MEDINAT  ISRAEL  -  Wstęp
   - Państwo Izrael
            -  Kto może wrócić?
            -  Ustawa Zasadnicza
                                     o Rządzie
            -  Partie polityczne Izraela
            -  Siły Obronne Izraela
            -  Aman
            -  Szin Bet
            -  Mossad
            -  Lakam
     -  Symbole państwa Izrael
     -  Jerozolima - stolica Izraela
     -  Geografia - Izrael
     -  Społeczeństwo
     -  Gospodarka Izraela
     -  Niezwykłe okoliczności
                      odrodzenia Izraela

  

- Nazwa :

Medinat Israel (po hebrajsku)

Dawlat Israil (po arabsku)

Państwo Izrael

-----------------------------------------------------------------------

- Stolica :

Jerozolima (Yerushalaim, Al Kuds)

Społeczność międzynarodowa nie uznaje jednak tej stolicy. Ambasady prawie wszystkich państw (z wyjątkiem dwóch) mieszczą się w Tel Awiwie.

-----------------------------------------------------------------------

- Ustrój :

Izrael jest krajem demokracji parlamentarnej reprezentowanej przez władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

Republika parlamentarna na czele której stoi prezydent - ma on jednak rolę głównie reprezentacyjną. Władzę ustawodawczą sprawuje rząd i jednoizbowy parlament, liczący 120 posłów wybieranych na czteroletnią kadencję. Władzę wykonawczą sprawuje rząd z premierem na czele.

Izrael nie ma spisanej konstytucji. Poszczególne sfery życia reguluje zbiór pojedynczych ustaw, tworzących blok konstytucyjny. Na blok ten składają się ustawy o Knesecie (1958), Ziemiach Izraela (1960), Prezydencie (1964), Gospodarce Państwa (1975), Wojsku (1976), Stołeczności Jerozolimy (1980), Sądownictwie (1984), Kontrolerze Państwowym (1988), Godności Ludzkiej i Swobodzie (1992), Rządzie (1992, zastępując ustawę z 1968), Swobodzie Zatrudnienia (1994, zastępując ustawę z 1992).

Jeśli chcesz się więcej dowiedzieć o ustawie zasadniczej o rządzie Izraela, kliknij tutaj: Ustawa Zasadnicza o Rządzie.

-----------------------------------------------------------------------

- Prezydent :

Prezydent jest głową Państwa Izrael. Wybierany jest przez parlament (Knesset) na 7-letnią kadencję. Prawo zabrania ponowną kadencję prezydenta.

Prezydent głównie pełni funkcje reprezentacyjne i formalne, takie jak:
        - podpisywanie ustaw przyjętych przez parlament,
        - powierzania wybranemu posłowi misji stworzenia rządu,
        - przyjmowanie listów uwierzytelniających od przedstawicieli obcych
                państw w Izraelu,
        - podpisywanie przyjętych przez parlament porozumień i umów
                międzynarodowych,
        - powoływanie sędziów,
        - powoływanie dyrektora Banku Izraela i innych ważnych osobistości
                państwowych,
        - zgłaszanie do parlamentu kandydatury Kontrolera Państwowego,
        - ogłaszanie amnestii i łagodzenie wyroków.

Prezydent ma prawo do wezwania członków parlamentu do utworzenia nowego gabinetu, po uprzednich wyborach lub rezygnacji rządu.

Prezydenci Państwa Izraela:

Chaim Weizmann (1949-52),
      Yitzhak Ben-Zvi (1952-63),
        Zalman Shazar (1963-73),
          Ephraim Katzir (1973-78),
            Yitzhak Navon (1978-83),
              Chaim Herzog (1983-93),
                Ezer Weizman (1993-2000),
                  Moshe Katsav (2000-2007),
                    Szymon Peres (2007- ).

-----------------------------------------------------------------------

- Parlament :

Knesset - ciało ustawodawcze Izraela. Parlament składa się ze 120 członków. Posłowie są wybierani do parlamentu na cztery lata w powszechnych, ogólnokrajowych, tajnych i proporcjonalnych wyborach. Każdy obywatel ma prawo do głosowania w wyborach od 18 roku życia i być wybieranym od 21 roku życia. Deputowani do parlamentu są reprezentantami szerokiego zakresu izraelskich partii politycznych.

