ITZHAK  NAVON     ( 1921 -  ) 

 

 

Itzhak Navon urodził się 9 kwietnia 1921 roku w Jerozolimie.
            * Jego rodzina została w 1492 roku wypędzona z Hiszpanii, i w 1670 roku
                  przesiedlili się z Turcji do Jerozolimy. Od ponad 300 lat mieszkali w
                  Jerozolimie. Rodzina jego matki pochodziła z Maroka, i od 1884 roku
                  mieszkała w Jerozolimie.

            * Navon ukończył Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie, na kierunku kultury
                  Islamu, języka i literatury arabskiej, oraz pedagogikę.
            * Przez którki czas pracował jako nauczyciel w szkole elementarnej i liceum
                  w Jerozolimie.
            * W 1942 roku opublikował kilka swoich artykułów w "HaGalgal".

            * Podczas wojny o niepodległość, w latach 1946-1949 Navon pełnił funkcję
                  dowódcy sekcji arabskiej w żydowskiej organizacji militarnej Haganah
                  w Jerozolimie.

 

------- kariera polityczna -------

- W 1949 roku Itzhak Navon został drugim sekretarzem w ambasadzie
            Izraela w Urugwaju i Argentynie (do 1950 r.).
            * Podczas pobytu w Ameryce Południowej publikował swoje artykuły w
                  tamtejszej prasie hebrajskiej.

 

- W 1951 roku został sekretarzem politycznym w biurze premiera Dawida
            Ben-Guriona, a następnie Moshe Sharetta (do 1963 r.).

 

- W 1963 roku Navon został mianowany przełożonym Departamentu Kultury
            przy Ministerstwie Edukacji i Kultury (do 1965 r.).
            * Navon zmobilizował setki kobiet-żołnierzy IDF do zostania nauczycielkami
                  języka hebrajskiego osób dorosłych. W ten sposób rozpoczął wielką
                  batalię kształcenia imigrantów, kładąc przy tym duży nacisk aby była to
                  edukacja na wysokim poziomie.
            * We współpracy z ministrem edukacji Aranem, zapoczątkował tworzenie
                  centrów kultury i sportu.

            * W czerwcu 1965 roku przystąpił do nowo powstałej lewicowej partii Rafi,
                  którą założył Dawid Ben-Gurion w wyniku rozłamu z Mapai.

 

- W listopadzie 1965 roku w wyborach do szóstego Knesetu, Itzhak Navon dostał
            się do parlamentu z ramienia partii Rafi.
            * Navon został wiceprzewodniczącym Knesetu oraz pracował w komitecie
                  budownictwa.

                  Szosty Knesset (1965-1969)            * W 1968 roku przystąpił do Zjednoczenia Pracy.

 

- W październiku 1969 roku w wyborach do siódmego Knesetu, Itzhak Navon
            dostał się do parlamentu z ramienia partii Zjednoczenie Pracy.
            * Navon został wiceprzewodniczącym Knesetu oraz pracował w komitecie
                  spraw zagranicznych i obrony.

                 Siodmy Knesset (1969-1973)            * Równocześnie zajmował się sprawami Diaspory. Był przewodniczącym
                  komitetu egzekucyjnego Światowej Organizacji Syjonistycznej oraz
                  przewodniczącym Fundacji Kulturalnej Amerykańsko-Izraelskiej.
            * Prowadząc karierę w życiu publicznym, Navon nie zapominał o swoich
                  studiach nad społecznością sefardyjską w Izraelu. Na przestrzeni wielu
                  lat był autorem licznych prac z zakresu historii kultury i folkloru
                  sefardyjskiego. Prowadząc programy telewizyjne popularyzował życie
                  społeczności sefardyjskiej.

 

- W grudniu 1973 roku w wyborach do ósmego Knesetu, Itzhak Navon dostał
            się do parlamentu z ramienia partii Zjednoczenie Pracy.
            * Navon pracował jako przewodniczący komitetu spraw zagranicznych i
                  obrony, oraz był członkiem komitetu budownictwa.

                 Osmy Knesset (1973-1977)

 

- W maju 1977 roku w wyborach do dziewiątego Knesetu, Itzhak Navon dostał
            się do parlamentu z ramienia partii Zjednoczenie Pracy.
            * Navon pracował w komitecie spraw zagranicznych i obrony.

                 Dziewiaty Knesset (1977-1981)

 

- 23 maja 1978 roku Itzhak Navon został wybrany prezydentem państwa
            Izrael.


