredytacji. Ten projekt wesprze ekspertów technicznych i sektor prywatny pomagający szpitalom oraz klinikom, w identyfikowaniu obszarów wymagających poprawy i zapewni im zasoby w celu zaspokojenia istniejących potrzeb. Aby jeszcze bardziej poprawić jakość opieki zdrowotnej, ten projekt zachęci lekarzy, pielęgniarki i inny personel medyczny do pozyskiwania międzynarodowych certyfikatów, szkoleń i możliwości badawczych. Ci wykwalifikowani specjaliści i zmodernizowane obiekty mogą stanowić podstawę długoterminowej jakości opieki zdrowotnej na Zachodnim Brzegu i w Gazie.

PROFILAKTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA

Zagrożenie chorobami niezakaźnymi na Zachodnim Brzegu i w Gazy rośnie, pogarsza je brak podstawowych i wtórnych programów profilaktyki zdrowotnej. Ten projekt pomoże palestyńskim placówkom opieki zdrowotnej zwiększyć dostępność usług takich jak szczepionki, oceny historii zdrowia rodziny oraz regularne kontrole zdrowia fizycznego i psychicznego. W ramach tego projektu sfinansowana zostanie także kampania uświadamiająca społeczeństwo, mająca na celu informowanie ludzi o zagrożeniach zdrowotnych i zasobach dostępnych dla nich w ramach palestyńskiego systemu opieki zdrowotnej. Działania te zmniejszą długoterminowe koszty opieki zdrowotnej i pomogą Palestyńczykom prowadzić dłuższe i zdrowsze życie.

 

WZMOCNIENIE PALESTYŃSKIEGO NARODU
POPRZEZ POPRAWĘ JAKOŚCI ŻYCIA

SZTUKA I KULTURA

Od starożytności do współczesności Zachodni Brzeg i Gaza były centrum kultury i sztuki. Są domem dla wielu najbardziej znanych artystów i poetów w regionie, którzy są przesiąknięci historycznymi tradycjami, takimi jak coroczny festiwal Nabi Musa. To wielkie dziedzictwo kulturowe powinno być celebrowane i wspierane. Współpracując z palestyńskimi instytucjami kultury, projekt ten przyniesie kolejne pokolenie wielkich palestyńskich artystów, muzyków i pisarzy. Palestyńczycy będą mieli możliwość ubiegania się o roczne stypendia na studia, szkolenie i działalność w dziedzinach artystycznych oraz kulturalnych w kraju i za granicą. Inne granty sfinansują rozwój nowych centrów kultury i muzeów na Zachodnim Brzegu i w Gazie. Instytucje te będą codziennie pokazywać bogactwo palestyńskiej historii i kultury tysiącom lokalnych i międzynarodowych turystów.

SPORT I LEKKOATLETYKA

Oprócz poprawy zdrowia publicznego, sport i lekkoatletyka mogą pomóc palestyńskiej młodzieży w nawiązywaniu nowych więzi z rówieśnikami wewnątrz ich społeczności, a drużyny palestyńskie mogą być źródłem rozrywki i dumy dla wszystkich Palestyńczyków. Projekt poszerzy możliwości konkurencyjnych i zdrowych zajęć dla Palestyńczyków poprzez budowę publicznych obiektów sportowych na Zachodnim Brzegu i Gazie. Ten projekt ma zainspirować kolejne pokolenie palestyńskich sportowców marzących o tym, aby być w przyszłych drużynach palestyńskich rywalizujących na arenie światowej.

--------

  PRZEŁOMOWE PRZEDSIĘWZIĘCIE

PROJEKT:
Odnowa miejska

LOKALIZACJA:
Zachodni Brzeg i Gaza

FINANSOWANIE:
Do 200 milionów USD w formie dotacji

PRZEGLĄD PROJEKTU:
Współpracując z najlepszymi palestyńskimi urbanistami, projekt pomoże gminom palestyńskim w rozwoju i rehabilitacji infrastruktury, która poprawi jakość życia na palestyńskich obszarach miejskich. Fundusze te sfinansują rozwój chodników, bibliotek, parków i innych przestrzeni publicznych w miastach. Będą również wspierać renowację budynków publicznych i inne projekty rewitalizacji, które upiększą i poprawią obszary miejskie na Zachodnim Brzegu i w Gazie.

--------

USŁUGI KOMUNALNE

Gminy palestyńskie nie mają wystarczających zasobów, aby zapewnić podstawowe usługi, których potrzebują ich obywatele. Projekt poprawi jakość usług w palestyńskich miastach poprzez zapewnienie krótkoterminowego finansowania gminom i organizacjom pozarządowym ukierunkowanym na poprawę życia lokalnych mieszkańców. Fundusze te umożliwią samorządom i instytucjom poprawę podstawowych usług, w tym wywozu śmieci, pomocy w nagłych wypadkach i zarządzania ruchem. Środki te zostaną powiązane z szeregiem reform, które wprowadzą palestyńskie gminy na ścieżkę niezależnego finansowania i zrównoważonego świadczenia usług publicznych. Inne fundusze będą wspierać rozwój przestrzeni publicznych na Zachodnim Brzegu i Gazie, dając Palestyńczykom więcej możliwości spędzania czasu na świeżym powietrzu z rodziną i przyjaciółmi, a także pomagając przyciągać turystykę na Zachodni Brzeg i Gazę.

 

------- ROZDZIAŁ 3 -------

WZMOCNIENIE PALESTYŃSKIEGO RZĄDU

Chociaż wdrażanie Pokoju dla Dobrobytu będzie wymagało znacznego wsparcia międzynarodowego, nie można zrealizować żadnej wizji dla Palestyńczyków bez pełnego wsparcia narodu palestyńskiego i jego przywództwa.

Trzecia i ostatnia inicjatywa Pokój dla Dobrobytu ma na celu zachęcenie palestyńskiego sektora publicznego do świadczenia usług i administracji niezbędnych dla lepszej przyszłości narodu palestyńskiego. Jeśli rząd zrealizuje swój potencjał, inwestując w swoich obywateli i przyjmując fundamentalne elementy określone w Pokój dla Dobrobytu, nastąpi wzrost zatrudnienia, a naród palestyński i jego gospodarka będą się dobrze rozwijać. Ta wizja ustanawia ścieżkę, która we współpracy z palestyńskim sektorem publicznym umożliwi dobrobyt dzięki trzem programom.

Pierwszy program tej inicjatywy pomoże palestyńskiemu sektorowi publicznemu PRZEMIENIĆ ŚRODOWISKO BIZNESOWE za pomocą praw własności prywatnej; zabezpieczenia przed korupcją; dostępu do kredytów; funkcjonujących rynków kapitałowych wraz z polityką i regulacjami prorozwojowymi; oraz zapewni pewność i przewidywalność dla inwestorów, które spowodują wzrost gospodarczy, stworzą miejsca pracy w sektorze prywatnym oraz doprowadzą do wzrostu eksportu i bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Tak jak rządy Japonii, Korei Południowej i Singapuru powstały, aby stawić czoła trudnym wyzwaniom, przed którymi stanęły ich społeczeństwa w krytycznych momentach w ich historii, tak samo przywódcy palestyńscy mogą wyznaczyć nowy kurs swoim obywatelom. Ten program identyfikuje i spełnia wymagania dotyczące rozwoju kapitału ludzkiego, innowacji, tworzenia i rozwoju małych oraz średnich przedsiębiorstw, oraz przyciągania międzynarodowych firm, które będą inwestować w przyszłość Zachodniego Brzegu i Gazy.

Drugi program zainwestuje w projekty, które BUDUJĄ INSTYTUCJE palestyńskiego sektora publicznego i zwiększą reakcję rządu ze społeczeństwem. W ramach tego programu uwaga rządu zostanie skierowana na zwiększenie niezależności sądów i rozwój organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Silniejszy system sądowy będzie lepiej chronił i zabezpieczał prawa własności obywateli. Większa przejrzystość rządowa pomoże zwiększyć zaufanie ze strony Palestyńczyków - i inwestorów zewnętrznych - że decyzje sądów są podejmowane uczciwie, kontrakty są przyznawane i egzekwowane uczciwie, a inwestycje biznesowe są bezpieczne.

Ostateczny program USPRAWNI DZIAŁANIA RZĄDOWE i świadczenie usług dla ludności palestyńskiej. Zgodnie z udanymi modelami sektora prywatnego, palestyński sektor publiczny musi dążyć do stabilności budżetowej, niezależności finansowej, dbania o swoich pracowników i skutecznego świadczenia usług na rzecz swoich obywateli. Program ten będzie działał na rzecz wyeliminowania zaległości sektora publicznego oraz wdroży plan budżetowy i podatkowy, który będzie promować długoterminową stabilność budżetową, bez potrzeby wsparcia budżetowego lub funduszy darczyńców. Pomoże również w przyjęciu nowych technologii, które mogą zapewnić obywatelom palestyńskim możliwość bezpośredniego ubiegania się o rządowe wsparcie i usługi oraz dostęp do nich. Program zaoferuje urzędnikom służby cywilnej nowe szkolenia i możliwości poprawy ich wydajności, pomoże przygotować ich do sprostania wyzwaniom związanym z zarządzaniem i ułatwi im wykonywanie pracy. I wreszcie, celem tego programu jest świadczenie usług rządowych przy niskich kosztach i wysokiej wydajności, co ułatwi rozwój sektora prywatnego.

WZMOCNIENIE PALESTYŃSKIEGO RZĄDU: CELE

 • Poprawa przejrzystości rządu, osiągając Wskaźnik Przejrzystości Postrzegania Korupcji na poziomie 60 lub wyższym
 • Wdrożenie systemu e-administracji, osiągając Wskaźnik Rozwoju E-Administracji Narodów Zjednoczonych większy niż 0,75
 • Uchwalenie zrównoważonego budżetu sektora publicznego
 • Poprawienie otoczenia biznesowego, osiągając ranking Banku Światowego 75 lub wyższy

 

WZMOCNIENIE RZĄDÓW PALESTYŃSKICH
POPRZEZ STWORZENIE
LEPSZEGO OTOCZENIA BIZNESOWEGO

PRAWA WŁASNOŚCI

Prawa własności prywatnej i ochrona prawna właścicieli firm są warunkiem trwałego rozwoju gospodarczego. Za pośrednictwem tego programu, palestyński sektor publiczny otrzyma pomoc w tworzeniu i ulepszaniu ram prawnych, które usprawniają systemy prawa handlowego, prawa konkurencji, prawa upadłościowego i prawa umów. Program ten będzie współpracował z palestyńskim sektorem publicznym w celu jasnego zdefiniowania praw własności prywatnej, opracowania instytucjonalnych zabezpieczeń dla właścicieli nieruchomości oraz zarejestrowania własności ziemi w krajowej bazie danych. Rejestracja gruntów jest kluczowym krokiem w transformacji gospodarki palestyńskiej, która odblokuje nieruchomości do wykorzystania jako zabezpieczenie kapitału i wyeliminuje wiele istniejących barier rozwoju. Ostatecznie Pokój dla Dobrobytu przewiduje, że Palestyńczycy będą mieli możliwość rozwoju i modernizacji miast, wsi, obszarów przemysłowych i gruntów rolnych, potencjalnie generując miliardy dolarów na nową działalność gospodarczą. Silne prawa własności mają kluczowe znaczenie dla realizacji tej przyszłości.

RAMY PRAWNE I PODATKOWE

Długoterminowy wzrost gospodarczy wymaga ram prawnych i podatkowych, które będą wspierać sektor prywatny i przyciągną inwestycje. Ten projekt zapewni palestyńskiemu sektorowi techniczną i finansową pomoc w przejściu w kierunku sprzyjającej wzrostowi struktury podatkowej, wprowadzeniu ulepszonych środków antykorupcyjnych, stworzenia otwartych rynków kapitałowych i opracowaniu reform wspierających wzrost gospodarczy. Opracowując nowe przepisy ustawowe i wykonawcze, które zwiększą konkurencję, chroniąc własność intelektualną i prawa własności wynikające z umów oraz zapewnią prawne środki odwoławcze, projekt ten zapewni firmom pewność, której potrzebują do nowych inwestycji i rozszerzenia istniejących form działalności. Ten projekt wesprze również bieżące wysiłki na rzecz opracowania systemu kompleksowej rejestracji palestyńskich firm, który może radykalnie zmniejszyć koszty i skrócić czas potrzebny do założenia firmy. Reformy te pomogą zapewnić wszystkim Palestyńczykom - nie tylko dużym korporacjom - pełne wykorzystanie możliwości, jakie stwarza ta wizja.

--------

  PRZEŁOMOWE PRZEDSIĘWZIĘCIE

PROJEKT:
Rejestracja gruntów

LOKALIZACJA:
Zachodni Brzeg i Gaza

FINANSOWANIE:
Do 30 milionów USD w formie dotacji

PRZEGLĄD PROJEKTU:
Ten program pomoże palestyńskim właścicielom nieruchomości, szybko zarejestrować swoje aktywa gruntowe w jednej bazie danych. Wdrożony we współpracy z instytucjami rozwojowymi i palestyńskim sektorem publicznym, pomoże rozwiązać roszczenia dotyczące własności gruntów spornych i jasno zdefiniować prawa własności prywatnej. Wzmocnienie praw własności prywatnej zapewnia bezpieczeństwo niezbędne dla produktywnych inwestycji, zapewniając jednocześnie właścicielom możliwość uzyskania dostępu do kapitału poprzez zastaw hipoteczny lub sprzedaż ich nieruchomości.

--------

RYNKI KAPITAŁOWE I POLITYKA PIENIĘŻNA

Palestyński sektor finansowy będzie kluczowym partnerem we wdrażaniu Pokoju dla Dobrobytu. Program ten wzmocni zdolność władz finansowych i palestyńskich banków sektora prywatnego do promowania zdrowego krajowego systemu finansowego, jednocześnie ułatwiając wzrost produktywnej akcji kredytowej, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Palestyńskie władze bankowe muszą być w stanie współpracować z krajowymi bankami, w celu rozszerzenia swoich możliwości w celu wspierania rozwijającego się palestyńskiego sektora biznesu i być skutecznymi kanałami dla inwestycji zagranicznych oraz przepływów kapitałowych. W szczególności, pomoc techniczna wesprze wysiłki na rzecz zachowania relacji z bankowością, optymalizacji praktyk w zakresie udzielania pożyczek bankowych i budowania zdolności organów finansowych do regulowania sektora bankowego i zarządzania portfelem papierów wartościowych.

MIĘDZYNARODOWY HANDEL I BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE

Oprócz rozbudowy infrastruktury, rosnący palestyński eksport będzie wymagał opracowania nowej polityki handlowej. W ramach tego programu, solidne wsparcie techniczne pomoże odpowiednim palestyńskim władzom w ustanowieniu sprawiedliwego i obustronnego systemu handlu, zarządzaniu komercyjnymi przejściami granicznymi i wdrażaniu reform regulacyjnych, które przyciągną nowych partnerów handlowych. Równolegle do tych wysiłków, projekt ten przyniesie międzynarodowych liderów korporacyjnych na Zachodni Brzeg i Gazę, oraz ułatwi międzynarodowe konferencje inwestorów, które zwiększą świadomość na temat możliwości współpracy z palestyńskimi firmami i inwestowania w nie. Eksperci techniczni będą również współpracować z palestyńskimi urzędnikami, aby pomóc im w opracowaniu korzystnych umów o wolnym handlu. Rozszerzony palestyński handel regionalny i międzynarodowy będzie miał zasadnicze znaczenie dla długoterminowego wzrostu palestyńskiej gospodarki, a skupienie się na palestyńskim eksporcie zmusi firmy krajowe do zwiększenia wydajności i jakości do skutecznego konkurowania na międzynarodowych rynkach.