Parlament obraduje w systemie sesji plenarnych. Na sesjach odbywają się debaty generalne i głosowania dotyczące polityki i działalności rządu, a także projektów legislacyjnych. Aby ustawa została zatwierdzona, projekt musi przejść przez trzy czytania w parlamencie. Ostatecznie ustawę podpisuje prezydent (ma prawo weta), premier i odpowiedni minister. Debaty parlamentu odbywają się w języku hebrajskim i arabskim przy zastosowaniu tłumaczeń symultanicznych.

Pierwszy Knesset (1949-1951),
        Drugi Knesset (1951-1955),
            Trzeci Knesset (1955-1959),
                Czwarty Knesset (1959-1961),
                    Piąty Knesset (1961-1965),
                        Szósty Knesset (1965-1969),
                            Siódmy Knesset (1969-1973),
                        Ósmy Knesset (1973-1977),
                    Dziewiąty Knesset (1977-1981),
                Dziesiąty Knesset (1981-1984),
            Jedenasty Knesset (1984-1988),
        Dwunasty Knesset (1988-1992),
 Trzynasty Knesset (1992-1996),
        Czternasty Knesset (1996-1999),
            Piętnasty Knesset (1999-2003),
                Szesnasty Knesset (2003-2006),
                    Siedemnasty Knesset (2006- ).

-----------------------------------------------------------------------

- Rząd :

Rząd jest najważniejszym organem władzy wykonawczej w Izraelu. Jest odpowiedzialny przed parlamentem.

Na czele rady ministrów stoi premier, który musi być członkiem parlamentu, podczas gdy pozostali ministrowie nie muszą, lecz zazwyczaj nimi są. Większość ministrów stoi na czele kierowanych przez siebie resortów, inni pełnią funkcje ministrów bez teki, którzy mogą być wzywani do przyjęcia odpowiedzialności za specjalne projekty. Liczba ministrów nie jest stała i zwykle jest różna w kolejnym rządzie. Kadencja jednego rządu trwa cztery lata. Okres ten jednakże może zostać skrócony na skutek rezygnacji lub śmierci premiera czy też votum nieufności wobec parlamentu.

Premierzy:

Dawid Ben-Gurion (1948-1953),
      Moshe Sharett (1954-1955),
        Dawid Ben-Gurion (1955-1963),
          Levi Eshkol (1963-1969),
            Golda Meir (1969-1974),
              Itzhak Rabin (1974-1976),
                Menahem Begin (1977-1983),
                  Itzhak Shamir (1983-1984),
                    Shimon Peres (1984-1986),
                      Itzhak Shamir (1986-1992),
                        Itzhak Rabin (1992-1995),
                      Shimon Peres (1995-1996),
                    Benjamin Netanyahu (1996-1999),
                  Ehud Barak (1999-2001),
                Ariel Szaron (2001-2006),
              Ehud Olmert (2006- ).

-----------------------------------------------------------------------

- Kontroler Państwa:

Sprawuje kontrolę działalności parlamentu, nadzoruje poprawność przymowanych ustaw. Kandydaturę Kontrolera Państwa zgłasza prezydent do parlamentu. Jego kadencja trwa przez pięć lat. Jest zupełnie niezależny od rządu i odpowiada wyłącznie przed parlamentem.

Biuro Kontrolera Państwa zatrudnia około stu prawników, księgowych i różnych specjalistów prowadzących różne dochodzenia i śledztwa. Kontrole dotyczą wszystkich urzędów i instytucji państwowych.

-----------------------------------------------------------------------

- Sądownictwo :

Ma zagwarantowaną przez prawo całkowitą niezależność od władzy ustawodawczej i wykonawczej. Sędziowie mianowani są przez prezydenta i mogą piastować tę funkcję do 70 roku życia. System sądowniczy składa się z trzech poziomów: sądy magistrackie (zajmują się wykroczeniami cywilnymi i drugorzędnymi), sądy okręgowe (zajmują się wszystkimi wykroczeniami kryminalnymi i cywilnymi, które nie leżą w kompetencji sądów niższej instancji) i Sąd Najwyższy (obejmujący swymi kompetencjami obszar całego kraju). Istnieją także sądy specjalne, zajmujące się specjalnymi sprawami takimi, jak wykroczenia drogowe, kwestie prawa pracy, przestępstwa nieletnich i inne. Sprawy dotyczące stanu cywilnego obywateli (śluby i rozwody) leżą w gestii sądów różnych gmin religijnych.

