Bibliografia  -  Żydzi w Polsce
     -  Dzieje Żydów w Polsce
     -  Obiekty kultury żydowskiej w
                            Polsce
     -  Martyrologia
     -  Turystyka w Polsce
     -  Kilka słów na zakończenie
                            tematu
      - Literatura

 

 

   Bałaban M., 1925, Historia i literatura żydowska, Lwów, (reprint 1982)
   Bartosz A., 1992, Tarnowskie judaica., Warszawa
   Bergman E., Jagielski J., 1990, Synagogi w Polsce, Spotkania z Zabytkami, nr 1
   Borzymińska Z., Żbikowski A., Żebrowski R., 1995, Studia z dziejów Żydów w Polsce; materiały edukacyjne dla szkół średnich i wyższych, tom I, II, Warszawa
   Bronsztejn S., 1963, Ludność żydowska w Polsce w okresie międzywojennym: studium statystyczne, Wrocław - Warszawa - Kraków
   Brzewska I., Piątkowska R., 1991, Mapa judaiców w Polsce, Warszawa
   Burchard P., 1990, Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce, Warszawa
   Czerwiński J., Chanas R., 1977, Dolny Śląsk. Przewodnik, Sport i Turystyka, Warszawa
   Duda E., 1991, Krakowskie judaica., Warszawa
   Eisenbach A., 1983, Z dziejów ludności żydowskiej w Polsce w XVIII i XIX wieku; Studia i szkice, PIW, Warszawa
   Fijałkowski P., 1989, Najstarsze zabytki żydowskiej sztuki nagrobnej w Polsce, Studia historyczne, nr. 1, tom 32
   Fijałkowski P., Rakowski S., 1992, Ludzie i zabytki. Żydzi na ziemiach polskich, Warszawa
   Fuks M., (praca zbiorowa), 1984, Żydzi polscy. Dzieje i kultura, Interpress Warszawa
   Goldstein M., Dresdner K., 1935, Kultura i sztuka ludu żydowskiego na ziemiach polskich, Lwów, (reprint 1991)
   Gruber R.E., 1992, Jewish Heritage Travel. A Guide to Central & Eastern Europe, New York
   Gruber S., Myers P., 1995, Survey of historic jewish monuments in Poland, New York
   Grynberg M., 1989, Osadnictwo Żydów na roli w Polsce, Kalendarz Żydowski - Almanach 1989-1990, Warszawa
   Gulczyński J., 1990, Obóz zagłady w Chełmnie nad Nerem 1941-1945, Łódź
   Hertz A., 1988, Żydzi w kulturze polskiej, Warszawa
   Jagielski J., 1985, Zabytki żydowskie w Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce, Biuletyn ŻIH, nr 3-4, Warszawa
   Jagielski J., Krajewska M., 1983, Polskie bożnice; odbudowa pamięci, Znak nr 2-3, Kraków
   Kazanecki P., 1995, Polityka narodowościowa, Jidełe nr 8, Warszawa
   Krajewska M., 1983, Cmentarze żydowskie - mowa kamieni, Znak, nr 2-3, Kraków
   Krajewska M., 1989, Cmentarze żydowskie w Polsce: Nagrobki i epitafia. Symbolika płaskożeźb na cmentarzach żydowskich w Polsce, Polska Sztuka Ludowa, nr 1-2
   Kubiak A., 1953, Zabytkowa architektura żydowska w Polsce, Biuletyn ŻIH, nr 2-3, Warszawa
   Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 1992, Geografia turystyczna Polski, Warszawa
   Łagiewski M., 1991, Macewy mówią., Wrocław
   Marszałek J., 1994, Stan badań nad stratami osobowymi ludności żydowskiej Polski oraz nad liczbą ofiar obozów zagłady w okupowanej Polsce, Dzieje Najnowsze nr 2, Warszawa
   Monkiewicz W., 1983, Tykocin, Białystok
   Muszyńscy D., L., 1989, Nowy Cmentarz Żydowski w Łodzi, Kalendarz Żydowski - Almanach 1989-1990, Warszawa
   Piechotkowie M., K., 1957, Bóżnice drewniane, Warszawa
   Rąkowski G. 1996, Polska egzotyczna, cz. I, II, Pruszków
   Rożek M., 1990, Żydowskie zabytki krakowskiego Kazimierza, Kraków
   Scholem G., 1991, Judaizm. Parę głównych pojęć, Kraków
   Szkup R., 1994, Walory turystyczne obiektów kultury materialnej Żydów na obszarze Polski środkowej, Turyzm, z. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
   Szwagrzyk J., A.., 1990, Pieniądz na ziemiach polskich X-XX wiek, Wrocław
   Tomaszewski J., (praca zbiorowa), 1993, Najnowsze dzieje Żydów w Polsce w zarysie (do 1950), PWN, Warszawa
   Tomaszewski J., 1991, Mniejszości narodowe w Polsce w XX w, Warszawa
   Tomaszewski J., 1985, Ojczyzna nie tylko Polaków, Warszawa
   Trzciński A., 1991, Śladami zabytków kultury żydowskiej na Lubelszczyźnie, Lublin
   Trzciński A., 1991, Kilka słów odnośnie najstarszych nagrobków na cmentarzu żydowskim w Lesku, Płaj, nr 5, Warszawa
   Tyloch W., 1987, Judaizm, Warszawa
   Unterman A., 1989, Żydzi. Wiara i życie, Łódź
   Wiśniewski T., 1992, Bóżnice Białostocczyzny, Białystok
   Worończak J. P., 1993, Specyfika kulturowa cmentarzy żydowskich, Katowice
   Ziobroń D., 1995, Obiekty kultury żydowskiej w Polsce, (praca magisterska), Wrocław
   Żebrowski R., 1993, Dzieje Żydów w Polsce. Kalendarium, Warszawa
   Żebrowski R., Borzymińska Z., 1993, PO-LIN. Kultura Żydów polskich w XX w. (Zarys), Warszawa
   Dziennik Ustaw, 1996, nr 27, poz. 118
   Leksykon Religioznawczy.,1988, Wydawnictwo Współczesne, Warszawa
   Mały Rocznik Statystyczny 1938., GUS, Warszawa
   Mniejszości narodowe w Polsce.,1994, Informacja dla Komitetu Społeczno-Politycznego Rady Ministrów, Warszawa
   Roczniki Statystyczne 1965, 1967, 1969, 1971, 1977, 1983, 1986, 1989, 1991, 1993, 1994., 1995, GUS, Warszawa
   Turystyka i Wypoczynek w 1992, 1993., Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa
   Turystyka w 1994 r., Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa

 

 


Na poczatek
  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2002-2013 by Gedeon