 

WZMOCNIENIE RZĄDÓW PALESTYŃSKICH
POPRZEZ BUDOWANIE INSTYTUCJI

NIEZALEŻNOŚĆ SĄDOWA

Zgodnie z zasadami praworządności i podziału władzy, niezależność palestyńskiego systemu sądowego musi zostać poddana ponownej ocenie i wzmocniona. Silne sądownictwo i niezawodny system sądowy pozwalają firmom mieć pewność, że ich inwestycje będą bezpieczne, a ich firmy i wytwarzane przez nich produkty będą chronione przed niesprawiedliwym traktowaniem. Zaufanie do kwestii prawnych jest kluczowym elementem redukcji ryzyka biznesowego, który przyciąga kapitał prywatny i inwestycje zagraniczne. W tym celu, projekt ten będzie współpracował z władzami palestyńskimi w celu promowania przepisów ustawowych i wykonawczych zapewniających niezależność systemu sądowego. Będzie inwestował w budowanie zdolności sądów, ze szczególnym naciskiem na zwiększenie ich zdolności do rozpatrywania spraw obejmujących potencjalne nadużycia ze strony rządu. Ponadto, program ten będzie promować edukację prawniczą, która między innymi pomoże liderom lepiej identyfikować reformy prawne i regulacyjne, które poprawiłyby proces zamówień publicznych i ogólne otoczenie biznesu.

--------

  PRZEŁOMOWE PRZEDSIĘWZIĘCIE

PROJEKT:
Palestyńskie e-zarządzanie

LOKALIZACJA:
Zachodni Brzeg i Gaza

FINANSOWANIE:
Do 300 milionów USD w formie dotacji

PRZEGLĄD PROJEKTU:
Ten projekt sfinansuje rozwój centralnego internetowego systemu e-administracji. Portal ten, wzorowany na podobnych systemach wdrożonych w krajach takich jak Estonia, umożliwi ministerstwom i normalnym palestyńskim obywatelom dzielenie się informacjami oraz komunikację w czasie rzeczywistym. Za pośrednictwem tego systemu, Palestyńczycy będą mogli zwracać się do instytucji sektora publicznego o informacje dotyczące decyzji i polityki w danej kwestii. System ten pozwoli również Palestyńczykom żądać usług sektora publicznego, jak omówiono w projekcie świadczenia usług.

--------

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Dobre zarządzanie wymaga rygorystycznych systemów, które umożliwiają ludziom pociąganie instytucji do odpowiedzialności. Palestyńczycy wnoszą dochody z podatków, oczekując, że ich rząd wyda je odpowiedzialnie, aby świadczyć usługi wydajnie i skutecznie. Palestyńczycy powinni mieć więcej i lepsze możliwości dochodzenia odpowiedzialności za zarzuty marnotrawstwa rządu, oszustw i nadużyć; epizody korupcji w rządzie; przypadki niesprawiedliwych lub nietypowych decyzji w sprawach karnych; oraz niepotrzebne przeszkody w tworzeniu lub rozwoju firm. Aby Palestyńczycy mogli zbudować zaufanie do swojego rządu, potrzebują mechanizmów wyrażania swoich obaw i reagowania na takie działania. Ten projekt zwiększy zdolność palestyńskich instytucji antykorupcyjnych, w tym ich zdolność do badania zarzutów korupcji i niewłaściwego zarządzania oraz do przekazywania ustaleń właściwym organom krajowym bez ingerencji. Program ten zapewni również pomoc techniczną i finansową w celu zwiększenia zdolności audytora wewnętrznego - umożliwiając mu przegląd wydatków sektora publicznego i badanie nieprawidłowości w terminowy i przejrzysty sposób.

TRANSPARENTNOŚĆ

Aby ludzie ponosili odpowiedzialność za rząd, decyzje dotyczące polityki rządu, proces legislacyjny oraz działania sektora publicznego dotyczące zamówień, umów, licencji i zatrudniania, muszą być transparentne. Palestyńczycy powinni wiedzieć, w jaki sposób ich rząd wydaje pieniądze podatników, a rząd może poprawić swoje wyniki, lepiej wykorzystując Internet i platformy cyfrowe. Nowe technologie pozwoliły i zachęciły rządy na całym świecie do poprawy środków transparentności i rozliczalności z korzyścią dla ich obywateli. Projekt ten będzie wspierać instytucje palestyńskie we wprowadzaniu ulepszeń, które poprawią transparentność sektora publicznego i bezpośrednią komunikację z narodem palestyńskim. Aby utrzymać przyszłość dobrobytu, przywódcy palestyńscy zawdzięczają swojemu społeczeństwu zobowiązanie do transparentnego zarządzania, które budzi zaufanie w świetlaną przyszłość.

SPOŁECZENSTWO OBYWATELSKIE

Solidne instytucje społeczeństwa obywatelskiego i wolna prasa są ważnymi elementami każdej dobrze funkcjonującej demokracji. Zachowanie i rozwój tych ważnych instytucji na Zachodnim Brzegu i Gazie będzie wymagać nowych przepisów oraz praktyk, które będą chronić ich niezależność i zwiększą ich możliwości. Aby wesprzeć te wysiłki, ten projekt zapewni szkolenie palestyńskim urzędnikom, aby pomóc im zwiększyć ochronę społeczeństwa obywatelskiego i zapewnić wolność prasy. Będzie również wspierać organizacje społeczeństwa obywatelskiego poprzez identyfikację zasobów niezbędnych do wykonywania ich ważnych funkcji.

 

WZMOCNIENIE RZĄDÓW PALESTYŃSKICH
POPRZEZ USPRAWNIENIE OPERACJI RZĄDOWYCH

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ FISKALNY

Aby promować długoterminową zdrową kondycję palestyńskiej gospodarki, palestyński sektor publiczny musi dysponować budżetem zrównoważonym pod względem fiskalnym. W ramach tego projektu, eksperci techniczni doradzą palestyńskim władzom finansowym w opracowaniu planu wprowadzenia rządu na ścieżkę stabilności budżetowej, z naciskiem na położenie kresu uzależnieniu od pomocy darczyńców, skuteczne zwiększenie krajowych dochodów podatkowych i zwiększenie zdolności zarządzania portfelem rządowych papierów wartościowych. Aby wesprzeć te wysiłki, ten projekt zapewni krótkoterminowe wsparcie finansowe dla palestyńskiego sektora publicznego w celu spłaty zaległości wobec sektora prywatnego. Będzie wspierać wdrażanie nowych systemów, które będą budować rozliczalność i transparentność, oraz które umożliwią odpowiednim władzom palestyńskim zarządzanie poborem dochodów na wszystkich komercyjnych przejściach i innych portach wejścia. Ten projekt będzie wymagał od palestyńskiego sektora publicznego wdrożenia systemów, które poprawią wydajność, rozliczalność i transparentność poboru płatności za usługi takie jak energia elektryczna i woda, co pomoże obniżyć długoterminowe koszty dla konsumentów i zachęci do prywatnych inwestycji.

--------

  PRZEŁOMOWE PRZEDSIĘWZIĘCIE

PROJEKT:
Przyciąganie globalnej wiedzy specjalistycznej

LOKALIZACJA:
Zachodni Brzeg i Gaza

FINANSOWANIE:
Do 100 milionów USD w formie dotacji

PRZEGLĄD PROJEKTU:
Palestyńska diaspora oferuje ogromne potencjalne źródło talentów dla palestyńskiej gospodarki. Pokój dla Dobrobytu będzie wymagał znacznego wzrostu zdolności kapitału ludzkiego, a ten projekt wesprze wysiłki mające na celu zebranie i wzmocnienie zdolności utalentowanych Palestyńczyków i innych ekspertów z całego świata do jego wdrożenia.

--------

SŁUŻBA CYWILNA

Dobre palestyńskie rządzenie wymaga zaangażowania się wobec swoich klientów: narodu palestyńskiego. Główne misje rządu, najważniejsze cele i cele strategiczne powinny zostać opracowane oraz dostosowane w celu zwiększenia dobrobytu obywateli. Aby poprawić jakość pracowników rządowych na Zachodnim Brzegu i w Gazie, ten projekt wesprze rozwój nowych programów edukacyjnych i szkolenia urzędników służby cywilnej, z rygorystycznym programem nauczania, który skoncentruje się na reagowaniu na potrzeby ludzi i zapewnianiu doskonałych usług klientom. Programy te zapewnią następnemu pokoleniu palestyńskich urzędników umiejętności w zakresie przywództwa, pracy zespołowej, negocjacji, zarządzania finansami, kształtowania polityki i komunikacji, a jednocześnie będą promować wysoką kulturę usług i odpowiedzialności. Wskaźniki wydajności zostaną zidentyfikowane, a awans zawodowy będzie nagrodą na podstawie wymiernych wyników. Liderzy nauczą się identyfikować, ustalać priorytety i przedstawiać najważniejsze cele rządu - i wskaźniki dla tych celów - w celu jak najlepszego osiągnięcia wyników, które poprawią życie na Zachodnim Brzegu i Gazie, oraz przyczynią się do rozwoju gospodarki. Postępy, w stosunku do wartości wyjściowych, będą mierzone, śledzone i opracowywane w Internecie, aby obywatele mogli pociągnąć rząd do odpowiedzialności. Dane wzrostu eksportu, bezpośrednich inwestycji zagranicznych i wzrostu zatrudnienia, to przykłady wskaźników, które można łatwo ocenić i opublikować.

DOSTĘPNOŚĆ USŁUG

Zrewitalizowana palestyńska gospodarka będzie wymagać zmodernizowanych palestyńskich usług i instytucji sektora publicznego. Projekt ten pomoże odpowiednim władzom palestyńskim we wdrażaniu kompleksowej strategii zapewniającej sprawne świadczenie usług dla jego obywateli. Wysiłek ten rozszerzy internetowe usługi rządowe, w tym usługi płatnicze, zarządzanie narzędziami, rejestrację szkolną i aplikacje paszportowe. Te same systemy pozwolą Palestyńczykom śledzić status ich wniosków i innych wskaźników wydajności. Aby jeszcze bardziej zwiększyć świadczenie usług, ten projekt będzie współpracować z rządem w celu określenia możliwości partnerstw publiczno-prywatnych oraz w celu prywatyzacji usług, w przypadku których sektor prywatny ma silniejsze i sprawdzone wyniki.

 

ZAKOŃCZENIE

Pokój dla Dobrobytu przedstawia wizję dobrze prosperującego społeczeństwa palestyńskiego wspieranego przez solidny sektor prywatny, silniejszy naród i skuteczny rząd. Pokazuje, co jest możliwe dzięki pokojowi połączonemu z inwestycjami, oraz w jaki sposób można osiągnąć sukces dzięki konkretnym programom wspieranym przez portfel możliwych do zrealizowania projektów.

Pokój dla Dobrobytu to realistyczny i osiągalny plan, który Palestyńczycy mogą wdrożyć, przy wsparciu społeczności międzynarodowej, w celu budowania lepszej przyszłości dla Palestyńczyków i ich dzieci. Dzięki tej wizji Zachodni Brzeg i Gaza mogą zapewnić przyszłość godności i możliwości dla narodu palestyńskiego.

 

------- ZAŁĄCZNIK 3 -------

ZACHĘTY GOSPODARCZE / PAKIET EKONOMICZNY

 

STRESZCZENIE

WIZJA DLA PALESTYŃCZYKÓW I REGIONU

WIZJA

Przekształcenie i polepszenie życia Palestyńczyków i mieszkańców regionu poprzez uwolnienie wzrostu gospodarczego, uwolnienie potencjału ludzkiego i wzmocnienie rządów palestyńskich po zawarciu porozumienia pokojowego.

WIZJA DLA PALESTYŃCZYKÓW I REGIONU BLISKIEGO WSCHODU

Dobrze prosperująca i zintegrowana gospodarka

Wzmocniony i zamożny naród

Rzetelny i sprawny rząd

TA WIZJA OPIERA SIĘ NA TRZECH ZASADACH

1. Uwolnienie potencjału gospodarczego

2. Wzmocnienie pozycji narodu palestyńskiego

3. Wzmocnienie rządów palestyńskich

STRESZCZENIE WYKONAWCZE

Pokój dla Dobrobytu to wizja umożliwiająca narodowi palestyńskiemu zbudowanie dobrze prosperującego i tętniącego życiem społeczeństwa palestyńskiego. Składa się z trzech inicjatyw, które będą wspierać odrębne filary społeczeństwa palestyńskiego: gospodarkę, naród i rząd. Dzięki potencjałowi w zakresie ułatwienia inwestycji o wartości ponad 50 miliardów dolarów w ciągu dziesięciu lat, Pokój dla Dobrobytu stanowi najbardziej ambitny i kompleksowy międzynarodowy wysiłek na rzecz Palestyńczyków. Projekty pochodzą z propozycji sektora prywatnego, dokumentów dotyczących planowania rządowego, niezależnych analiz oraz prac poprzednich badań przeprowadzonych przez organizacje takie jak Grupa Banku Światowego, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Biuro Kwartetu i inne.

Dokument ten zawiera dalsze informacje na temat portfela projektów, w tym krótkie opisy, harmonogramy, szacunki finansowania projektów i oczekiwany podział finansowania według sektorów. Główny Fundusz Pokoju dla Dobrobytu ("Fundusz") będzie zarządzał wsparciem finansowym i projektowym dla tych inwestycji. Fundusz będzie pełnił kilka podstawowych funkcji: po pierwsze, będzie stanowić kanał umożliwiający prywatnym przedsiębiorstwom dostęp do kapitału. Po drugie, będzie zarządzać wypłatą środków w transzy i podpisywać je, co będzie związane z osiągnięciem kolejnych kamieni milowych rozwoju, które zostaną odrębnie uzgodnione przez strony, jako warunki poprzedzające kontynuację planu gospodarczego. Po trzecie, będzie odpowiedzialny za transparetntość i rozliczalność wypłaconych funduszy w imieniu darczyńców, inwestorów i narodu palestyńskiego.

Mając na celu wykorzystanie mechanizmu wdrażania analogicznego do tego z Planu Marshalla - koncentrując się głównie na tworzeniu dobrze prosperującego sektora biznesowego i zakończeniu uzależnienia od pomocy darczyńców - ten Fundusz nie będzie agentem wdrażającym przewidywane projekty. Zamiast tego, niezależne firmy będą realizować projekty. Przyszłe strony wdrażające przedłożą konkurencyjne propozycje projektów, w wielu przypadkach wynikające z istniejących planów komercyjnych lub publicznych. Fundusz zapewni również dostęp do kapitału dla projektów, które nie są w nim wyraźnie wymienione, w szczególności na wsparcie przedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Programy te zostały zaprojektowane w taki sposób, aby wykorzystywać zasady rynkowe i podmioty w celu wsparcia 10-letniego planu dla wszystkich kluczowych segmentów palestyńskiej gospodarki oraz zapewnić podstawę dobrobytu wspieranego przez silny sektor prywatny, silniejszy naród i efektywny rząd. Pokój dla Dobrobytu jest realistycznym i wykonalnym planem, który Palestyńczycy przy wsparciu społeczności międzynarodowej mogą wdrożyć, w celu budowania lepszej przyszłości dla Palestyńczyków i ich dzieci. Ta wizja może zapewnić przyszłość godności i stworzyć szansę dla narodu palestyńskiego.