Deklaracja Niepodległości z 1948 roku formułuje podstawę prawodawstwa, które gwarantuje prawa wszystkim społecznościom zamieszkującym Izrael - począwszy od ochrony świętych miejsc, prawa do głosowania, obowiązkowej nauki do prawa do otrzymywania jednakowej zapłaty za jednakową pracę. Wszyscy obywatele Izraela są równi wobec prawa. Podstawową zasadą jest wolność słowa, prawo do zgromadzeń, wolność prasy i przynależności politycznej oraz prawo do strajku i demonstracji.

-----------------------------------------------------------------------

- Siły Obronne Izraela :

Zostały powołane do życia podczas Wojny Wyzwoleńczej w 1948 roku, mają na celu obronę kraju zarówno przed atakami militarnymi, jak i przejawami terroru. Obowiązek służby wojskowej opiera się na służbie zasadniczej, służbie w rezerwie i służbie zawodowej. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni powoływani są do wojska w wieku 18 lat - mężczyźni na trzy lata, kobiety na dwa.

-----------------------------------------------------------------------

- Placówki dyplomatyczne :

Ambasada Izraela w Polsce
    ul. Krzywickiego 24
    02-078 Warszawa
              tel.  (0048 0-22) 597 05 00 - Ambasada
                     (0048 0-22) 597 05 02 - Konsulat
                     (0048 0-22) 597 05 48 - Rzecznik Prasowy
                     (0048 0-22) 597 05 15 - Departament Ekonomiczny
                     (0048 0-22) 825 16 07 - Faks
              e-mail: publicaffairs@warsaw.mfa.gov.il
              web site: http://warsaw.mfa.gov.il

      czynna: poniedziałek - piątek 10.00 do 12.00

Ambasada RP w Izraelu
    16 Soutine St
    64-684 Tel Awiw
              tel. 0-0972 (3) 52 40 186/8 - Ambasada
                    0-0972 (3) 52 40 191 - Ambasada
              fax. 0-0972 (3) 523 78 06
                    0-0972 (3) 52 76 664 - Konsulat
              tel. dyżurny 0-0972 (3) 52 40 186/8
                    0-0972 (3) 52 74 726 - fax. Konsulat
              e-mail: embpol@netvision.net.il
              web site: http://telaviv.polemb.net/

Konsulat honorowy RP w Izraelu
     Jan Robinsohn
     3 Shmaryahu Levin St
     33-101 Hajfa
              tel./fax. (0-097204) 86 27-278

Konsulat honorowy RP w Izraelu
     Zeev Baran
     27 Jabotinsky St.
     92-141 Jerusalem
              tel. (02) 5665 845
              fax. (02) 5665 790
              e-mail: zbaran@power.co.il

Konsulat RP w Tel Awiwie
     Peretz Unikowski
     16 Soutine Street
     64-684 Tel Awiw
              tel.:0-0972(3) 52-76-664
              tel. dyżurny: 0-0972 (3)52-40-18678
              fax.: 0-0972(3)52-74-726

Wydział Ekonomiczno-Handlowy
     79 Yehuda Hamaccabi Street
     Tel Aviv
              tel.: 0-0972 (3) 54-46-246, 54-63-523
              fax.:0-0972 (3) 54-46-247
              e-mail: brhtlv@inter.net.il

-----------------------------------------------------------------------

- Media :