            * Zamieszkał w domu prezydenta ze swoją żoną Ofirą Navon (psycholog)
                  i dwójką dzieci (córka i syn).

            * Navon przez całą swoją kadencję dużo podróżował po kraju, starając się
                  poznać problemy i pomóc najbiedniejszym regionom i zaniedbanym
                  przedmieściom. Zachęcał młodzież do aktywności społecznej.
            * Był to jednak czas silnych napięć i kontrowersji w społeczeństwie. Nasilały
                  się konflikty pomiędzy świecką i religijną częścią społeczeństwa,
                  pomiędzy grupą aszkenazyjską a sefardyjską, pomiędzy prawicą a
                  lewicą, pomiędzy Żydami a Arabami. Problemy dotykały polityki, spraw
                  socjalnych, edukacji, ewakuacji żydowskich osiedli z Synaju oraz wojny
                  w Libanie.
            * Navon był pierwszym prezydentem, który wykroczył poza swoje
                  ceremonialne uprawnienia i wziął aktywny udział w publicznych
                  dysputach, dążąc do wyjaśnienia kontrowersyjnych spraw masakr w
                  obozach Sabra i Shatila w Libanie. Navon rozpoczął erę "politycznych"
                  prezydentów.
            * Jednocześnie ograniczył wyjazdy zagraniczne, chociaż przyjął zaproszenie
                  egipskiego prezydenta Anwara Sadata i odwiedził Egipt (1980 r.). Navon
                  pracował na rzecz poprawy wizerunku Izraela. Prezydent Sadat
                  powiedział po wizycie, że Navon "uchwycił serce egipskiego narodu".
                  Na zaproszenie prezydenta Reagana odwiedził Stany Zjednoczone.

            * Itzhak Navon zakończył swoją prezydenturę w maju 1983 roku.

 

- W lipcu 1984 roku w wyborach do jedenastego Knesetu, Itzhak Navon dostał
            się do parlamentu z ramienia partii Zjednoczenie Pracy.
            * W rządach premierów Shimona Peresa i Itzhaka Shamira, Navon pełnił
                  obowiązki wicepremiera oraz ministra edukacji i kultury
.

                 Jedenasty Knesset (1984-1988)


            * Navon położył szczególny nacisk na wykorzystanie w edukacji
                  najnowszych osiągnięć naukowo-technicznych. Uwzględniał przy tym
                  wartości demokracji i współegzystencji różnych kultur i wyznań w
                  Izraelu. Navon był aktywny w szerzeniu oświaty wśród Arabów i
                  Druzów, poprawiając ich warunki życia w kraju.
            * Zapoczątkował wysyłanie młodzieży szkolnej liceów do Polski, aby
                  dowiedzieć się czym był naprawdę Holokaust.

            * W 1985 roku był jedynym ministrem w rządzie, który sprzeciwił się
                  uwolnieniu z więzień 1.150 terrorystów w zamian za 3 porwanych
                  izraelskich żołnierzy.

 

- W listopadzie 1988 roku w wyborach do dwunastego Knesetu, Itzhak
            Navon dostał się do parlamentu z ramienia partii Zjednoczenie Pracy.
            * W rządzie premieraItzhaka Shamira, Navon pełnił obowiązki
                  wicepremiera oraz ministra edukacji i kultury
(do 15 marca 1990 r.).

                 Dwunasty Knesset (1988-1992)


            * Był organizatorem uroczystości upamiętniających 500-lecie wygnania
                  Żydów z Hiszpanii. Doprowadził także do zawarcia umowy o współpracy
                  kulturalnej pomiędzy Izraelem i Hiszpanią.

            * 15 marca 1990 roku Itzhak Navon wycofał się z życia politycznego.
                  Przyznał publicznie, że popełnił błąd wracając do aktywności politycznej
                  po prezydenturze.
                  Powiedział: "Ktokolwiek chce być Prezydentem, musi rozumieć, że tak
                  czyniąc kończy swoją karierę polityczną."

 

 

- Po wycofaniu się z życia politycznego, Itzhak Navon zaangażował się w
            życie społeczno-kulturalne Izraela.
            *Navon jest przewodniczącym Narodowych Władz dla języka Ladino,
                  honorowym przewodniczącym Fundacji Abrahama promującej
                  koegzystencję Żydów i Arabów w Izraelu, itp.

 

 

 
Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2003-2012 by Gedeon