 

NAJWYŻSZE CELE

W CIĄGU 10 LAT

1. Ponad dwukrotnie podwoić palestyński produkt krajowy brutto

2. Utworzyć ponad milion miejsc pracy dla Palestyńczyków.

3. Zmniejszyć palestyńską stopę bezrobocia do niemal jednocyfrowej

4. Zmniejszyć palestyński wskaźnik ubóstwa o 50 procent

 

SUMA PROGRAMÓW NA ZACHODNIM BRZEGU / GAZIE

Transport i mobilność - 6,562 mld USD - 24%
Reformy rządowe - 3,330 mld USD - 12%
Usługi cyfrowe - 2,625 mld USD - 10%
Energia elektryczna - 2,539 mld USD - 9%
Woda - 2,322 mld USD - 8%
Edukacja - 1,895 mld USD - 7%
Turystyka - 1,450 mld USD - 5%
Zasoby naturalne - 1,450 mld USD - 5%
Służba zdrowia - 1,320 mld USD - 5%
Prawo młasności domów - 1 mld USD - 4%
Rolnictwo - 910 mln USD - 3%
Produkcja - 875 mln USD - 3%
Jakość życia - 630 mln USD - 2%
Rozwój biznesu - 560 mln USD - 2%
Rozwój siły roboczej - 345 mln USD - 1%

 

SUMA REGIONALNYCH PROGRAMÓW

Zachodni Brzeg i Gaza - 27,813 mld USD
Egipt - 9,167 mld USD
Jordania - 7,365 mld USD
Liban - 6,325 mld USD

Kolejne lata
[w mld USD]
  Suma 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10
Granty 13,380 3,282 3,882 3,280 1,966 0,971
Pożyczki subsydiowane 25,689 2,070 7,055 7,355 6,120 3,089
Suma: 39,070 5,351 10,937 10,634 8,086 4,061
Kapitał prywatny 11,600 0,857 3,369 3,210 2,562 1,602
Ogółem 50,670 6,208 14,306 13,844 10,649 5,663

 

WPŁYW MAKROEKONOMICZNY

  Faza 1 Faza 2 Faza 3
  Baza roku Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5 Rok 6 Rok 7 Rok 8 Rok 9 Rok 10
PKB
[w mld $]
14,6 16,0 17,6 19,1 20,7 22,4 24,2 26,2 28,3 30,6 33,1
Tempo wzrostu PKB - 9,8% 9,9% 8,3% 8,4% 8,4% 8,1% 8,1% 8,1% 8,1% 8,1%
PKB na mieszkańca
[$]
2952 3171 3369 3524 3681 3846 4009 4179 4358 4546 4743
Wszystkich miejsc pracy 1.050.756 1.153.499 1.267.278 1.372.953 1.487.639 1.612.126 1.742.139 1.882.718 2.034.729 2.199.108 2.376.868
Nowe miejsca pracy utworzone - rocznie - 102.743 113.779 105.674 114.687 124.487 130.012 140.579 152.011 164.379 177.760
Nowe miejsca pracy utworzone - łącznie - - 216.522 322.197 436.883 561.370 691.382 831.962 983.973 1.148.352 1.326.112
Stopa bezrobocia 30,9% 26,4% 27,3% 23,2% 24,0% 20,0% 20,5% 16,5% 16,6% 12,6% 12,4%

 

Kluczowe statystyki
Utworzono ogółem nowych miejsc pracy 1 326 111
Wzrost całkowitego PKB 126,7%
Złożony roczny wskaźnik wzrostu PKB 8,5%
Wzrost całkowitego PKB na mieszkańca 60,7%
Bezrobocie 12,4%

 

------- ROZDZIAŁ 1 -------

UWOLNIENIE POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO

DOBRZE PROSPERUJĄCA I ZINTEGROWANA GOSPODARKA

UWOLNIENIE POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO

Cele:

  BUDOWANIE PODSTAW WZROSTU I INWESTYCJI BIZNESOWYCH - generowanie szybkiego wzrostu i tworzenie miejsc pracy dzięki nowej instytucjonalnej podstawie dla gospodarki palestyńskiej.

Cel: Osiągnięcie w rankingu Banku Światowego Business 75 lub lepszego.

    - Strategia dla reform

w mln USD, o ile nie zaznaczono inaczej
L.p. Projekt Opis Fazy Całkowity koszt Granty Pożyczki Środki prywatne Czas realizacji
1
Rozwiązanie problemu własnościowego
Zwiększenie zdolności sądów do szybkiego i skutecznego rozwiązywania sporów dotyczących nieruchomości i roszczeń z tytułu zakwestionowanej własności.
1 60 60 - - 3 lata; 50% w ciągu 1 roku, reszta w ciągu 3 lat
2
Rejestracji działalności gospodarczej
Zbudowanie wydajnego, kompleksowego punktu rejestracji firm i innych zasobów dla właścicieli firm.
1 50 50 - - 1 rok
3
Nowe prawa i reformy
Zapewnienie pomocy technicznej w celu usprawnienia regulacji we wszystkich sektorach w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego. Niektóre priorytety mogą obejmować (ale nie wyłącznie) wdrażanie przepisów prawa handlowego, konkurencji, promocji inwestycji, własności intelektualnej i partnerstwa publiczno-prywatnego, z naciskiem na wdrożenie wydajnego i niskiego obciążenia systemu podatkowego.
1 50 50 - - 3 lata
4
Pomoc techniczna dla sektora finansowego i organów nadzoru
Udzielanie pomocy technicznej palestyńskim instytucjom finansowym i palestyńskiemu sektorowi finansowemu w celu wspierania najlepszych praktyk pożyczkowych i odpowiedniego rozszerzenia dostępu do kapitału dla niedocenianych sektorów i populacji.
1 25 25 - - 2 lata
5
Wsparcie techniczne dla funkcji celnych / handlowych
Zapewnienie szkoleń w celu budowania zdolności palestyńskiego sektora publicznego do zarządzania przejściami granicznymi, kontroli towarów i ułatwiania handlu, z naciskiem na wdrożenie zabezpieczeń antykorupcyjnych.
1 50 50 - - 2 lata
6
Wsparcie techniczne w opracowaniu palestyńskiej polityki handlowej
Zapewnienie solidnego wsparcia technicznego palestyńskiemu sektorowi publicznemu w celu opracowania nowego systemu handlu i ram, które najlepiej sprawdzą się dla narodu palestyńskiego.
1 25 25 - - 2 lata
7
Wzmocnienie organów antykorupcyjnych
Zapewnienie pomocy technicznej i szkoleń w celu budowania zdolności organów antykorupcyjnych.
1 25 25 - - 3 lata

 

Projekty wymienione w tej sekcji mogą pojawiać się w ramach innych programów poniżej. Program "Strategia dla reform" został zaprojektowany w celu podkreślenia, w jaki sposób projekty w ramach inicjatyw "Wzmocnienie pozycji obywateli" i "Wzmocnienie zarządzania" bezpośrednio poprawią otoczenie biznesowe na Zachodnim Brzegu i Gazie oraz utorują drogę do zwiększenia inwestycji.

w mln USD, o ile nie zaznaczono inaczej
L.p. Projekt Opis Fazy Całkowity koszt Granty Pożyczki Środki prywatne Czas realizacji
8
Poprawa możliwości audytu wewnętrznego
Rozwijanie zdolności instytucji kontroli publicznej i kontroli administracyjnej w sektorze publicznym do kontrolowania wydatków sektora publicznego i przeprowadzania dochodzeń.
1 25 25 - - 3 lata
9
Reformy instytucjonalne
Zapewnienie wsparcia technicznego w celu opracowania znormalizowanych i przejrzystych procesów oraz procedur dotyczących przeglądów zasobów ludzkich i przepisów, w takich obszarach jak wydawanie licencji.
1 25 25 - - 3 lata
10
Zwiększenie efektywności poboru podatków
Inwestowanie w nowe systemy, które pozwolą palestyńskiemu sektorowi publicznemu zarządzać i monitorować pobór podatków na przejściach handlowych.
1 25 25 - - 3 lata
11
Zarządzanie wydatkami
Zapewnienie pomocy technicznej, aby pomóc palestyńskiemu sektorowi publicznemu ocenić swoje wydatki i procesy budżetowe oraz zidentyfikować potencjalną wydajność.
1 25 25 - - 3 lata
12
Zarządzanie zakupami
Standaryzacja wydajnych i rozliczalnych procesów dotyczących palestyńskich decyzji o zamówieniach publicznych w sektorze publicznym, z naciskiem na wdrożenie zabezpieczeń antykorupcyjnych.
1 25 25 - - 3 lata
13
Partnerstwa publiczno-prywatne
Zidentyfikowanie usług i narzędzi, które mogą być świadczone przez sektor prywatny w celu poprawy wydajności i zmniejszenia kosztów, szczególnie w obszarach świadczenia usług, takich jak energia elektryczna, transport i telekomunikacja.
1 35 35 - - 3 lata
14
Baza danych ewidencji gruntów
Współpraca z palestyńskim sektorem publicznym i sektorem prywatnym w celu zapewnienia skutecznego zarejestrowania własności ziemi w kompleksowej bazie danych.
2 30 30 - - 5 lat
 
Faza 1 suma częściowa
  445 445 - -  
 
Faza 2 suma częściowa
  30 30 - -  
 
Faza 3 suma częściowa
  - - - -  
 
Stretegia dla reform (wszystkie fazy)
  475 475 - -  

 

    - Kapitał ludzki

w mln USD, o ile nie zaznaczono inaczej
L.p. Projekt Opis Fazy Całkowity koszt Granty Pożyczki Środki prywatne Czas realizacji
1
Doradztwo zawodowe, szkolenia specjalistyczne i pośrednictwo pracy
Zapewnienie Palestyńczykom - zwłaszcza młodzieży i kobietom - szkoleń ukierunkowanych na pracodawców, poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy.
1 10 10 - - 1 rok; program na 5 lat
2
Pomoc techniczna przy tworzeniu inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i kobiet
Zapewnienie pomocy technicznej dla palestyńskiego sektora publicznego w celu opracowania kompleksowej strategii na rzecz zwiększenia zatrudnienia młodzieży i kobiet.
1 10 10 - - 2 lata
3
Partnerstwa handlowe w dziedzinie nauki, technologii, inżynierii i matematyki (STEM)
Sponsorowanie partnerstwa badawczo-rozwojowego między firmami palestyńskimi i międzynarodowymi. Zachęcanie międzynarodowych firm do współpracy z Palestyńczykami w zakresie rozwoju nowych technologii komercyjnych.
1 50 25 - 25 4 lata
4
Partnerstwa w dziedzinie nauki, technologii, inżynierii i matematyki (STEM) w instytucjach badawczych
Sponsorowanie szkolenia edukacyjnego oraz partnerstwa badawczo-rozwojowego między palestyńskimi i globalnymi instytucjami badawczymi, aby skupić się na badaniach naukowych w dziedzinach STEM.
1 50 25 - 25 4 lata
5
Szkolenie techniczne i zawodowe
Budowanie zdolności instytucji zawodowych; współpraca z nauczycielami w celu opracowania nowych programów nauczania w celu skoncentrowania się na obszarach o wysokim zapotrzebowaniu, takich jak opieka zdrowotna, turystyka oraz technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT); współpraca z sektorem prywatnym w celu wspierania podwójnych programów kształcenia zawodowego; oraz ulepszanie sprzętu i wyposażenia.
1 75 40 - 35 3 lata
6
Staże
Opracowanie nowych programów stażowych dla studentów palestyńskich z dotacjami na staże międzynarodowe.
1 50 25 - 25 1 rok; program na 10 lat
7
Praktyki zawodowe
Udzielenie niewielkich dotacji firmom z sektora prywatnego, aby zachęcić je do opracowania programów praktyk zawodowych w niepełnym wymiarze godzin dla palestyńskich uczniów szkół średnich i podyplomowych.
1 50 10 - 40 1 rok; program na 10 lat
8
Programy szkoleniowe w trakcie pracy
Zapewnienie bodźców finansowych dla sektora prywatnego w celu rozszerzenia programów szkoleniowych i udogodnień wspierających pracowników palestyńskich.
1 25 25 - - 1 rok; program na 5 lat
9
Programy przekwalifikowania zawodowego
Zapewnienie palestyńskiej sile roboczej możliwości zdobycia nowych umiejętności i dodatkowego szkolenia w instytucjach zawodowych i innych instytucjach.
1 25 25 - - 1 rok; program na 5 lat
10
Badanie sektora prywatnego
Wdrożenie nowego corocznego badania firm z sektora prywatnego, które określi wymagania rynku pracy. Wyniki tego badania zostaną udostępnione studentom, nauczycielom i doradcom zawodowym, aby zapewnić aktualność programów nauczania i dostosowanie ich do potrzeb sektora prywatnego.
1 15 15 - - 1 rok; program na 10 lat
11
Międzynarodowe stypendia
Ustanowienie programu stypendialnego, który zapewnia palestyńskim studentom uniwersyteckim i absolwentom, możliwość zdobywania dyplomów z najlepszych światowych uniwersytetów. Po ukończeniu studiów oczekuje się, że studenci ci powrócą do domu, co jest typowe w krajach o podobnych programach, aby stać się kluczowym elementem przyszłego pokolenia liderów na Zachodnim Brzegu i Gazie.
1 300 300 - - 1 rok; program na 6 lat
12
Program stypendialny dla nauczycieli
Stworzenie corocznego programu stypendialnego z korzyścią dla palestyńskich nauczycieli, aspirujących nauczycieli i administratorów, którzy starają się studiować na studiach magisterskich i doktoranckich w najlepszych szkołach nauczycielskich na całym świecie.
1 100 100 - - 1 rok; program na 5 lat
13
Wspieranie szkoleń dla producentów z sektora prywatnego
Wsparcie finansowania dużych producentów w celu utworzenia centrów szkoleniowych na miejscu, aby zwiększyć liczbę wykwalifikowanych pracowników oraz wyposażenia ich w nowe umiejętności i możliwości rozwoju zawodowego, w tym możliwości wprowadzania innowacji technicznych i nowoczesnych procesów produkcyjnych.
1 50 50 - - 3 lata
14
Stypendia na rzecz gospodarki cyfrowej
Wspieranie stypendiów z zakresu gospodarki cyfrowej w celu zwiększenia sukcesu palestyńskich absolwentów w sektorze ICT. Studenci uniwersyteccy mogą spędzić semestr na międzynarodowym programie uniwersyteckim poświęconym sektorowi ICT, a absolwenci mogą spędzić rok na uniwersytetach lub w firmach, zdobywając dodatkowe umiejętności. Odbiorcy stypendiów byliby zobowiązani do powrotu do domu na określony czas, aby wyszkolić i opiekować się palestyńskimi studentami o wysokim potencjale.
1 50 50 - - 2 lata
15
Przyjazdy profesorów
Połączenie palestyńskich nauczycieli i profesorów z międzynarodowymi instytucjami akademickimi, aby wprowadzić reformy i nowe programy edukacyjne. Wspieranie profesorów wizytujących i nauczycieli z zagranicy, aby spędzili rok pracując w palestyńskich instytucjach akademickich.
2 40 40 - - 2 lata; program na 6 lat
16
Inteligentne szkoły
Zapewnienie podstawowym, średnim i policealnym instytucjom akademickim dostępu do funduszy na wdrożenie nowych technologii i zasobów edukacyjnych.
2 100 100 - - 5 lat
17
Nowy Uniwersytet Palestyński
Wspieranie budowy i rozwoju nowej flagowej uczelni na Zachodnim Brzegu i Gazie.
2 500 250 250 - 5 lat
 
Faza 1 suma częściowa
  860 710 - 150  
 
Faza 2 suma częściowa
  640 390 250 -  
 
Faza 3 suma częściowa
  - - - -  
 
Kapitał ludzki (wszystkie fazy)
  1 500 1 100 250 150  

 

    - Przedsiębiorczość i innowacje

w mln USD, o ile nie zaznaczono inaczej
L.p. Projekt Opis Fazy Całkowity koszt Granty Pożyczki Środki prywatne Czas realizacji
1
Seed Capital Fund / Equity Matching Capital
Wsparcie palestyńskich startupów za pomocą finansowania kapitału zalążkowego i dopasowywania kapitału, aby na wczesnym etapie zachęcić inwestorów w palestyńskich przedsiębiorstwach.
1 100 100 - - 2 lata
2
Budowanie centrów innowacji
Współpraca z lokalnymi inkubatorami, aby opracować spójną strategię wspierania przedsiębiorczości, jednocześnie łącząc start-upy z najlepszymi światowymi instytucjami i dostęp do kapitału w celu wspierania wzrostu.
1 10 10 - - 2 lata
3
Finansowanie koncesyjne startupów
Wspieranie pożyczek dla palestyńskich startupów i wschodzących firm technologicznych.
1 300 - 300 - 2 lata
 
Faza 1 suma częściowa
  410 110 300 -  
 
Faza 2 suma częściowa
  - - - -  
 
Faza 3 suma częściowa
  - - - -  
 
Przedsiębiorczość i innowacje (wszystkie fazy)
  410 110 300 -  

 

    - Mały i średni biznes

w mln USD, o ile nie zaznaczono inaczej
L.p. Projekt Opis Fazy Całkowity koszt Granty Pożyczki Środki prywatne Czas realizacji
1
Program gwarancji kredytowych dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MSME)
Wspieranie i rozszerzanie programu gwarancji kredytowych dla MSME.
1 40 40 - - 1 rok
2
System dotacji dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MSME)
Udzielanie dotacji na inwestycje kapitałowe przez MSME.
1 100 100 - - 1 rok
3
Usługi konsultingowe dla małych i średnich firm
W połączeniu z programami pożyczkowymi i dotacjami dla MSME, świadczenie usług doradczych dla palestyńskich przedsiębiorstw, a także połączenie z ekspertami i liderami w odpowiednich dziedzinach.
1 10 10 - - 1 rok
4
Tworzenie zachęt dla inwestycji produkcyjnych
Wsparcie finansowania nowych zakładów produkcyjnych i rozbudowy istniejących zakładów.
1 100 - 100 - 3 lata
5
Technologia finansowa (FinTech) i tanie pożyczki dla rolników
Rozwinięcie partnerstwa publiczno-prywatnego w celu wsparcia rozwiązań FinTech, które mogą wspierać rolników za pomocą produktów finansowych, takich jak ubezpieczenie upraw, mikropożyczki i mobilne konta oszczędnościowe. Może to również służyć jako platforma do łączenia rolników z kupującymi i zwiększenia ich świadomości na temat regionalnych i międzynarodowych warunków rynkowych dla różnych upraw.
1 400 30 370 - 3 lata
 
Faza 1 suma częściowa
  650 180 470 -  
 
Faza 2 suma częściowa
  - - - -  
 
Faza 3 suma częściowa
  - - - -  
 
Mały i średni biznes (wszystkie fazy)
  650 180 470 -  

 

  OTWARCIE ZACHODNIEGO BRZEGU I GAZY- budowanie nowych połączeń między Palestyńczykami a regionem zwiększy handel, zmniejszy koszty i ułatwi współpracę regionalną.