Prasa - W Izraelu ukazuje się około 400 tytułów prasowych w językach: hebrajskim, jidysz, arabskim, angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim, polskim, węgierskim. Prasa jest ukierunkowana politycznie bądź religijnie.
    Największy nakład osiąga wieczorna gazeta "Yedioth Ahronoth", który jest niezależnym lekko prawicowym dziennikiem. Wydawana jest od 1939 roku w Tel Awiwie w języku hebrajskim (nakład 300 tys. egzemplarzy, w piątek 600 tys.). Następną jest wieczorna gazeta "Ma'ariv", wydawana od 1948 roku w Tel Awiwie w języku hebrajskim (nakład 160 tys. egzemplarzy, w piątek 270 tys.). Najbardziej wpływowym wśród dziennikarzy jest lewicujący dziennik poranny "Ha'aretz", wydawany od 1918 roku w Tel Awiwie w języku hebrajskim (nakład 55 tys. egzemplarzy, w piątek 65 tys.).
    Wśród czasopism najwyższy nakład ma ilustrowany tygodnik wojskowy "Bamachane", wydawany od 1948 roku w Tel Awiwie (nakład 70 tys.) oraz ilustrowany tygodnik "Dwar Haszawna", wydawany od 1946 roku przez związki zawodowe w Tel Awiwie (nakład 43 tys.). Polskojęzyczny "Weekendowe Nowiny Kurier", ukazuje się pod tym tytułem od stycznia 1992 roku jako tygodnik (wcześniej pod nazwą: "Nowiny Kurier", nakład 15 tys.).
    W Jerozolimie ukazuje się największy arabski dziennik "Al-Quds". "The Jerusalem Post" jest jedynym dziennikiem izraelskim ukazującym się w języku angielskim. Ma zdecydowanie prawicowy charakter.
    Agencje prasowe: Itonut Israelit Meugedet (ITIM), założona w 1950 roku w Tel Awiwie; Jewish Telegraphic Agency (JTA), z siedzibą w Jerozolimie; Palestine Press Service z siedzibą w Jerozolimie (jedyna arabska agencja prasowa).

Radio - Radio w Izraelu działa od 1948 roku. Pierwsza stacja nadawcza, założona w Jerozolimie z dodatkowymi studiami w Tel Awiwie-Jaffie i Hajfie, nadaje sześć programów krajowych i zagranicznych na falach krótkich, średnich i UKF w 16 językach, między innymi: hebrajskim, jidysz, arabskim, angielskim, francuskim, rosyjskim, etiopskim. Jest to największy program radiowy - National Radio 1 (w Tel Awiwie i centrum kraju 576 AM, w Jerozolimie i Ejlacie 1458 AM), nadaje wiadomości po angielsku o godz. 7.00, 13.00 i 20.00.
    Ponadto od 1951 roku działa radio izraelskich sił zbrojnych Galei Cahal ze stacją nadawczą w Tel Awiwie-Jaffie i studiem w Jerozolimie. Typowym zachodnim kanałem muzycznym jest stacja Kol HaMuzika. Izraelską i międzynarodową muzykę pop nadaje głównie Reshet Gimel (Radio 3), Galei Tzahal i Galgalatz (polecany dla kierowców). Bardzo popularną jest również stacja Voice of Peace (100 FM, 1540 AM), nadająca ze statku zakotwiczonego na wysokości Tel Awiwu. Zasięg stacji jest niestety tylko od Hajfy do Be'er Szewy. Rozgłośnię BBC odbierać można na 639 i 1323 kHz i 227 MW.

Telewizja - Telewizja w Izraelu działa od 1966 roku i nadaje programy ogólnokrajowe w języku hebrajskim i arabskim. Obecnie nadają dwa państwowe programy telewizyjne. W Kanale 1 wiadomości po angielsku są w tygodniu o 18.15, w piątek o 16.30, a w sobotę o 17.00. Działa także telewizja edukacyjna podległa Ministrowi Nauki i Kultury nadająca programy dla młodzieży i dorosłych w języku hebrajskim i arabskim. Programy kolorowe są emitowane w systemie G/PAL.

Można również odbierać telewizję jordańską i palestyńską. W większości domów w Izraelu znajduje się telewizja kablowa, która pozwala oglądać większość zachodnich programów, takich jak CNN, Sky, Discovery, MTV i inne.

         ((((ISRAEL NATIONAL RADIO BROADCASTS))))
    The only independent newstalk network in the Mideast
Listen live online 24 hours/day: www.IsraelNationalRadio.com

 

 

 

Na poczštek
  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2002-2013 by Gedeon