2045-1615 p.n.e.  -  PATRIARCHOWIE  I  ZAKON  -  HISTORIA
   - 2045-1615 p.n.e. -
                              Patriarchowie i Zakon
      -  1615-606 p.n.e. -
                                   W Ziemi Obiecanej


Prawo Mojżeszowe (Dekalog)


 

IZRAEL NARODEM WYBRANYM

mapa - rozmiar: 90 385 bajtów
Wędrówka Abrahama (Copyright Gedeon)

- początki narodu -

W 2045 r.p.n.e. Bóg zawarł przymierze z Abrahamem. Abraham miał wtedy 99 lat. Od tej pory, on i jego potomkowie obrzezują napletek swego ciała.
  Abrahamowi w wieku stu lat urodził się syn Izaak. Następnie, Izaakowi urodził się syn Jakub.
  Jakubowi Bóg zmienił imię na Izrael. Izraelowi urodzili się synowie: Ruben, Symeon, Lewi, Juda, Dan, Neftali, Gad, Aser, Issachar, Zabulon, Józef, Beniamin. Jest to 12 pokoleń Izraela.

Gdy zmarł Jakub (około kwietnia 1753 r.p.n.e.) w Egipcie, jego potomkowie zamieszkiwali w Egipcie. Czas pobytu synów Izraela w Egipcie trwał 430 lat.

__________________________________

======= Wiek Żydowski =======

Przy śmierci Jakuba jego dwunastu synów i wszystkie ich dzieci zostały wybrane jako ci, którym łaska Pańska miała być okazana. Od tej pory uważani byli jako naród wybrany od Boga, i byli nazywani "dwunastoma pokoleniami Izraela". Mojżesz był pośrednikiem przymierza Zakonu, a cały naród żydowski był domem sług lub narodem sług. Zapowiedziany i długo oczekiwany Mesjasz przyszedł właśnie do tego domu sług, cielesnego narodu Izraela. W tym czasie przyszła specjalna łaska dla narodu żydowskiego i to w szczególnym celu. Na kilka dni przed ukrzyżowaniem Chrystus, zakończył tą szczególną łaskę i zapowiedział im rozproszenie i spustoszenie ich domu. Tak też ich dom został zupełnie pustym. I przez wiele lat cała ludzkość była świadkiem tej pustki.
    Wiek Żydowski trwał przez okres 1845 lat i trwał aż do śmierci Jezusa.
    Bóg miał w tym okresie następujące zamierzenia do zrealizowania:
        1). dalsze objawienie Boskiego planu. Stopniowo było objawianych 39 ksiąg Starego Testamentu. Spisywanie tegoż zaczął Mojżesz, a skończył Malachiasz. W Starym Testamencie wszystko jest objawieniem - nawet księgi historyczne wyobrażają przyszłe cechy i części Boskiego Planu.
        2). wybór ludu, który miał stać na straży objawienia udzielonego w tym wieku. Stary Testament został dany Izraelowi pod straż i opiekę. Była to jedna z najbardziej świętych misji Izraela, do czasu gdy Objawienie Boże zostało przekazane Kościołowi Ewangelii.
        3). wykazanie, że nikt z upadłego rodzaju ludzkiego nie może przestrzegać Praw Boskich w sposób doskonały, a zatem nikt nie może przez zachowywanie tego Prawa osiągnąć nieśmiertelności, i wszyscy potrzebują Zbawiciela. Do przestrzegania Prawa jest zdolny jedynie człowiek doskonały. Bóg dowiódł tego niedoskonałym ludziom. Izrael otrzymał najlepsze fizyczne, umysłowe, moralne i religijne dziedzictwo i doświadczenie, najlepsze przymierze, najlepszy kraj, otoczenie, nauczycieli i pomoc, i zaofiarował im życie w nagrodę za przestrzeganie Prawa Bożego. Bóg działał tak od 10 nisana 1615r.p.n.e. do 10 nisana 33r. Nikt z upadłych ludzi nie zdołał wypełnić Prawa Bożego.
        4). udowodnienie, że sprawiedliwym jest ten kto wypełnia Zakon. Jezus Chrystus wypełnił Zakon w sposób doskonały. Uzyskał w ten sposób uprawnienie do korzystania z życia wiecznego, ale Jezus poświęcił to prawo. Jezus dokonał odkupienia Adama i rodzaju ludzkiego. W tym nasza nadzieja, w tym źródło życia, w tym uznane przez Zakon odkupienie upadłego Adama i jego upadłego rodzaju.
        5). pozyskanie pozostałych Starożytnych Godnych. Byli to ci, którzy starali się pilnie zachować Zakon, wyglądając uważnie spełnienia się Abrahamowych obietnic i usiłując wiernie służyć Bogu.
        6). zebranie przy końcu wieku prawdziwych Izraelitów, dzięki misji Jezusa i Apostołów. Prawdziwi Izraelici przyjmowali słowo głoszone przez Jezusa i Jego współpracowników. Działo się to podczas Żniwa Wieku Żydowskiego.
        7). odłączenie tych, którzy nie byli prawdziwymi Izraelitami od tych, którzy nimi byli, i spalenie pierwszych jako wyrzutków narodu. Niewierni Izraelici padli ofiarą niszczącej wojny z Rzymianami w latach 66-73. Wojna ta zniszczyła ich jako naród i jako lud Boży.

__________________________________

Około kwietnia 1615 r.p.n.e. naród Izraela wyszedł z Egiptu i przez 40 lat wędrował po pustyni. Prowadził ich Mojżesz, który był Pośrednikiem Przymierza Zakonu.

mapa - rozmiar: 50 378 bajtów
Przypuszczalna droga wyjścia Izraelitów z Egiptu do Ziemi Obiecanej (Copyright: Gedeon)

- Przymierze Zakonu -

W 1615 r.p.n.e. Bóg zawarł przymierze Zakonu z Izraelem. Wierni Izraela otrzymali wielkie błogosławieństwa, choć żaden z nich nie mógł otrzymać życia przez Zakon. Zostali oni jednak przez Przymierze z Bogiem w wielu rzeczach podniesieni ponad resztę ludzkości, stali się narodem wybranym przez Boga.
                           Prawo Mojżeszowe (Dekalog)

--------------------------------------------------

Materiały opracowywane na podstawie: patrz Bibliografia.

--------------------------------------------------

    CIĄG DALSZY HISTORII: 1615-606 p.n.e. - W Ziemi Obiecanej

Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2002-2012 by Gedeon