Cele: zbudowanie nowoczesnej sieci transportowej Zachodni Brzeg-Gaza oraz wdrożenie nowoczesnych rozwiązań skanowania i infrastruktury na kluczowych przejściach granicznych.

   - Drogi i kolej

w mln USD, o ile nie zaznaczono inaczej
L.p. Projekt Opis Fazy Całkowity koszt Granty Pożyczki Środki prywatne Czas realizacji
1
Budowanie zdolności: zarządzanie transportem
Zwiększenie zdolności palestyńskich urzędników do zarządzania i utrzymywania infrastruktury transportowej, w tym przejść granicznych. Program ten będzie również wspierał inwestycje w technologie, które poprawią istniejącą infrastrukturę transportową na Zachodnim Brzegu i Gazie.
1 50 50 - - 2 lata
2
Planowanie i przygotowanie: Badanie sieci transportowej Zachodni Brzeg-Gaza
Długoterminowe rozwiązanie dla skutecznego połączenia w celu wspierania przepływu towarów i osób między Zachodnim Brzegiem a Gazą jest niezbędne dla wzajemnych połączeń palestyńskich i regionalnych. Projekt na taką skalę będzie wymagał znacznego planowania, aby spełnić wymagania regulacyjne, urbanistyczne, lokalizacyjne, budowlane i inne.
1 2 2 - - 2 lata
3
Integracja transportu: naprawa dróg na Zachodnim Brzegu i w Gazie
Drogi na Zachodnim Brzegu i w Gazie wymagają natychmiastowej naprawy, aby umożliwić handel i przepływ osób. Projekty te koncentrowałyby się na najpilniejszych i najbardziej wymagających naprawach drogowych.
1 200 200 - - 4 lata
4
Integracja transportu: usprawnienia dróg na Zachodnim Brzegu i Gazie
Ulepszenie i rozbudowa dróg oraz powiązanej infrastruktury, wraz z integracją dróg z ulepszonymi przejściami granicznymi.
2 200 200 - - 7 lat
5
Integracja transportu: sieć tranportowa Zachodni Brzeg-Gaza
Zbudowanie sieci transportowej łączącej Gazę z Zachodnim Brzegiem, która może zasadniczo zmienić gospodarkę palestyńską. Może obejmować między innymi międzymiastową linię kolejową łączącą wiele głównych miast Gazy i Zachodniego Brzegu w celu szybkiego transportu miejskiego, stacje transportu masowego w pobliżu centrów miejskich oraz połączenia z kolejami regionalnymi, takimi jak projekt kolei Jordanii. Połączenie to będzie przebiegać etapami, a rozwiązanie tymczasowe jest zaplanowane do wdrożenia w ciągu dwóch lat.
3 5 000 - 3 750 1 250 8 lat
6
Integracja transportu: budowa nowych dróg na Zachodnim Brzegu i w Gazie
Zbudowanie nowych dróg na całym Zachodnim Brzegu i w Gazie, aby zapewnić sprawny i bezpieczny przepływ towarów i ludzi.
3 200 200 - - 7 lat
 
Faza 1 suma częściowa
  252 252 - -  
 
Faza 2 suma częściowa
  200 200 - -  
 
Faza 3 suma częściowa
  5 200 200 3 750 1 250  
 
Drogi i kolej (wszystkie fazy)
  5 652 652 3 750 1 250  

 

   - Przejścia graniczne

w mln USD, o ile nie zaznaczono inaczej
L.p. Projekt Opis Fazy Całkowity koszt Granty Pożyczki Środki prywatne Czas realizacji
1
Wsparcie techniczne w zakresie zarządzaniai przejściami granicznymi
Zwiększenie zdolności palestyńskich urzędników do zarządzania przejściami granicznymi przy jednoczesnym przestrzeganiu międzynarodowych standardów bezpieczeństwa i najlepszych praktyk, z naciskiem na zabezpieczenia antykorupcyjne.
1 10 10 - - 1 rok
2
Ulepszenie przejść granicznych - Etap 1
Rozwinięcie niezbędnej infrastruktury w celu obniżenia kosztów handlu i utrzymania rozwoju gospodarczego na Zachodnim Brzegu i Gazie, w tym ulepszonych skanerów i nowych rozwiązań technologicznych wspierających szybki i bezpieczny tranzyt towarów oraz osób. Rozwinięcie dróg prowadzących do kluczowych przejść granicznych, w tym na skrzyżowaniu Allenby między Zachodnim Brzegiem a Jordanią, i przeanalizowanie tworzenia nowych przejść granicznych, aby stworzyć dodatkowe zdolności handlowe. W perspektywie krótkoterminowej można by zapewnić fundusze na wsparcie zwiększonego personelu i liczby godzin pracy.
1 250 250 - - 4 lata
3
Ulepszenie przejść granicznych - Etap 2
Modernizacja przejść granicznych, aby uwzględnić dodatkowe rozwiązania technologiczne i wesprzeć wydajny oraz bezpieczny przepływ materiałów i wyrobów gotowych.
2 300 300 - - 6 lat
4
Ulepszenie przejść granicznych - Etap 3
Upewnienie się, że wszystkie krytyczne przejścia graniczne są zbudowane tak, aby spełniały długoterminowe wymogi handlowe i tranzytowe Palestyńczyków.
3 350 350 - - 10 lat
 
Faza 1 suma częściowa
  260 260 - -  
 
Faza 2 suma częściowa
  300 300 - -  
 
Faza 3 suma częściowa
  350 350 - -  
 
Przejścia graniczne (wszystkie fazy)
  910 910 - -  

 

   BUDOWA NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY - Inwestowanie w więcej energii elektrycznej, czystszą wodę i transformację usług cyfrowych.

Cele: zapewnienie stałej dostępności niedrogiej energii elektrycznej na Zachodnim Brzegu i Gazie, podwojenie podaży wody pitnej dostępnej na jednego Palestyńczyka orasz uruchomienie szybkich palestyńskich usług danych.

 

   - Energia elektryczna

w mln USD, o ile nie zaznaczono inaczej
L.p. Projekt Opis Fazy Całkowity koszt Granty Pożyczki Środki prywatne Czas realizacji
1
Zapas paliwa: zbiorniki do przechowywania oleju napędowego dla Elektrowni Gaza
Odbudowanie zbiorników magazynowych, aby zwiększyć stabilność operacyjną Elektrowni Gaza.
1 5 5 - - 6 miesięcy
2
Wytwarzanie energii: generatory energii krótkoterminowej w Gazie
Zapewnienie na dużą skalę generatorów i zapasów paliwa dla natychmiastowego rozwiązania zasilania dla podstawowych zakładów opieki zdrowotnej, urządzeń wodno-kanalizacyjnych, budynków komunalnych i innych krytycznych użytkowników.
1 10 10 - - 1 rok
3
Usługi transgraniczne: naprawa linii przesyłowych Egipt-Gaza
Rehabilitacja istniejących egipskich linii przesyłowych połączonych z Gazą.
1 12 12 - - 1 rok
4
Wytwarzanie energii: system energii słonecznej - Etap 1 (100 MW dla Gazy)
Opracowanie nowych instalacji słonecznych Gazy, w tym na dachach oraz większe układy słoneczne.
1 150 - 113 37 3 lata
5
Przekazywanie: Naprawa krótkoterminowego przekazywania i dystrybucji
Szybka rehabilitacja, ulepszenie i rozbudowa sieci przesyłowej i dystrybucyjnej w Gazie i na Zachodnim Brzegu.
1 20 20 - - 2 lata
6
Kontrola przychodów: liczniki opłacone z góry
Zainstalowanie opłaconych liczników w obszarach o niskim poborze, aby zwiększyć przychody.
1 40 40 - - 2 lata
7
Odporność elektryczna dla podstawowych usług: systemy mikrosiatek dla szpitali i szkół - Etap 1
Wykorzystanie systemów mikrosiatek, które mogą działać niezależnie lub jako część sieci. Te pakiety energii słonecznej, magazynowania i energii kopalnej zapewniłyby odporność i niezawodność szpitalom, szkołom podstawowym i średnim, uniwersytetom oraz centrom przemysłowym i produkcyjnym.
1 50 - 38 12 4 lata
8
Budowanie zdolności: pomoc techniczna i szkolenia - Etap 1
Zapewnienie pomocy technicznej instytucjom palestyńskim w celu budowania zdolności w zakresie zarządzania i utrzymania sieci; ustalanie, wdrażanie i pobieranie taryf; aktualizacje systemu. Rozwiązania "Smart Grid" zarówno na Zachodnim Brzegu, jak i w Gazie mogłyby poprawić efektywność poprzez obniżenie strat, braków windykacji i kosztów ogólnych. Dzięki wykorzystaniu technologii cyfrowych i innych zaawansowanych technologii do monitorowania transportu i dystrybucji energii elektrycznej oraz zarządzania nimi, inteligentne sieci zwiększyłyby niezawodność, odporność i stabilność systemu przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów strat technicznych i handlowych.
1 10 10 - - 1-2 lata
9
Usługi transgraniczne: modernizacja linii przesyłowych Egipt-Gaza - Etap 1
Zwiększenie zasilanie z Egiptu do Gazy, poprzez modernizację linii przesyłowych w celu obsługi łącznej mocy 50 MW.
1 10 10 - - 1 rok
10
Usługi transgraniczne: modernizacja linii przesyłowych Egipt-Gaza - Etap 2
Zwiększenie zasilanie z Egiptu do Gazy, poprzez modernizację linii przesyłowych w celu obsługi łącznej mocy 100 MW.
1 20 20 - - 3 lata
11
Przekazywanie: linia Izrael-Gaza 161 Kv
Budowa linii wysokiego napięcia 161 kV z izraelskiej sieci elektrycznej do Gazy.
1 44 44 - - 3 lata
12
Zaopatrzenie w paliwo: gazociąg do Elektrowni Gaza (gaz dla Gazy)
Budowa gazociągu łączącego Gazę z izraelską siecią gazu ziemnego. Rurociąg ten mógłby przekazywać gaz ziemny z sieci izraelskiej lub, w przyszłości, ze złoża gazu ziemnego Gaza Marine. Ten projekt wesprze konwersję Elektrowni Gaza z oleju napędowego na gaz ziemny.
1 80 20 45 15 3 lata
13
Wytwarzanie energii: konwersja na gaz i modernizacja Elektrowni Gaza - Etap 1
Przekształcenie Elektrowni Gaza (GPP) z oleju napędowego na gaz ziemny. Obejmuje to zamianę jednostek napędzanych olejem napędowym na jednostki dwubiegowe (olej napędowy i gaz), modyfikację systemu sterowania i budowę jednostki kontroli ciśnienia gazu.
1 10 - 8 2 3 lata
14
Wytwarzanie energii: system energii słonecznej - Etap 2 (100 MW dla Zachodniego Brzegu)
Realizacja drugiego etapu projektów dotyczących energii słonecznej na Zachodnim Brzegu, w tym większej skali użyteczności projektów przemysłowych.
2 150 - 112 38 5 lat
15
Przekazywanie: aktualizacja systemu przesyłu i dystrybucji na Zachodnim Brzegu i w Gazie
Rehabilitacja, poprawa i rozbudowa sieci przesyłowej i dystrybucyjnej w Gazie i na Zachodnim Brzegu. Zbudowanie pięciu nowych stacji wysokiego napięcia na Zachodnim Brzegu, aby wesprzeć dodatkowy import energii elektrycznej z Izraela.
2 150 38 112 - 5 lat
16
Odporność elektryczna dla podstawowych usług: systemy mikrosiatek dla przemysłu produkcyjnego - Etap 2
Wdrożenie drugiego etapu projektu dotyczącego systemów mikrosiatek ze szczególnym uwzględnieniem klientów przemysłowych i produkcyjnych oraz innych kluczowych instytucji.
2 100 - 75 25 5 lat
17
Budowanie zdolności: pomoc techniczna i szkolenia - Etap 2
Wdrożenie drugiego etapu programu pomocy technicznej i szkolenia w celu przeszkolenia urzędników użyteczności publicznej, wdrożenia zrównoważonego systemu poboru płatności oraz budowania zdolności do zarządzania i utrzymania sieci elektrycznej.
2 10 10 - - 3-5 lat
18
Wytwarzanie energii: konwersja na gaz i modernizacja Elektrowni Gaza - Etap 2
Rozbudowa Elektrowni Gaza, wybudowanie dodatkowych turbin na gaz ziemny.
3 500 - 375 125 6-8 lat
19
Wytwarzanie energii: Elektrownia Dżenin
Zbudowanie elektrowni gazowej w Dżeninie, aby zapewnić energię elektryczną w północnym Zachodnim Brzegu.
3 600 - 450 150 8 lat
20
Wytwarzanie energii: Elektrownia Hebron
Zbudowanie elektrowni gazowej w Hebronie, aby zapewnić energię elektryczną w południowym Zachodnim Brzegu.
3 600 - 450 150 10 lat
21
Budowanie zdolności: pomoc techniczna i szkolenia - Etap 3
Wdrożenie trzeciego etapu programu pomocy technicznej i szkolenia w celu wsparcia dodatkowej zdolności i wymagań technicznych w miarę wzrostu palestyńskiego systemu elektroenergetycznego i jego złożoności.
3 10 10 - - 6-10 lat
 
Faza 1 suma częściowa
  461 191 203 68  
 
Faza 2 suma częściowa
  410 48 300 62  
 
Faza 3 suma częściowa
  1 710 10 1 275 425  
 
Energia elektryczna (wszystkie fazy)
  2 581 249 1 778 555  

 

   - Woda i ścieki

w mln USD, o ile nie zaznaczono inaczej
L.p. Projekt Opis Fazy Całkowity koszt Granty Pożyczki Środki prywatne Czas realizacji
1
Zaopatrzenie w wodę: import z Izraela
Zapewnienie natychmiastowego rozwiązania potrzeb w zakresie wody pitnej w Gazie i na Zachodnim Brzegu poprzez zwiększenie importu z Izraela.
1 50 25 25 - Natychmiastowy
2
Zaopatrzenie w wodę: krótkoterminowe instalacje odsalania o niskiej objętości (STLV)
Zbudowanie 10 nowych instalacji odsalania STLV w Gazie, aby zapewnić szybki dostęp do wody pitnej.
1 100 100 - - 2 lata
3
Uzdatnianie wody: wsparcie projektu w zakresie awaryjnego oczyszczania ścieków w północnej Gazie (NGEST)
Sfinansowanie niedochodowego planu ograniczenia zużycia wody, operacji pomocniczych i kosztów utrzymania oraz dodanie dodatkowej mocy energii słonecznej dla NGEST.
1 20 20 - - 2 lata
4
Uzdatnianie wody: oczyszczalnia ścieków Khan Younis
Dodanie mocy energii słonecznej oraz obniżenie kosztów utrzymania w oczyszczalni ścieków Khan Younis.
1 20 20 - - 2 lata
5
Dostawa wody: pakiet sieci - Etap 1
Wdrożenie pakietu priorytetowych projektów infrastruktury wodnej w celu wsparcia rozszerzonej sieci wodnej i zwiększenia wydajności.
1 50 25 25 - 3 lata
6
Uzdatnianie wody: rozbudowa projektu awaryjnego oczyszczania ścieków w północnej Gazie (NGEST)
Rozwinięcie instalacji NGEST i wdrożenie schematu ponownego użycia
2 40 25 15 - 5 lat
7
Uzdatnianie wody: pakiet infrastruktury ściekowej
Wdrożenie pakietu priorytetowych projektów dotyczących oczyszczania ścieków i infrastruktury ponownego wykorzystania ścieków.
2 350 175 131 44 5 lat
8
Dostawa wody: pakiet sieci - Etap 2
Dalszy rozwój niezbędnej infrastruktury wodnej poprzez priorytetowe projekty integracji sieci wodnej.
2 67 34 33 - 5 lat
9
Zaopatrzenie w wodę: Centralny Zakład Odsalania Gazy (GCDP) i powiązane prace
Obsługa głównych komponentów programu GCDP, w tym instalacji odsalania, wodociągu północ-południe i innych ulepszeń sieci. Wspieranie wdrażania planu ograniczenia dochodów niepochodzących z wody, aby zapewnić stabilność finansową sektora.
2 125 125 - - 5 lat
10
Dostawa wody: rozbudowa i rehabilitacja sieci dystrybucji na Zachodnim Brzegu
Budowa nowych połączeń; wdrożenie dużej rozbudowy i rehabilitacji sieci; budowa nowych zbiorników magazynowych.
2 500 375 125 - 5 lat
11
Zaopatrzenie w wodę: studnie na Zachodnim Brzegu
Zbudowanie i naprawa istniejących studni, aby zwiększyć ilość dostępnej wody gruntowej.
2 140 88 52 - 5 lat
12
Zaopatrzenie w wodę: zbiorniki i projekty przechwytywania wody deszczowej
Wspieranie niezbędnej infrastruktury, aby zwiększyć ilość zbieranej wody deszczowej z 6 milionów metrów sześciennych rocznie do 25 milionów metrów sześciennych rocznie.
2 30 30 - - 5 lat
13
Zaopatrzenie w wodę: rozbudowa Centralnej Instalacji Odsalania Gazy (GCDP) - Etap 1
Rozbudowa istniejącego zakładu odsalania, aby zwiększyć jego wydajność i zwiększyć wydajność energetyczną zakładu.
3 180 90 90 - 6 lat
14
Dostawa wody: rozszerzenie pakietu infrastruktury ścieków
Uzupełnienie rozbudowy infrastruktury ściekowej o długoterminowe projekty dotyczące wydajności oczyszczania, sieci kanalizacyjnej i połączeń krytycznych.
3 600 300 225 75 8-10 lat
15
Dostawa wody: pakiet sieci - Etap 3
Kontynuowanie aktualizacji podłączeń do inteligentnego systemu sieci wodnej dla przemysłu, biznesu, rolnictwa, szpitali, infrastruktury mieszkaniowej i publicznej.
3 50 31 19 - 8-10 lat
 
Faza 1 suma częściowa
  240 190 50 -  
 
Faza 2 suma częściowa
  1 252 851 357 44  
 
Faza 3 suma częściowa
  830 421 334 75  
 
Woda i ścieki (wszystkie fazy)
  2 322 1 462 741 119  

 

   - Usługi cyfrowe

w mln USD, o ile nie zaznaczono inaczej
L.p. Projekt Opis Fazy Całkowity koszt Granty Pożyczki Środki prywatne Czas realizacji
1
Udoskonalanie technologii: palestyńska infrastruktura internetowa - Etap 1
Poprawienie palestyńskich możliwości Internetu, szczególnie związanych z mobilnymi usługami transmisji danych. W porozumieniu z odpowiednimi władzami, ta inicjatywa przyjęłaby etapowe podejście, aby położyć podwaliny pod wprowadzenie zaawansowanych usług (5G) na Zachodnim Brzegu i Gazie. Program obsługiwałby także szybkie łącza szerokopasmowe i Wi-Fi. Funkcje te wspierałyby powiązaną działalność gospodarczą w takich dziedzinach, jak opracowywanie oprogramowania i usługi telekomunikacyjne.
1 250 - 125 125 4 lata
2
Kapitał ludzki: stypendia gospodarki cyfrowej - Etap 1
Wspieranie stypendiów z zakresu gospodarki cyfrowej w celu zwiększenia sukcesu palestyńskich absolwentów w sektorze ICT. Studenci Uniwersytetu mogli spędzić semestr na międzynarodowym programie uniwersyteckim poświęconym sektorowi ICT, a absolwenci będą mogli spędzić rok na uniwersytetach lub w firmach, zdobywając dodatkowe umiejętności. Odbiorcy stypendium byliby zobowiązani do powrotu do domu na określony czas w celu szkolenia i opieki nad studentami palestyńskimi o dużym potencjale.
1 10 10 - - 1 rok
3
Udoskonalanie technologii: palestyńska infrastruktura internetowa - Etap 2
Rozbudowa palestyńskiej infrastruktury internetowej oraz wspieranie budowania zdolności i pomoc techniczna w zakresie utrzymania i budowy silnej konkurencji w sektorze prywatnym. Stworzenie inteligentnych terminali na Zachodnim Brzegu i Gazie, które zapewniają szybkie Wi-Fi, ładowanie urządzeń, dostęp do usług miejskich, map i wskazówek.
2 325 - 244 81 6 lat
4
Kapitał ludzki: stypendia gospodarki cyfrowej - Etap 2
Rozszerzenie programu stypendiów gospodarki cyfrowej.
2 15 15 - - 3 lata
5
Udoskonalanie technologii: palestyńska infrastruktura internetowa - Etap 3
Rozwinięcie palestyńskiej infrastruktury internetowej, w tym wdrożenie infrastruktury do obsługi usług 5G.
3 2 000 - 1 500 500 5-7 lat
6
Kapitał ludzki: stypendia gospodarki cyfrowej - Etap 3
Rozszerzenie programu stypendiów gospodarki cyfrowej.
3 25 25 - - 6 lat
 
Faza 1 suma częściowa
  260 10 125 125  
 
Faza 2 suma częściowa
  340 15 244 81  
 
Faza 3 suma częściowa
  2 025 25 1 500 500  
 
Usługi cyfrowe (wszystkie fazy)
  2 625 50 1 869 706  

 

   PROMOWANIE WZROSTU SEKTORA PRYWATNEGO - Wstrzyknięcie kapitału do strategicznych sektorów wygeneruje wysokiej jakości miejsca pracy i otworzy możliwości wzrostu.

Cele: zwiększenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych jako składnik palestyńskiego PKB z 1,4 do 8%.

 

   - Turystyka

w mln USD, o ile nie zaznaczono inaczej
L.p. Projekt Opis Fazy Całkowity koszt Granty Pożyczki Środki prywatne Czas realizacji
1
Odbudowa i rozwój: miejsca turystyczne i zakwaterowanie - Etap 1
Szybkie wdrożenie naprawy oraz restauracji miejsc historycznych i religijnych, a także obszarów przy plażach, a także zapewnienie pomocy hotelom i organizatorom wycieczek w celu szybkiego zwiększenia wydajności i ulepszenia istniejących obiektów.
1 100 50 40 10 2 lata
2
Marketing: globalna kampania turystyczna
Wsparcie globalnej kampanii marketingowej, aby podkreślić znaczenie miejsc historycznych i religijnych oraz promować kulturę palestyńską.
1 50 50 - - 2 lata
3
Budowanie zdolności: centrum edukacji hotelarskiej
Wsparcie utworzenie centrum edukacji hotelarskiej na Zachodnim Brzegu i Gazie, które mogłoby współpracować z wiodącymi międzynarodowymi szkołami hotelarskimi - takimi jak Akademia Gościnności Zjednoczonych Emiratów Arabskich - w celu zapewnienia najlepszej w swojej klasie edukacji dla uczniów w celu poprawy jakość usług w miejscach turystycznych. Centrum hotelarskie mogłoby zapewnić współpracę akademicką, programy wymiany akademickiej i wspólne projekty z międzynarodowymi szkołami hotelarskimi.
1 50 50 - - 3 lata
4
Odbudowa i rozwój: miejsca turystyczne i zakwaterowanie - Etap 2
Naprawa, odnowa i ulepszanie miejsc historycznych i religijnych, obszarów przy plażach i centrów miejskich, aby wspierać wzrost turystyki. Wspieranie rozwoju i zachowania istniejących stanowisk archeologicznych.
2 250 150 75 25 6 lat
5
Budowa: hotele / kurorty Zachodni Brzeg i Gaza - Etap 1
Budowa dodatkowych hoteli w pobliżu popularnych atrakcji turystycznych.
2 500 - 375 125 5 lat
6
Budowa: hotele / kurorty Zachodni Brzeg i Gaza - Etap 2
Rozwijanie przemysłu turystycznego poprzez wspieranie dodatkowych inwestycji sektora prywatnego na Zachodnim Brzegu i Gazie.
3 500 - 375 125 10 lat
 
Faza 1 suma częściowa
  200 150 40 10  
 
Faza 2 suma częściowa
  750 150 450 150  
 
Faza 3 suma częściowa
  500 - 375 125  
 
Turystyka (wszystkie fazy)
  1 450 300 865 285  

 

   - Rolnictwo

w mln USD, o ile nie zaznaczono inaczej
L.p. Projekt Opis Fazy Całkowity koszt Granty Pożyczki Środki prywatne Czas realizacji
1
Dostęp do finansowania: technologia finansowa (FinTech) i tanie pożyczki dla rolników
Rozwinięcie partnerstwa publiczno-prywatnego w celu wsparcia rozwiązania FinTech, które może wspierać rolników za pomocą produktów finansowych, takich jak ubezpieczenie upraw, mikropożyczki i mobilne konta oszczędnościowe. Może to również służyć jako platforma do łączenia rolników z kupującymi i zwiększania ich świadomości na temat regionalnych i międzynarodowych warunków rynkowych dla różnych upraw.
1 400 30 370 - 3 lata
2
Infrastruktura łańcucha dostaw: chłodnie
Rozwijanie chłodni i ciężarówek w kluczowych punktach - w tym na przejściach granicznych - aby ograniczyć psucie się produktów.
1 60 60 - - 3 lata
3
Infrastruktura łańcucha dostaw: pakowanie i przetwarzanie
Wsparcie dla zakładów przetwórstwa spożywczego i pakowania w celu rozszerzenia działalności.
2 75 - 75 - 5 lat
4
Nawadnianie: inicjatywa nawadniania na Zachodnim Brzegu
Zwiększenie nawadniania na Zachodnim Brzegu i Gazie, aby zwiększyć plony i zwiększyć zdolność rolników do uprawy wysokiej jakości plonów.
2 200 - 150 50 5 lat
5
Budowanie zdolności: centrum innowacji w rolnictwie
Utworzenie centrum zapewniającego rolnikom dostęp do wyszkolonych specjalistów technicznych, nowych technologii i połączeń z przedsiębiorstwami w całym łańcuchu wartości. Centrum to mogłoby współpracować z rolnikami w zakresie stosowania najlepszych praktyk w obszarach, w tym w systemach precyzyjnego nawadniania, szklarniach i nowych uprawach, a także udzielać dotacji i innego wsparcia finansowego rolnikom, którzy chcą stosować nowe technologie i techniki.
3 25 25 - - 8 lat
6
Odbudowa i rozwój: rekultywacja terenu
Rekultywacja ziemi - szczególnie na Zachodnim Brzegu - do celów rolniczych w celu zwiększenia palestyńskiej produkcji rolnej.
3 150 - 113 37 8 lat
 
Faza 1 suma częściowa
  460 90 370 -  
 
Faza 2 suma częściowa
  275 - 225 50  
 
Faza 3 suma częściowa
  175 25 113 37  
 
Rolnictwo (wszystkie fazy)
  910 115 708 88  

 

   - Budownictwo

w mln USD, o ile nie zaznaczono inaczej
L.p. Projekt Opis Fazy Całkowity koszt Granty Pożyczki Środki prywatne Czas realizacji
1
Dostęp do finansowania: kredyt hipoteczny i dotacje na własność domu - Etap 1
Utwórzenie kredytu hipotecznego w celu wsparcia palestyńskich pożyczkobiorców i uruchomienia palestyńskiego rynku kredytów hipotecznych. Instrument ten miałby na celu zmniejszenie luki w dostępności mieszkań dla nowych nabywców poprzez zapewnienie nowej długoterminowej opcji finansowania.
1 400 200 200 - 3 lata
2
Dostęp do finansowania: kredyt hipoteczny i dotacje na własność domu - Etap 2
Przedłużyć etapu 1 programu.
2 600 300 300 - 7 lat
 
Faza 1 suma częściowa
  400 200 200 -  
 
Faza 2 suma częściowa
  600 300 300 -  
 
Faza 3 suma częściowa
  - - - -  
 
Budownictwo (wszystkie fazy)
  1 000 500 500 -  

 

   - Produkcja

w mln USD, o ile nie zaznaczono inaczej
L.p. Projekt Opis Fazy Całkowity koszt Granty Pożyczki Środki prywatne Czas realizacji
1
Infrastruktura łańcucha dostaw: skład wolnocłowy - Projekt 1
Wsparcie wspólnie utworzonego składu celnego inwestycjami w specjalnych strefach ekonomicznych, aby zmniejszyć koszty transakcji i ułatwić handel. Skład celny podlegałby dwustronnej umowie operacyjnej i mógłby uzupełniać ustanowione urządzenia tranzytowe między Izraelem a Zachodnim Brzegiem i Gazą. Obiekty te zostałyby zbudowane w celu integracji z planowanymi ulepszeniami technologicznymi na przejściach granicznych.
1 25 25 - - 3 lata
2
Zachęcająca inwestycja: park przemysłowy - Projekt 1
Rozwinięcie wspólnego parku przemysłowego wzdłuż obszarów przygranicznych, wspieranego przez zachęty finansowe i ubezpieczenie od ryzyka politycznego, aby przyciągnąć bezpośrednie inwestycje zagraniczne.
1 50 50 - - 3 lata
3
Infrastruktura łańcucha dostaw: inwestowanie w nowoczesną flotę pojazdów ciężarowych
Finansowe wsparcie nowej floty ciężarówek, aby ułatwić załadunek i przewóz przesyłek.
1 50 - 50 - 3 lata
4
Dostęp do finansowania: tworzenie zachęt do inwestowania
Wsparcie finansowania nowych zakładów produkcyjnych i rozbudowa istniejących zakładów.
1 100 - 100 - 3 lata
5
Kapitał ludzki: wspieranie szkoleń dla sektora prywatnego
Wsparcie finansowania dużych producentów w celu utworzenia centrów szkoleniowych na miejscu, aby zwiększyć liczbę wykwalifikowanych pracowników i wyposażenia ich w nowe umiejętności oraz możliwości rozwoju zawodowego, w tym możliwości wprowadzania innowacji technicznych i badania nowoczesnych procesów produkcyjnych.
1 50 50 - - 3 lata
6
Infrastruktura łańcucha dostaw: skład wolnocłowy - Projekt 2
Wsparcie drugiego projektu wspólnego magazynu celnego na większą skalę.
2 50 - 38 12 5 lat
7
Zachęcająca inwestycja: park przemysłowy - Projekt 2
Wsparcie dodatkowych projektów parków przemysłowych wzdłuż obszaru przygranicznego.
2 100 - 75 25 5 lat
8
Produkcja surowców: cementownia
Wsparcie cementownii na Zachodnim Brzegu dla palestyńskiego przemysłu budowlanego.
2 300 - 225 75 5 lat
9
Infrastruktura łańcucha dostaw: skład wolnocłowy - Projekt 3
Wsparcie trzeciego wspólnego magazynu celnego na dużą skalę.
3 50 - 38 12 6 lat
10
Zachęcająca inwestycja: park przemysłowy - Projekt 3
Wsparcie dodatkowych projektów parków przemysłowych na dużą skalę.
3 100 - 75 25 6 lat
 
Faza 1 suma częściowa
  275 125 150 -  
 
Faza 2 suma częściowa
  450 - 338 112  
 
Faza 3 suma częściowa
  150 - 112 38  
 
Produkcja (wszystkie fazy)
  875 125 600 150  

 

   - Zasoby naturalne

w mln USD, o ile nie zaznaczono inaczej
L.p. Projekt Opis Fazy Całkowity koszt Granty Pożyczki Środki prywatne Czas realizacji
1
Gaza Marina
Wspieranie rozwoju złoża gazu Gaza Marine. Szacuje się, że mieści 1,5 biliona metrów sześciennych gazu ziemnego. Gaza Marine jest potencjalnym źródłem gazu dla Gazy, która może zapewnić niezależne możliwości zasilania Elektrowni w Gazie i lokalnej gospodarki Gazy.
2 1 000 - 750 250 8 lat
2
Wsparcie przemysłu wydobywczego
Wspieranie rozwoju palestyńskiego przemysłu wydobywczego.
2 50 - 38 12 5 lat
3
Pomoc techniczna dla wydobywania zasobów naturalnych
Zapewnienie pomocy technicznej dla palestyńskich przedsiębiorstw zajmujących się zasobami naturalnymi w celu uzyskania wiedzy specjalistycznej w zakresie nowoczesnych praktyk wydobywczych.
2 10 10 - - 5 lat
4
Poszukiwanie oraz wydobycie ropy i gazu
Poszukiwania oraz wydobycie ropy i gazu na Zachodnim Brzegu i Gazie w zakresie uzgodnionym przez strony w sprawie praw do zasobów.
3 390 - 292 98 8 lat
 
Faza 1 suma częściowa
  - - - -  
 
Faza 2 suma częściowa
  1 060 10 788 262  
 
Faza 3 suma częściowa
  390 - 292 98  
 
Zasoby naturalne (wszystkie fazy)
  1 450 10 1 080 360  

 

   WZMOCNIENIE ROZWOJU REGIONALNEGO I INTEGRACJA - Tworzenie nowych możliwości dla palestyńskich przedsiębiorstw i zwiększenie handlu z sąsiednimi krajami.

Cele: zwiększenie palestyńskiego eksportu jako procent PKB z 17 do 40%.

 

   - Jordania

w mln USD, o ile nie zaznaczono inaczej
L.p. Projekt Opis Fazy Całkowity koszt Granty Pożyczki Środki prywatne Czas realizacji
1
Regionalny handel i handel: tranzyt szybkiego autobusu Allenby, Amman, Zarqa
Wsparcie nowego systemu autobusowego, który połączy miasta Amman i Zarqę, dwa największe miasta Jordanii, a także punkty w innych miastach.
1 150 150 - - 4 lata
2
Usługi transgraniczne: transport Morze Czerwone-Morze Martwe - Etap 1
Zapewnienie wsparcie dla projektu "Czerwono-Martwe", który zapewni wodę Izraelowi i Jordanii, a jednocześnie spowolni spadek poziomu wody w Morzu Martwym. Przewiduje się, że kluczowe elementy obejmują zakład odsalania wody na Morzu Czerwonym w celu dostarczania wody do południowych obszarów Jordanii i Izraela, sprzedaż izraelskiej wody do północnej Jordanii, umowę izraelsko-palestyńską o dostarczeniu dodatkowej wody na Zachodni Brzeg i Gazę, oraz produkcję solanki z zakładu odsalania nad Morzem Czerwonym, który należy połączyć z wodą morską i wysłać do Morza Martwego, aby odwrócić spadający poziom wody.
1 145 145 - - 2 lata
3
Stabilizacja gospodarcza: program solarny
Wsparcie dalszego rozwoju jordańskiego programu wytwarzania energii słonecznej.
1 150 - 75 75 3 lata
4
Stabilizacja gospodarcza: Jordański Fundusz SME
Rozwinięcie istniejącego programu OPIC (US Overseas Private Investment Corporation), który wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa (SME) w regionie. OPIC mógłby stworzyć rozszerzony instrument gwarancyjny dla pożyczek dla SME w Jordanii.
1 125 - 125 - 2 lata
5
Stabilizacja gospodarcza: krajowa sieć szerokopasmowa
Zainstalowanie szerokopasmowej, światłowodowej sieci w Jordanii, aby połączyć szkoły publiczne, szpitale i ośrodki zdrowia, firmy i instytucje rządowe w obszarach, w tym między innymi Irbid, Mafraq, Jerash i Ajloun.
1 100 100 - - 3 lata
6
Stabilizacja gospodarcza: krajowe centrum danych
Stworzenie centralnego biura, w ramach Narodowego Centrum Technologii Informatycznych, z infrastrukturą techniczną i sprzętem do przechowywania wszystkich danych elektronicznych rządu Jordanii.
1 70 70 - - 2 lata
7
Regionalny handel i kupiectwo: rozwój i modernizacja lotnisk
Poprawa infrastruktury w Porcie Lotniczym Króla Husseina i Porcie Lotniczym Marka oraz budowa nowego portu lotniczego w południowej Shunie.
2 650 - 325 325 6 lat
8
Usługi transgraniczne: transport Morze Czerwone-Morze Martwe - Etap 2
Wspieranie dalszego rozwoju projektu dotyczącego transportu Morze Czerwone - Morze Martwe.
2 400 400 - - 6 lat
9
Usługi transgraniczne: projekt poprawy rzeki Jordan
Wdrożenie programu w celu rehabilitacji rzeki Jordan i zapobiegania zanieczyszczeniom powodowanym przez uprawy rolnicze i ścieki.
2 250 250 - - 6 lat
10
Stabilizacja gospodarcza: krajowa infrastruktura bezpieczeństwa cybernetycznego i budowanie zdolności
Zbudowanie krajowych możliwości w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego i zapewnienie pomocy technicznej, aby wesprzeć wysiłki rządu Jordanii w zakresie ochrony zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego, w tym banków, szpitali i infrastruktury krytycznej, przed państwowymi i niepaństwowymi cyberatakami, a także stworzenie możliwości dla bardziej międzynarodowej współpracy cybernetycznej.
2 500 500 - - 5 lat
11
Integracja rynku: suchy port Ma'an
Założenie suchego portu w Ma'an, który będzie obsługiwał park przemysłowy w prowincji Ma'an, w pobliżu proponowanej trasy projektu kolei krajowej, oraz połączenie go kilkoma drogami krajowymi i międzynarodowymi z sąsiednimi krajami oraz kluczową infrastrukturą handlową.
2 50 50 - - 5 lat
12
Regionalny handel i kupiectwo: Jordania + regionalna sieć kolejowa
Wsparciej proponowanego przez Jordanię projektu kolei krajowej w celu rozwoju regionalnej sieci kolejowej łączącej centra ludności. Przewiduje się, że kluczowymi elementami będą linia kolejowa łącząca Amman z Akabą, co obniży koszty transportu i handlu z głównych skupisk ludności Jordanii, a także potencjalne dodatkowe przedłużenie kolei do Zatoki Arabskiej.
3 1 825 - 913 912 10 lat
13
Regionalny handel i kupiectwo: korytarz transportowy Jordanii
Poprawa infrastruktury drogowej Jordanii, w tym czterech głównych korytarzy, z których dwa są przeznaczone głównie do handlu regionalnego i mogą wspierać zwiększony handel z Zachodnim Brzegiem i Gazą. Ulepszenia te pomogą zwiększyć bezpieczeństwo na drodze oraz obniżyć koszty transportu i handlu.
3 1 150 - 750 750 10 lat
14
Usługi transgraniczne: linia przesyłowa Jordania-Zachodni Brzeg
Modernizacja połączenia Jordanii z Zachodnim Brzegiem poprzez budowę linii 400 kV.
3 50 38 12 - 10 lat
15
Turystyka regionalna: Dystrykt Aqaba
Wsparcie utworzenia kurortu zbudowanego na północ od wybrzeża Akaby i przylegającego do projektu Marsa Zayed, a także rozwój Dystryktu Akaba, w tym parków wodnych, parku ekologicznego, plaż i hoteli. Zmiany te wzmocnią pakiety turystyki regionalnej, które będą również wspierać przemysł turystyczny Zachodniego Brzegu i Gazy.
3 1 400 - 700 700 10 lat
 
Faza 1 suma częściowa
  740 465 200 75  
 
Faza 2 suma częściowa
  1 850 1 200 325 325  
 
Faza 3 suma częściowa
  4 775 38 2 375 2 362  
 
Jordania (wszystkie fazy)
  7 365 1 703 2 900 2 762  

 

   - Egipt

w mln USD, o ile nie zaznaczono inaczej
L.p. Projekt Opis Fazy Całkowity koszt Granty Pożyczki Środki prywatne Czas realizacji
1
Stabilizacja gospodarcza: Egipski Fundusz SME
Rozwinięcie istniejącego programu OPIC (US Overseas Private Investment Corporation), który wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa (SME) w regionie. OPIC mógłby stworzyć rozszerzony instrument gwarancyjny dla pożyczek dla SME w Egipcie.
1 125 - 125 - 2 lata
2
Usługi transgraniczne: naprawa linii przesyłowych Egipt-Gaza
Rehabilitacja istniejących egipskich linii przesyłowych połączonych z Gazą. Palestyńczycy byliby wówczas w stanie zakupić dodatkową energię z Egiptu po cenie do uzgodnienia przez strony.
1 12 12 - - 1 rok
3
Usługi transgraniczne: modernizacja linii przesyłowych Egipt-Gaza - Etap 1
Zwiększenie zasilania Gazy poprzez modernizację linii przesyłowych z Egiptu w celu obsługi łącznej mocy 50 MW. Palestyńczycy byliby wówczas w stanie zakupić dodatkową energię z Egiptu po cenie do uzgodnienia przez strony.
1 10 10 - - 1 rok
4
Usługi transgraniczne: modernizacja linii przesyłowych Egipt-Gaza - Etap 2
Zwiększenie zasilania Gazy poprzez modernizację linii przesyłowych z Egiptu w celu obsługi łącznej mocy 100 MW. Palestyńczycy byliby wówczas w stanie zakupić dodatkową energię z Egiptu po cenie do uzgodnienia przez strony.
1 20 20 - - 3 lata
5
Regionalny handel i kupiectwo: kwalifikujące się strefy przemysłowe
Odkrycie sposobów lepszego wykorzystania egipskich kwalifikujących się stref przemysłowych (QIZ) do promowania zwiększonego handlu między Egiptem, Izraelem, Zachodnim Brzegiem i Gazą. Kluczowe cechy tego programu mogą obejmować przegląd potencjalnych korekt udziału treści egipskich, izraelskich lub palestyńskich wymaganych do spełnienia 35-procentowego wymogu dotyczącego zawartości.
1 - - - - 2 lata
6
Regionalny handel i kupiectwo: wschodnio śródziemnomorskie centrum energetyczne
Wspieranie utworzenia regionalnego centrum gazu ziemnego w Egipcie w celu czerpania korzyści z rosnącej produkcji gazu ziemnego we wschodniej części Morza Śródziemnego. Projekt ten może zwiększyć eksport na rynki międzynarodowe z egipskich terminali LNG, a także zwiększyć podaż na egipski rynek krajowy. Węzeł gazu ziemnego w Egipcie pomógłby koordynować rozwój energii we wschodniej części Morza Śródziemnego.
2 1 150 - 450 1 050 5 lat
7
Regionalny handel i kupiectwo: strefa ekonomiczna Kanału Sueskiego
Wsparcie rozbudowy portów i zachęty biznesowe dla egipskiego centrum handlowego w pobliżu Kanału Sueskiego.
2 500 250 250 - 5 lat
8
Stabilizacja gospodarcza: rozwój mocy na Synaju
Wspieranie projektów wytwarzania energii na Synaju, aby zwiększyć podaż dla nowych inwestycji.
2 500 125 250 125 5 lat
9
Stabilizacja gospodarcza: rozwój wody na Synaju
Wspieranie projektów infrastruktury wodnej na Synaju w celu wspierania szerszego rozwoju gospodarczego.
2 500 125 250 125 5 lat
10
Regionalny handel i kupiectwo: transport na Synaju
Wsparcie rozwoju dróg na Synaju i infrastruktury transportowej, aby łączyć nowe rozwiązania.
2 500 250 250 - 5 lat
11
Stabilizacja gospodarcza: rozwój turystyki na Synaju
Wspieranie projektów turystycznych na Synaju, w tym wzdłuż wybrzeża Morza Czerwonego.
3 500 125 250 125 8 lat
12
Regionalny handel i kupiectwo: program modernizacji transportu i logistyki
Wspieranie nowej infrastruktury transportowej w Egipcie, aby poprawić połączenia krajowe i regionalne.
3 5 000 - 2 500 2 500 10 lat
 
Faza 1 suma częściowa
  167 42 125 -  
 
Faza 2 suma częściowa
  3 500 750 1 450 1 300  
 
Faza 3 suma częściowa
  5 500 125 2 750 2 625  
 
Egipt (wszystkie fazy)
  9 167 917 4 325 3 925  

 

   - Liban

w mln USD, o ile nie zaznaczono inaczej
L.p. Projekt Opis Fazy Całkowity koszt Granty Pożyczki Środki prywatne Czas realizacji
1
Regionalny handel i kupiectwo: budowanie wewnątrzregionalnego handlu i inwestycji w Libanie
Wspieranie regionalnej integracji handlu w celu zachęcenia eksporterów do zaangażowania się w regionalne łańcuchy wartości w celu znacznego obniżenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w regionie.
1 200 200 - - 4 lata
2
Stabilizacja gospodarcza: libański fundusz SME
Rozwinięcie istniejącego programu OPIC (US Overseas Private Investment Corporation), który wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa (SME) w regionie. OPIC mógłby stworzyć rozszerzony instrument gwarancyjny dla pożyczek dla SME w Libanie.
1 125 - 125 - 4 lata
3
Regionalny handel i kupiectwo: libański korytarz gospodarczy i program integracji regionalnej - drogi
Naprawa i ulepszenie libańskich korytarzy drogowych, w tym brakujących połączeń drogowych głównie w dwóch głównych korytarzach (północ-południe i wschód-zachód), które będą częścią regionalnej sieci autostrad.
3 3 000 - 2 250 750 6 lat
4
Regionalny handel i kupiectwo: libański korytarz gospodarczy i program integracji regionalnej - kolej
Wspieranie budowy sieci kolejowej w Libanie z potencjałem połączenia z regionalną siecią kolejową.
3 2 000 250 1 500 250 8 lat
5
Regionalny handel i kupiectwo: libański korytarz gospodarczy i program integracji regionalnej - powietrze / morze
Wspieranie budowy i związanej z nią logistyki w celu rozbudowy portu lotniczego w Bejrucie i innych portów lotniczych, rozbudowy libańskich portów morskich, w tym Bejrutu i Trypolisu, oraz modernizacji przejść granicznych.
3 1 000 - 750 250 8 lat
 
Faza 1 suma częściowa
  325 200 125 -  
 
Faza 2 suma częściowa
  - - - -  
 
Faza 3 suma częściowa
  6 000 250 4 500 1 250  
 
Liban (wszystkie fazy)
  6 325 450 4 625 1 250  

 

------- ROZDZIAŁ 2 -------

WZMOCNIENIE PALESTYŃSKIEGO NARODU

  POPRAWA USŁUG EDUKACYJNYCH - Przekształcanie istniejących instytucji, tworzenie zachęt do reformy programów nauczania, wspieranie szkoleń dla nauczycieli i budowanie nowych partnerstw z uniwersytetami na całym świecie.

Cele: Przyspieszenie rozwoju kapitału ludzkiego na Zachodnim Brzegu i Gazie, osiągając wynik 0,70 w Indeksie Kapitału Ludzkiego Banku Światowego, ustanowienie co najmniej jednego uniwersytetu palestyńskiego w światowej czołówce 150 wyższych uczelni, dokonanie przeglądu szkoleń edukacyjnych, zwracając uwagę na dopasowanie potrzeb sektora prywatnego.

    - Jakość edukacji

w mln USD, o ile nie zaznaczono inaczej
L.p. Projekt Opis Fazy Całkowity koszt Granty Pożyczki Środki prywatne Czas realizacji
1
Lokalny program certyfikacji
Zapewnienie nauczycielom możliwości otrzymania certyfikatu kwalifikacji nauczycieli, certyfikacji przełożonego i certyfikacji głównej podczas zmiany programów dyplomów dla nauczycieli przygotowujących do zawodu.
1 40 40 - - 2 lata
2
Zachęcanie do doskonalenia akademickiego
Zainwestowanie w nowy program zapewniający zachęty finansowe instytucjom akademickim i samorządom do spełnienia określonych kryteriów doskonałości akademickiej, w tym poprawy programów nauczania, standardów, statystyk zatrudnienia po ukończeniu studiów oraz edukacji w zakresie umiejętności językowych i miękkich, takich jak praca zespołowa, przywództwo, motywacja obywatelska.
1 400 400 - - 2 lata; program na 5 lat
3
Wymiana administratora
Rozwijanie partnerstwa oraz wymiany między lokalnymi i czołowymi światowymi instytucjami akademickimi. Administratorzy z tych instytucji będą angażować się w wymianę w celu omówienia najlepszych praktyk.
1 20 20 - - 2 lata; program na 6 lat
4
Badanie sektora prywatnego
Wdrożenie nowego corocznego badania firm z sektora prywatnego, które określi wymagania rynku pracy. Wyniki tego badania zostaną udostępnione studentom, nauczycielom i doradcom zawodowym, aby zapewnić aktualność programów nauczania i dostosowanie ich do potrzeb sektora prywatnego.
1 15 15 - - 1 rok; program na 10 lat
5
Oceny roczne
Wspieranie rozwoju nowych podejść do oceny wyników uczniów i nauczycieli w oparciu o jednolite wskaźniki jakości i kompetencji. Przeglądy te zostaną dostarczone administratorom, nauczycielom i rodzicom, aby upewnić się, że potrzeby uczniów są zaspokojone.
1 30 30 - - 2 lata; program na 10 lat
6
Wizytujący profesorowie
Połączenie palestyńskich nauczycieli i profesorów z międzynarodowymi instytucjami akademickimi, aby poznać nowe programy edukacyjne. Wsparcie profesorów wizytujących i nauczycieli z zagranicy, aby spędzili rok pracując w palestyńskich instytucjach akademickich.
2 40 40 - - 2 lata; program na 6 lat
7
Inteligentne szkoły
Zapewnienie podstawowym, średnim i policealnym instytucjom akademickim dostępu do funduszy na wdrożenie nowych technologii i zasobów edukacyjnych.
2 100 100 - - 5 lat
 
Faza 1 suma częściowa
  505 505 - -  
 
Faza 2 suma częściowa
  140 140 - -  
 
Faza 3 suma częściowa
  - - - -  
 
Jakość edukacji (wszystkie fazy)
  645 645 - -  

 

    - Dostęp do edukacji

w mln USD, o ile nie zaznaczono inaczej
L.p. Projekt Opis Fazy Całkowity koszt Granty Pożyczki Środki prywatne Czas realizacji
1
Programy po szkole
Wspieranie nowych programów pozaszkolnych i organizacji pozarządowych, które zapewniają uczniom szkół podstawowych i średnich możliwości kontynuowania działalności oraz rozwijania nowych umiejętności w zakresie muzyki, sportu, zajęć zawodowych i rozwoju społeczności.
1 50 50 - - 1 rok; program na 10 lat
2
Budowa nowych szkół podstawowych i średnich
Zbudowanie nowych szkół w obszarach o niedostatecznej opiece, aby nadążyć za wzrostem liczby ludności i zapewnić wszystkim Palestyńczykom dostęp do niedrogiej, wysokiej jakości edukacji. Ten program pomoże również usprawnić proces regulacyjny dotyczący otwarcia nowej szkoły.
2 100 100 - - 5 lat
3
Program edukacji wczesnoszkolnej
Zapewnienie zachęty dla palestyńskich szkół publicznych i prywatnych placówek oświatowych w celu poprawy jakości i dostępności wczesnej edukacji, w tym poprzez zwiększenie liczby sal lekcyjnych i pracę nad ulepszeniem metod nauczania.
2 200 200 - - 5 lat
4
Nowy Uniwersytet Palestyński
Wspieranie budowy i rozwoju nowej flagowej uczelni na Zachodnim Brzegu i Gazie.
2 500 250 250 - 5 lat
 
Faza 1 suma częściowa
  50 50 - -  
 
Faza 2 suma częściowa
  800 550 250 -  
 
Faza 3 suma częściowa
  - - - -  
 
Dostęp do edukacji (wszystkie fazy)
  850 600 250 -  

 

    - Dostępność edukacji

w mln USD, o ile nie zaznaczono inaczej
L.p. Projekt Opis Fazy Całkowity koszt Granty Pożyczki Środki prywatne Czas realizacji
1
Międzynarodowe stypendia
Ustanowienie programu stypendialnego, który zapewni palestyńskim studentom uniwersytetów i absolwentom możliwość zdobywania dyplomów z najlepszych światowych uniwersytetów. Oczekuje się, że po ukończeniu studiów studenci ci powrócą do domu, co jest typowe w krajach o podobnych programach, i staną się kluczowym elementem przyszłego pokolenia liderów na Zachodnim Brzegu i w Gazie.
1 300 300 - - 1 rok; program na 6 lat
2
Program stypendialny dla nauczycieli
Stworzenie corocznego programu stypendialnego z korzyścią dla palestyńskich nauczycieli, aspirujących nauczycieli i administratorów, którzy starają się studiować na studiach magisterskich i doktoranckich w najlepszych kolegiach nauczycieli na całym świecie.
1 100 100 - - 1 rok; program na 5 lat
 
Faza 1 suma częściowa
  400 400 - -  
 
Faza 2 suma częściowa
  - - - -  
 
Faza 3 suma częściowa
  - - - -  
 
Dostępność edukacji (wszystkie fazy)
  400 400 - -  

 

  WZMOCNIENIE ROZWOJU SIŁY ROBOCZEJ - Rozwój palestyńskiej siły roboczej gotowej do konkurowania w światowej gospodarce.

Cel: Zwiększenie udziału kobiet w sile roboczej z 20 do 35 %.

    - Młodzież i kobiety

w mln USD, o ile nie zaznaczono inaczej
L.p. Projekt Opis Fazy Całkowity koszt Granty Pożyczki Środki prywatne Czas realizacji
1
Doradztwo zawodowe, szkolenia specjalistyczne i pośrednictwo pracy
Zapewnienie palestyńskiej młodzieży i kobietom szkoleń ukierunkowanych na pracodawców, poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy.
1 10 10 - - 1 rok; program na 5 lat
2
Pomoc techniczna przy tworzeniu inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i kobiet
Zapewnienie pomocy technicznej dla palestyńskiego sektora publicznego w celu opracowania kompleksowej strategii na rzecz zwiększenia zatrudnienia młodzieży i kobiet.
1 10 10 - - 2 lata
 
Faza 1 suma częściowa
  20 20 - -  
 
Faza 2 suma częściowa
  - - - -  
 
Faza 3 suma częściowa
  - - - -  
 
Młodzież i kobiety (wszystkie fazy)
  20 20 - -  

 

    - Nauka, technologia, inżynieria i matematyka

w mln USD, o ile nie zaznaczono inaczej
L.p. Projekt Opis Fazy Całkowity koszt Granty Pożyczki Środki prywatne Czas realizacji
1
Komercyjne partnerstwo w dziedzinie nauki, technologii, inżynierii i matematyki (STEM)
Sponsorowanie partnerstwa badawczo-rozwojowego między firmami palestyńskimi i międzynarodowymi. Zachęcanie międzynarodowych firmy do współpracy z Palestyńczykami w zakresie rozwoju nowych technologii komercyjnych.
1 50 25 - 25 4 lata
2
Partnerstwo w dziedzinie nauki, technologii, inżynierii i matematyki (STEM) w instytucjach badawczych
Sponsorowanie szkoleń edukacyjnych oraz partnerstwa badawczo-rozwojowego między palestyńskimi i globalnymi instytucjami badawczymi, aby skupić się na badaniach naukowych w dziedzinach STEM.
1 50 25 - 25 4 lata
 
Faza 1 suma częściowa
  100 50 - 50  
 
Faza 2 suma częściowa
  - - - -  
 
Faza 3 suma częściowa
  - - - -  
 
Nauka, technologia, inżynieria i matematyka (wszystkie fazy)
  100 50 - 50  

 

    - Edukacja techniczna i zawodowa

w mln USD, o ile nie zaznaczono inaczej
L.p. Projekt Opis Fazy Całkowity koszt Granty Pożyczki Środki prywatne Czas realizacji
1
Szkolenie techniczne i zawodowe
Budowanie zdolności instytucji zawodowych; współpraca z edukatorami w celu opracowania nowych programów nauczania w celu skoncentrowania się na obszarach o wysokim zapotrzebowaniu, takich jak opieka zdrowotna, turystyka i ICT; współpraca z sektorem prywatnym w celu wspierania dwutorowych programów studiów zawodowych; i ulepszenie sprzętu oraz klas w obiektach zawodowych.
1 75 40 - 35 3 lata
 
Faza 1 suma częściowa
  75 40 - 35  
 
Faza 2 suma częściowa
  - - - -  
 
Faza 3 suma częściowa
  - - - -  
 
Edukacja techniczna i zawodowa (wszystkie fazy)
  75 40 - 35  

 

    - Staże i praktyki

w mln USD, o ile nie zaznaczono inaczej
L.p. Projekt Opis Fazy Całkowity koszt Granty Pożyczki Środki prywatne Czas realizacji
1
Staże
Opracowanie nowych programów stażowych dla palestyńskich studentów, które mogą umożliwić Palestyńczykom możliwość pracy na arenie międzynarodowej.
1 50 25 - 25 1 rok; program na 10 lat
2
Praktyki zawodowe
Udzielanie dotacji sektorowi prywatnemu w celu wspierania programów praktyk w niepełnym wymiarze godzin dla palestyńskich uczniów szkół średnich i podyplomowych.
1 50 10 - 40 1 rok; program na 10 lat
 
Faza 1 suma częściowa
  100 35 - 65  
 
Faza 2 suma częściowa
  - - - -  
 
Faza 3 suma częściowa
  - - - -  
 
Staże i praktyki (wszystkie fazy)
  100 35 - 65  

 

    - Szkolenia pracowników

w mln USD, o ile nie zaznaczono inaczej
L.p. Projekt Opis Fazy Całkowity koszt Granty Pożyczki Środki prywatne Czas realizacji
1
Programy szkoleniowe w trakcie pracy
Zapewnienie bodźców finansowych dla sektora prywatnego w celu rozszerzenia programów szkoleniowych i udogodnień wspierających pracowników palestyńskich.
1 25 25 - - 1 rok; program na 5 lat
2
Programy przekwalifikowania
Zapewnienie palestyńskiej sile roboczej możliwości zdobycia nowych umiejętności i dodatkowego szkolenia w instytucjach zawodowych i innych instytucjach.
1 25 25 - - 1 rok; program na 5 lat
 
Faza 1 suma częściowa
  50 50 - -  
 
Faza 2 suma częściowa
  - - - -  
 
Faza 3 suma częściowa
  - - - -  
 
Szkolenia pracowników (wszystkie fazy)
  50 50 - -  

 

  INWESTOWANIE W OPIEKĘ ZDROWOTNĄ - Poprawa jakości i dostępu do opieki zdrowotnej oraz zwiększenie usług profilaktycznej opieki zdrowotnej.

Cele: Zmniejszenie śmiertelności niemowląt z 18 do 9 na 1000 urodzeń, zwiększenie średniej długości życia z 74 do 80 lat.

    - Dostęp do opieki zdrowotnej

w mln USD, o ile nie zaznaczono inaczej
L.p. Projekt Opis Fazy Całkowity koszt Granty Pożyczki Środki prywatne Czas realizacji
1
Dostarczanie niezbędnych leków
Zapewnienie dodatkowych dostaw leków na Zachodnim Brzegu i w Gazie dla Palestyńczyków wymagających opieki.
1 50 50 - - 1 rok
2
Mobilne kliniki dla niewielkich społeczności
Sfinansowanie rozwiju nowych mobilnych klinik, aby zapewnić podstawową opiekę społecznościom, które nie są w pełni obsługiwane.
1 50 50 - - 1 rok
3
Modernizacja urządzeń i wyposażenia
Zmodernizowanie i zabezpieczenie nowego sprzętu dla palestyńskich szpitali i placówek opieki zdrowotnej, w szczególności z korzyścią dla pacjentów wymagających specjalistycznego leczenia.
3 900 300 600 - 9 lat
 
Faza 1 suma częściowa
  100 100 - -  
 
Faza 2 suma częściowa
  - - - -  
 
Faza 3 suma częściowa
  900 300 600 -  
 
Dostęp do opieki zdrowotnej (wszystkie fazy)
  1 000 400 600 -  

 

    - Jakość opieki zdrowotnej

w mln USD, o ile nie zaznaczono inaczej
L.p. Projekt Opis Fazy Całkowity koszt Granty Pożyczki Środki prywatne Czas realizacji
1
Program standardów szpitalnych
Budowanie zdolności instytucjonalnych do kontrolowania i egzekwowania standardów w dziedzinie medycyny.
1 25 25 - - 2 lata
2
Poprawa wydajności usług
Zapewnienie wsparcia technicznego odpowiednim organom w celu poprawy świadczenia i wydajności usług opieki zdrowotnej, w tym możliwości konsolidacji istniejących placówek i ośrodków opieki.
1 20 20 - - 3 lata
3
Szkolenie personelu medycznego
Opracowanie programu doskonalenia zawodowego dla lekarzy, w tym lekarzy, pielęgniarek i administratorów, aby podnieść kwalifikacje zawodowe i utrzymać wymagany poziom opieki nad pacjentami.
1 75 75 - - 2 lata; program na 5 lat
 
Faza 1 suma częściowa
  120 120 - -  
 
Faza 2 suma częściowa
  - - - -  
 
Faza 3 suma częściowa
  - - - -  
 
Jakość opieki zdrowotnej (wszystkie fazy)
  120 120 - -  

 

    - Profilaktyka opieki zdrowotnej

w mln USD, o ile nie zaznaczono inaczej
L.p. Projekt Opis Fazy Całkowity koszt Granty Pożyczki Środki prywatne Czas realizacji
1
Programy profilaktyczne i uświadamiające
Inwestowanie w podstawowe i wtórne programy profilaktyczne, w tym środki mające na celu ograniczenie używania tytoniu, zachęcanie do zdrowej diety oraz promowanie i ułatwianie regularnej aktywności fizycznej.
1 200 200 - - 2 lata
 
Faza 1 suma częściowa
  200 200 - -  
 
Faza 2 suma częściowa
  - - - -  
 
Faza 3 suma częściowa
  - - - -  
 
Profilaktyka opieki zdrowotnej (wszystkie fazy)
  200 200 - -  

 

  POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA - Poprawa obszarów miejskich, obiektów rekreacyjnych, instytucji kultury i usług komunalnych.

Cele: Budowa Palestyńskiego Centrum Rozwoju Sportowego, budowa nowych oalestyńskich centrów jultury i muzeum,

    - Sztuka i kultura

w mln USD, o ile nie zaznaczono inaczej
L.p. Projekt Opis Fazy Całkowity koszt Granty Pożyczki Środki prywatne Czas realizacji
1
Granty na sztukę
Przekazanie dotacji na wsparcie utalentowanych palestyńskich artystów, muzyków i pisarzy.
1 80 80 - - 1 rok; program na 5 lat
2
Muzeum Palestyńskie i Centrum Kultury
Budowa nowego centrum kultury i muzeum z potencjałem nowoczesnego teatru, w którym będą mogli występować Palestyńczycy i międzynarodowi artyści.
3 150 100 50 - 8 lat
 
Faza 1 suma częściowa
  80 80 - -  
 
Faza 2 suma częściowa
  - - - -  
 
Faza 3 suma częściowa
  150 100 50 -  
 
Sztuka i kultura (wszystkie fazy)
  230 180 50 -  

 

    - Sport i atletyka

w mln USD, o ile nie zaznaczono inaczej
L.p. Projekt Opis Fazy Całkowity koszt Granty Pożyczki Środki prywatne Czas realizacji
1
Sport młodzieżowy
Wspieranie i inwestowanie w młodzieżowe sporty na Zachodnim Brzegu i Gazie, aby zwiększyć udział oraz ulepszyć sprzęt i udogodnienia.
1 25 25 - - 2 lata
2
Palestyńskie Centrum Rozwoju Sportowego
Rozwinięcie nowego, najnowocześniejszego centrum treningu sportowego dla Palestyńczyków i zapewnienie możliwości trenowania w obiektach międzynarodowych.
2 75 75 - - 5 lat
 
Faza 1 suma częściowa
  25 25 - -  
 
Faza 2 suma częściowa
  75 75 - -  
 
Faza 3 suma częściowa
  - - - -  
 
Sport i atletyka (wszystkie fazy)
  100 100 - -  

 

    - Usługi miejskie

w mln USD, o ile nie zaznaczono inaczej
L.p. Projekt Opis Fazy Całkowity koszt Granty Pożyczki Środki prywatne Czas realizacji
1
Rozwój rekreacyjny
Rozwijanie nowych parków publicznych, obszarów plażowych i centrów rekreacyjnych.
1 50 50 - - 4 lata
2
Inwestowanie w biblioteki publiczne i centra kultury
Zainwestowanie w budowę nowych domów kultury i bibliotek, a także rehabilitację istniejących obiektów, aby zapewnić więcej usług dla społeczności.
1 50 50 - - 3 lata
3
Rozbudowa usług komunalnych i infrastruktury
Budowa infrastruktury miejskiej, takiej jak chodniki, tereny zielone, parki i chodniki w miastach; renowacja budynków publicznych i realizacja projektów rewitalizacyjnych na obszarach miejskich.
1 200 200 - - 4 lata
 
Faza 1 suma częściowa
  300 300 - -  
 
Faza 2 suma częściowa
  - - - -  
 
Faza 3 suma częściowa
  - - - -  
 
Usługi miejskie (wszystkie fazy)
  300 300 - -  

 

------- ROZDZIAŁ 3 -------

WZMOCNIENIE PALESTYŃSKIEGO RZĄDU

  TWORZENIE LEPSZEGO ŚRODOWISKA BIZNESOWEGO - Poprawa ram prawnych i regulacyjnych w celu wspierania wzrostu sektora prywatnego i tworzenia nowych możliwości gospodarczych.

Cele: Osiągnięcie rankingu Banku Światowego Biznesu 75 lub lepszego, uzupełnienie kompleksowej bazy danych własności gruntów.

    - Prawa włosności

w mln USD, o ile nie zaznaczono inaczej
L.p. Projekt Opis Fazy Całkowity koszt Granty Pożyczki Środki prywatne Czas realizacji
1
Rozwiązanie problemu własnościowego
Zwiększenie zdolności sądów do szybkiego i skutecznego rozwiązywania sporów dotyczących nieruchomości i roszczeń z tytułu zakwestionowanej własności.
1 60 60 - - 3 lata; 50 % w ciągu 1 roku, reszta w ciągu 3 lat
2
Rejestracji działalności gospodarczej
Zbudowanie wydajnego, kompleksowego punktu rejestracji firm i innych zasobów dla właścicieli firm.
1 50 50 - - 1 rok
3
Baza danych ewidencji gruntów
Współpraca z palestyńskim sektorem publicznym i sektorem prywatnym w celu zapewnienia skutecznego zarejestrowania własności ziemi w kompleksowej bazie danych.
2 30 30 - - 5 lat
 
Faza 1 suma częściowa
  110 110 - -  
 
Faza 2 suma częściowa
  30 30 - -  
 
Faza 3 suma częściowa
  - - - -  
 
Prawa własności (wszystkie fazy)
  140 140 - -  

 

    - Ramy prawne i podatkowe

w mln USD, o ile nie zaznaczono inaczej
L.p. Projekt Opis Fazy Całkowity koszt Granty Pożyczki Środki prywatne Czas realizacji
1
Nowe prawa i reformy
Zapewnienie pomocy technicznej w celu usprawnienia regulacji we wszystkich sektorach w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego. Niektóre priorytety mogą obejmować (ale nie wyłącznie) wdrażanie przepisów prawa handlowego, konkurencji, promocji inwestycji, własności intelektualnej i partnerstwa publiczno-prywatnego, z naciskiem na wdrożenie wydajnego i niskiego obciążenia systemu podatkowego.
1 50 50 - - 3 lata
 
Faza 1 suma częściowa
  50 50 - -  
 
Faza 2 suma częściowa
  - - - -  
 
Faza 3 suma częściowa
  - - - -  
 
Ramy prawne i podatkowe (wszystkie fazy)
  50 50 - -  

 

    - Rynki kapitałowe i polityka pieniężna

w mln USD, o ile nie zaznaczono inaczej
L.p. Projekt Opis Fazy Całkowity koszt Granty Pożyczki Środki prywatne Czas realizacji
1
Pomoc techniczna dla sektora finansowego i organów nadzoru
Udzielanie pomocy technicznej palestyńskim instytucjom finansowym i palestyńskiemu sektorowi finansowemu w celu wspierania najlepszych praktyk kredytowych i odpowiedniego rozszerzenia dostępu do kapitału dla sektorów niedocenianych i demograficznych.
1 25 25 - - 2 lata
 
Faza 1 suma częściowa
  25 25 - -  
 
Faza 2 suma częściowa
  - - - -  
 
Faza 3 suma częściowa
  - - - -  
 
Rynki kapitałowe i polityka pieniężna (wszystkie fazy)
  25 25 - -  

 

    - Międzynarodowy handel i bezpośrednie inwestycje zagraniczne

w mln USD, o ile nie zaznaczono inaczej
L.p. Projekt Opis Fazy Całkowity koszt Granty Pożyczki Środki prywatne Czas realizacji
1
Wsparcie techniczne dla funkcji celnych / handlowych
Zapewnienie szkolenia w celu budowania zdolności palestyńskiego sektora publicznego do zarządzania punktami przejścia granicznego, kontroli towarów i ułatwiania handlu.
1 50 50 - - 2 lata
2
Wsparcie techniczne w opracowaniu palestyńskiej polityki handlowej
Zapewnienie technicznego wsparcia palestyńskiemu sektorowi publicznemu w celu opracowania nowego systemu handlu i ram ułatwiających wzrost eksportu i bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
1 25 25 - - 2 lata
 
Faza 1 suma częściowa
  75 75 - -  
 
Faza 2 suma częściowa
  - - - -  
 
Faza 3 suma częściowa
  - - - -  
 
Międzynarodowy handel i bezpośrednie inwestycje zagraniczne (wszystkie fazy)
  75 75 - -  

 

  BUDOWANIE INSTYTUCJI - Wdrażanie systemów i polityki zapewniających przejrzystość rządów i odpowiedzialność wobec ludzi.

Cele: Poprawa transparentności rządu dzięki Indeksowi Transparentności Postrzegania Korupcji na poziomie 60 lub wyższym, wdrożenie systemu e-administracji, osiągając Indeks Rozwoju E-Administracji Narodów Zjednoczonych większy niż 0,75.

    - Niezależność sądowa

w mln USD, o ile nie zaznaczono inaczej
L.p. Projekt Opis Fazy Całkowity koszt Granty Pożyczki Środki prywatne Czas realizacji
1
Automatyzacja systemów sądowych
Zapewnienie wsparcia technicznego w celu usprawnienia i modernizacji procesów sądowych. Obejmie to opracowanie elektronicznych procedur archiwizacji i baz danych do przechowywania, organizowania i przeszukiwania akt sądowych.
1 25 25 - - 3 lata
2
Zdolności sądowe i szkolenie
Zapewnienie pomocy technicznej w celu budowania zdolności systemu sądowego do egzekwowania prawa umów, rozwiązywania zarzutów korupcji i niezgodnych z prawem działań rządowych.
1 50 50 - - 1 rok; program na 5 lat
3
Wspieranie niezależnych instytucji sądowych
Wdrożenie reform chroniących niezależność sądownictwa i ochrony pracowników sądowych przed odwetem.
1 50 50 - - 2 lata
4
Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów i arbitraż
Zainwestowanie w zwiększoną zdolność do zapewnienia alternatywnych mechanizmów rozwiązywania sporów.
2 50 50 - - 5 lat
 
Faza 1 suma częściowa
  125 125 - -  
 
Faza 2 suma częściowa
  50 50 - -  
 
Faza 3 suma częściowa
  - - - -  
 
Niezależność sądowa (wszystkie fazy)
  175 175 - -  

 

    - Odpowiedzialność

w mln USD, o ile nie zaznaczono inaczej
L.p. Projekt Opis Fazy Całkowity koszt Granty Pożyczki Środki prywatne Czas realizacji
1
Wzmocnienie organów antykorupcyjnych
Zapewnienie pomocy technicznej i szkoleń w celu budowania zdolności organów antykorupcyjnych.
1 25 25 - - 3 lata
2
Poprawa możliwości audytu wewnętrznego
Rozwijanie zdolności do kontrolowania wydatków sektora publicznego i prowadzenia dochodzeń.
1 25 25 - - 3 lata
3
Reformy instytucjonalne
Zapewnienie wsparcia technicznego w celu opracowania znormalizowanych i przejrzystych procesów oraz procedur dotyczących przeglądów zasobów ludzkich i przepisów, w takich obszarach jak wydawanie licencji.
1 25 25 - - 3 lata
 
Faza 1 suma częściowa
  75 75 - -  
 
Faza 2 suma częściowa
  - - - -  
 
Faza 3 suma częściowa
  - - - -  
 
Odpowiedzialność (wszystkie fazy)
  75 75 - -  

 

    - Budowanie instytucji

w mln USD, o ile nie zaznaczono inaczej
L.p. Projekt Opis Fazy Całkowity koszt Granty Pożyczki Środki prywatne Czas realizacji
1
Poprawa dostępu do informacji
Opracowanie przejrzystego systemu publicznego informowania o decyzjach sektora publicznego, szczególnie w odniesieniu do zamówień, umów, licencji i zatrudniania. W ramach tego systemu obywatele będą mogli również poprosić instytucje sektora publicznego o informacje dotyczące decyzji i polityk. Inicjatywa ta zostanie połączona z projektem e-rządu.
1 50 50 - - 3 lata
 
Faza 1 suma częściowa
  50 50 - -  
 
Faza 2 suma częściowa
  - - - -  
 
Faza 3 suma częściowa
  - - - -  
 
Budowanie instytucji (wszystkie fazy)
  50 50 - -  

 

    - Społeczeństwo obywatelskie

w mln USD, o ile nie zaznaczono inaczej
L.p. Projekt Opis Fazy Całkowity koszt Granty Pożyczki Środki prywatne Czas realizacji
1
Ochrona dziennikarzy i społeczeństwa obywatelskiego
Wspieranie niezależnych organizacji zdolnych do prowadzenia dochodzeń w sprawie nadużyć lub zastraszania dziennikarzy i pracowników organizacji pozarządowych.
1 30 30 - - 1 rok
1
Wspieranie niezależnych grup społeczeństwa obywatelskiego
Udzielanie dotacji organizacjom wspierającym i grupom społeczeństwa obywatelskiego, które koncentrują się na transparentności i rozliczalności.
1 150 150 - - 1 rok; program na 10 lat
 
Faza 1 suma częściowa
  180 180 - -  
 
Faza 2 suma częściowa
  - - - -  
 
Faza 3 suma częściowa
  - - - -  
 
Społeczeństwo obywatelskie (wszystkie fazy)
  180 180 - -  

 

  USPRAWNIENIE OPERACJI RZĄDOWYCH - Poprawa usług rządowych poprzez szkolenie służby cywilnej i zapewnienie zrównoważonego budżetu sektora publicznego.

Cel: Uchwalenie zrównoważonego palestyńskiego budżetu sektora publicznego.

    - Zrównoważona fiskalność

w mln USD, o ile nie zaznaczono inaczej
L.p. Projekt Opis Fazy Całkowity koszt Granty Pożyczki Środki prywatne Czas realizacji
1
Zaległości w płatnościach / operacjach & rezerwach na nieprzewidziane wydatki
Zapewnienie wypłat zaległości lokalnym dostawcom i utwórzenie rezerwy na nieprzewidziane wydatki operacyjne i konserwacyjne, aby wspierać kluczowe projekty infrastrukturalne.
1 1 750 1 000 750 - 6 miesięcy; program na 5 lat
2
Zwiększenie efektywności poboru przychodów
Zainwestowanie w nowe systemy, które pozwolą Palestyńczykom zarządzać i monitorować pobór dochodów na przejściach handlowych, ze szczególnym naciskiem na wdrożenie zabezpieczeń antykorupcyjnych.
1 25 25 - - 3 lata
3
Zarządzanie wydatkami
Zapewnienie pomocy technicznej, aby pomóc Palestyńczykom w ocenie wydatków i procesów budżetowych oraz w określeniu potencjalnych korzyści, z naciskiem na wdrożenie zabezpieczeń antykorupcyjnych.
1 25 25 - - 3 lata
4
Zarządzanie zakupami
Standaryzacja wydajnych i rozliczalnych procesów dotyczących palestyńskich decyzji o zamówieniach publicznych w sektorze publicznym, z naciskiem na wdrożenie zabezpieczeń antykorupcyjnych.
1 25 25 - - 3 lata
 
Faza 1 suma częściowa
  1 825 1 075 750 -  
 
Faza 2 suma częściowa
  - - - -  
 
Faza 3 suma częściowa
  - - - -  
 
Zrównoważona fiskalność (wszystkie fazy)
  1 825 1 075 750 -  

 

    - Służba cywilna

w mln USD, o ile nie zaznaczono inaczej
L.p. Projekt Opis Fazy Całkowity koszt Granty Pożyczki Środki prywatne Czas realizacji
1
Szkolenie i certyfikaty dla służby cywilnej
Wspieranie rozwoju programu szkoleń dla służby cywilnej w celu zapewnienia możliwości edukacyjnych pracownikom sektora publicznego.
1 50 50 - - 3 lata
2
Usprawnienie służby cywilnej
Opracowanie zachęt dla urzędników służby cywilnej do przejścia do sektora prywatnego przy jednoczesnym zwiększeniu wynagrodzeń dla najlepiej funkcjonujących urzędników służby cywilnej dzięki standardom opartym na zasługach. Pozwoli to na zwiększenie wydajności, poprawę świadczenia usług i pomoże zapewnić stabilność budżetową palestyńskiego sektora publicznego.
1 250 250 - - 3 lata
3
Przyciąganie globalnej wiedzy specjalistycznej
Wspieranie rozwoju zespołu ekspertów - z Zachodniego Brzegu i Gazy oraz na arenie międzynarodowej - do współpracy z palestyńskim sektorem publicznym i szybkiego zwiększania zdolności oraz wdrażania i zarządzania nowymi projektami.
1 100 100 - - 1 rok; program na 5 lat
 
Faza 1 suma częściowa
  400 400 - -  
 
Faza 2 suma częściowa
  - - - -  
 
Faza 3 suma częściowa
  - - - -  
 
Służba cywilna (wszystkie fazy)
  400 400 - -  

 

    - Dostarczanie usług

w mln USD, o ile nie zaznaczono inaczej
L.p. Projekt Opis Fazy Całkowity koszt Granty Pożyczki Środki prywatne Czas realizacji
1
Partnerstwa publiczno-prywatne
Zidentyfikowanie usług i narzędzi, które mogą być świadczone przez sektor prywatny w celu poprawy wydajności i zmniejszenia kosztów, szczególnie w obszarach świadczenia usług, takich jak energia elektryczna, transport i telekomunikacja.
1 35 35 - - 3 lata
2
Palestyńskie e-zarządzanie
Wdrożenie systemu w celu rozszerzenia zakresu internetowych usług sektora publicznego, w tym usług płatniczych, poszukiwania pracy, wniosków paszportowych i rejestracji handlowej.
2 300 300 - - 5 lat
 
Faza 1 suma częściowa
  35 35 - -  
 
Faza 2 suma częściowa
  300 300 - -  
 
Faza 3 suma częściowa
  - - - -  
 
Dostarczanie usług (wszystkie fazy)
  335 335 - -  

 

 

--------------------- KONKLUZJA ---------------------

Choć wizja jest ambitna, można ją osiągnąć. Przyszłość Palestyńczyków jest ogromną obietnicą i potencjałem. Historia palestyńska na tym się nie kończy. Ich historia jest właśnie w trakcie pisania.

 

 

--------------------------------------------------

Materiały opracowywane na podstawie serwisów informacyjnych: PAP, AP, Haaretz, Jerusalem Post, Arutz Sheva.

--------------------------------------------------

    CIĄG DALSZY HISTORII: Aktualności z Izraela


Na poczatek
  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright © 2020 by Gedeon